Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie ciągnikiem prac z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie ciągnikiem prac z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
Niesulów 3
97-540 Gidle
powiat: radomszczański
343272970
gidle@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Gidle
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: 343272970
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie ciągnikiem prac z zakresu utrzymania i konserwacji
infrastruktury drogowej Nadleśnictwa Gidle
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonywanych ciągnikiem w ilości 1000 godzin na potrzeby utrzymania i konserwacji dróg leśnych Nadleśnictwa Gidle.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac ciągnikiem z zagregowanymi urządzeniami będącymi własnością Zamawiającego w szczególności:
- równiarką drogową typ V1-pw produkcji OTL Jarocin,
- urządzeniem drogowym UDM produkcji OTL Jarocin,
- wał wibracyjny typ WBR-2 produkcji OTL Jarocin,
- oraz innymi urządzeniami Zamawiającego udostępnionymi Wykonawcy przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na drogach leśnych wskazanych przez Zmawiającego znajdujących się w zasięgu terytorialnego działania Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje, że w okresie do 30 czerwca 2022 roku w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być konieczne wykonywanie usługi w łącznym rozmiarze 1000 godzin. Zamawiający zastrzega, że wskazana w zdaniu poprzednim ilość jest orientacyjna i może ulec zmniejszeniu.
2. Zamawiający w formie załącznika nr 10 do SIWZ udostępnia mapę obrazującą zasięg terytorialny Zamawiającego z naniesionymi ważniejszymi drogami publicznymi i leśnymi.
3. Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji w terenie.

CPV: 45500000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00123481, ZG.270.28.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gidle.katowice.lasy.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 9
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 8 i nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Złożenie oferty:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13. ust. 1. i 2. RODO, informuję, że:
? administratorem danych osobowych osób fizycznych jest:
Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie.
Adres Zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie
97-540 Gidle, Niesulów 3
tel. 34 3272-970
e-mail gidle@katowice.lasy.gov.pl
? dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nawą ,,Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.12.2020 roku" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
? odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
? dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
? w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? wykonawca będący osobą fizyczną posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących go danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO;
? wykonawcy będącemu osobą fizyczną nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 09:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 30 lipca 2021 r., do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu,
2/ gwarancjach bankowych,
3/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
4/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BOŚ Częstochowa nr 13 1540 1014 2101 7300 0866 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu ,,wadium-usługi ciągnikiem". Kopię dowodu wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.28.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 480492,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonywanych ciągnikiem w ilości 1000 godzin na potrzeby utrzymania i konserwacji dróg leśnych Nadleśnictwa Gidle.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac ciągnikiem z zagregowanymi urządzeniami będącymi własnością Zamawiającego w szczególności:
- równiarką drogową typ V1-pw produkcji OTL Jarocin,
- urządzeniem drogowym UDM produkcji OTL Jarocin,
- wał wibracyjny typ WBR-2 produkcji OTL Jarocin,
- oraz innymi urządzeniami Zamawiającego udostępnionymi Wykonawcy przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na drogach leśnych wskazanych przez Zmawiającego znajdujących się w zasięgu terytorialnego działania Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje, że w okresie do 30 czerwca 2022 roku w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być konieczne wykonywanie usługi w łącznym rozmiarze 1000 godzin. Zamawiający zastrzega, że wskazana w zdaniu poprzednim ilość jest orientacyjna i może ulec zmniejszeniu.
2. Zamawiający w formie załącznika nr 10 do SIWZ udostępnia mapę obrazującą zasięg terytorialny Zamawiającego z naniesionymi ważniejszymi drogami publicznymi i leśnymi.
3. Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji w terenie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5. Ocena końcowa danej oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w trzech kryteriach; kryterium ceny, kryterium środków technicznych i kryterium terminu płatności.
Oferta z najniższą ceną, największą ilością środków technicznych i najdłuższym terminem płatności, otrzyma w danym kryterium największą ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym według przyjętych kryteriów przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej trzy kryteria.

7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i dwóch pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środków technicznych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108. ustawy. Zamawiający wykluczy wykonawcę we wszystkich przypadkach wskazanych w art. 108. ustawy.

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

c/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

W zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

d/ zdolności technicznej lub zawodowej,

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:
- wykaże że dysponuje minimum jednym ciągnikiem o mocy co najmniej 250 koni mechanicznych.

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia -- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach żądanych zgodnie z Rozdziałem 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia,

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Części 8. ust.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Części 8 ust. 2. wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Części 8. ust.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Części 8 ust. 2. wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
-oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
- wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wskazane na formularzu według załącznika nr 4 do SIWZ,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu,
2/ gwarancjach bankowych,
3/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
4/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BOŚ Częstochowa nr 13 1540 1014 2101 7300 0866 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu ,,wadium-usługi ciągnikiem". Kopię dowodu wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszystkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie podatku od towarów i usług należnego, w przypadku zmiany stawki tego podatku i o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie będą stanowiły inaczej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5. Ocena końcowa danej oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w trzech kryteriach; kryterium ceny, kryterium środków technicznych i kryterium terminu płatności.
Oferta z najniższą ceną, największą ilością środków technicznych i najdłuższym terminem płatności, otrzyma w danym kryterium największą ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym według przyjętych kryteriów przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej trzy kryteria.

7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i dwóch pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środków technicznych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.