Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie i wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz klatkowej

Przedmiot:

Dostarczenie i wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz klatkowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
ul. Jana Sobieskiego 8
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
tel. 3632558, fax 943413108, tel. 601 801 966, fax 94 341 31 08, tel. 94 3633697, 94 36 325 58
remonty@tbs-drawskopomorskie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 3632558, fax 94
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.: Dostarczenie i wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz klatkowej w gminnych lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.
2. Przedmiot zamówienia.
1. DOSTAWA stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych z nieogrzewanych klatek schodowych - kompletnej łącznie z ościeżnicą metalową , szyldem ,zamkiem i kompletem wkładek , o konstrukcji skrzydła - rama drewniana, wypełnienie płyta wiórowo - otworowa wzmocniona, płyta zewnętrzna HDF lakierowana , 3 zawiasy .
Ościeżnica metalowa z trzema zawiasami wykonana z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie , lakierowana proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła drzwiowego .
Wymiana stolarki drzwiowej obecnie zamontowanej w lokalach na dostarczoną stolarkę na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie według załączonego wykazu z adresami lokali.
2. Wymiar}' służące wycenie oraz sposób otwierania obecnych drzwi jest zamieszczony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część zapytania ofertowego .
3. Zakres wykonania zadania : f
- Demontaż starej stolarki drzwiowej ,
- Demontaż starych ościeżnic łącznie z listwami maskującymi ,
- DOSTAWA i montaż nowej ościeżnicy , listew maskujących i skrzydła drzwiowego ,
- Uzupełnienie ubytków tynku zewnętrznego i wewnętrznego na ościeżach drzwi , powstałych przy pracach związanych z montażem nowych drzwi . Zabrania się stosowania zapraw na bazie gipsu do uzupełnienia ubytków tynku na ościeżach zewnętrznych ,
- Malowanie wewnętrznych i zewnętrznych ościeży drzwi w kolorze białym ,
- Wywóz i utylizacja starych drzwi , ościeżnic oraz powstałego gruzu , 3. Uwagi Zamawiającego , dotyczące zapytania ofertowego .
1. Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym - adresy lokali mieszkalnych , w których należy dokonać wymiany stolarki drzwiowej znajdują się w załączniku do zapytania ofertowego oraz w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 1 dział
remontów w godz. 7:00 - 15:00 .
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością , obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną ,
3. Zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie normy określone Ustawą Prawo Budowlane , tj. muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz muszą być zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach branżowych,
4. Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę .
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP .
6. Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego , bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa , zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do utylizacji zdemontowanych drzwi , powstałego gruzu oraz wszelkich odpadów budowlanych powstałych w czasie prowadzenia prac . Zabrania się wrzucania odpadów powstałych w czasie prowadzonych prac do pojemników na odpady komunalne .

Dokument nr: DR/558/2021

Otwarcie ofert: 9. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.07.2021 r. o godz. 1010 pokój nr 1

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 28. 07. 2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka, z o.o. 78-500 Drawsko Pom. Ul. Jana Sobieskiego 8 pokój nr 1 , pocztą na ww. adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: remonty@tbs-drawskopomorskie.pl .

Miejsce i termin realizacji:
- zaproponowany przez Oferenta Jednak nie później niż do dnia 30. 11. 2021 r.

Wymagania:
4. Sposób przygotowania oferty:
Można złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować w języku polskim.
Oferta musi zawierać:
1) wypełniony druk oferty - formularz ofertowy - zał. nr 1
7. Opis deklarowanej ceny oferty :
Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto obejmującą wszystkie pozycje opisane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część zapytania ofertowego .
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego , - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich .
Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 108a.pkt. 2. Ustawy z dnia 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami o podatku od towarów i usług w przedmiotowym zapytaniu ofertowym będzie miał zastosowanie mechanizm ,, podzielonej płatności " .
11. Informacje o formalnościach .
1. Ogłoszenie o postępowaniu może zostać zmienione a postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyn.
W szczególności Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty , Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów , w terminie siedmiu dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert.
3. W przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego , Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego , w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert.
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego , Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny .
5. Na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 24.10.2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z wyłączeniem norm przywołanej Ustawy.
6. Od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. protest odwołanie oraz skarga .

Kontakt:
10. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
Jacek Kujawka tel. 601 801 966 e-mail: remonty@tbs-drawskopomorskie.pl
fax 94 341 31 08 ; tel. 94 3633697 94 36 325 58 ) w TBS Sp. z o.o Drawsko Pom.
ul. Jana Sobieskiego 8 pokój nr 1

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.