Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz nadzór techniczny, utrzymanie pogotowia...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz nadzór techniczny, utrzymanie pogotowia serwisowego systemów KD, SSWiN, CCTV

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Szczecinie
Jana Matejki 22
70-530 Szczecin
powiat: Szczecin
914596578
czp_szczecin@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 914596578
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz nadzór techniczny, utrzymanie pogotowia serwisowego systemów SKD, SSWiN, CCTV w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie oraz podległych tjo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz nadzór techniczny, utrzymanie pogotowia serwisowego systemów SKD, SSWiN, CCTV w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie oraz podległych TJO, tj.:
1) Budynek Oddziału ZUS położony w Szczecinie przy Ul. Jana Matejki 22:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji napadu
2) Budynek Inspektoratu ZUS położony w Myśliborzu przy Ul. Pileckiego 29:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
3) Budynek Inspektoratu ZUS położony w Choszcznie przy Ul. Jagiełły 28:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
4) Budynek Biura Terenowego ZUS położonego w Międzyzdrojach przy Ul. Lipowa 9:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
5) Budynek Inspektoratu ZUS położony w Świnoujściu przy Ul. Piastowskiej 63:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia zintegrowanego systemu włamania i napadu
c) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
6) Budynek Inspektoratu ZUS w Gryfinie na Ul. Łużycka 3:
a) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
7) Budynek Oddziału ZUS położonego w Szczecinie przy Ul. Citroena 2:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
c) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu
8) Budynek Inspektoratu ZUS położonego w Gryficach przy Ul. Dąbskiego 5:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
c) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu
9) Budynek Inspektoratu ZUS położonego w Pyrzycach przy Ul. Sportowa 1:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
c) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu

Terminy przeglądów:
? dla pkt. 1 lit. a, b, pkt. 2 lit. a, pkt. 3 lit. a, pkt. 4 lit. a, pkt. 5 lit. a, pkt. 6 lit. a, pkt.7 lit. a, pkt. 9 lit. a, c - trzy przeglądy w terminach: czerwiec 2022r., czerwiec 2023r., czerwiec 2024r.,
? dla pkt. 5 lit. b, c, pkt. 9 lit. b - sześć przeglądów w terminach: styczeń 2022r., lipiec 2022r., styczeń 2023r., lipiec 2023r., styczeń 2024r., lipiec 2024r.,
? dla pkt. 7 lit. b, c - sześć przeglądów w terminach: marzec 2022r., wrzesień 2022r., marzec 2023r., wrzesień 2023r., marzec 2024r., wrzesień 2024r.,
? dla pkt. 8 lit. a, b, c - dwanaście przeglądów w terminach: styczeń 2022r., kwiecień 2022r., lipiec 2022r., październik 2022r., styczeń 2023r., kwiecień 2023r., lipiec 2023r., październik 2023r., styczeń 2024r., kwiecień 2024r., lipiec 2024r., październik 2024r.,

CPV: 50610000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00123565, 271/TPBN/U/5/ZAP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://portal.smartpzp.pl/zus
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/zus
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale V, VI, VII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
owykonawcy będącego osobą fizyczną,
owykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
opełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
oczłonka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
oosoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
oadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
oZakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
przez e-mail: ODO@zus.pl
oPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym - bez negocjacji na ,,Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz nadzór techniczny, utrzymanie pogotowia serwisowego systemów SKD, SSWiN, CCTV w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych", nr postępowania: 271/TPBN/U/5/ZAP/2021 oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy;
oodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
oPani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
oobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
ow odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
oposiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-01 do 2024-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271/TPBN/U/5/ZAP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 150282,15 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz nadzór techniczny, utrzymanie pogotowia serwisowego systemów SKD, SSWiN, CCTV w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie oraz podległych TJO, tj.:
1) Budynek Oddziału ZUS położony w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji napadu
2) Budynek Inspektoratu ZUS położony w Myśliborzu przy ul. Pileckiego 29:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
3) Budynek Inspektoratu ZUS położony w Choszcznie przy ul. Jagiełły 28:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
4) Budynek Biura Terenowego ZUS położonego w Międzyzdrojach przy ul. Lipowa 9:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
5) Budynek Inspektoratu ZUS położony w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 63:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia zintegrowanego systemu włamania i napadu
c) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
6) Budynek Inspektoratu ZUS w Gryfinie na ul. Łużycka 3:
a) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
7) Budynek Oddziału ZUS położonego w Szczecinie przy ul. Citroena 2:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
c) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu
8) Budynek Inspektoratu ZUS położonego w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
c) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu
9) Budynek Inspektoratu ZUS położonego w Pyrzycach przy ul. Sportowa 1:
a) Instalacja i urządzenia systemu telewizji przemysłowej
b) Instalacja i urządzenia systemu kontroli dostępu
c) Instalacja i urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu

Terminy przeglądów:
? dla pkt. 1 lit. a, b, pkt. 2 lit. a, pkt. 3 lit. a, pkt. 4 lit. a, pkt. 5 lit. a, pkt. 6 lit. a, pkt.7 lit. a, pkt. 9 lit. a, c - trzy przeglądy w terminach: czerwiec 2022r., czerwiec 2023r., czerwiec 2024r.,
? dla pkt. 5 lit. b, c, pkt. 9 lit. b - sześć przeglądów w terminach: styczeń 2022r., lipiec 2022r., styczeń 2023r., lipiec 2023r., styczeń 2024r., lipiec 2024r.,
? dla pkt. 7 lit. b, c - sześć przeglądów w terminach: marzec 2022r., wrzesień 2022r., marzec 2023r., wrzesień 2023r., marzec 2024r., wrzesień 2024r.,
? dla pkt. 8 lit. a, b, c - dwanaście przeglądów w terminach: styczeń 2022r., kwiecień 2022r., lipiec 2022r., październik 2022r., styczeń 2023r., kwiecień 2023r., lipiec 2023r., październik 2023r., styczeń 2024r., kwiecień 2024r., lipiec 2024r., październik 2024r.,
4.2.6.) Główny kod CPV: 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-01 do 2024-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą sumę liczby punktów w kryteriach (K1+K2+K3):
K1 - cena waga 60% (maksymalnie 60 pkt.), K2 - przedłużenie gwarancji na nowo zainstalowane części w urządzeniach waga 28% (maksymalnie 28 pkt.), K3 - skrócony czas reakcji i realizacji naprawy awarii/usterki waga 12% (maksymalnie 12 pkt.).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie gwarancji na nowo zainstalowane części w urządzeniach
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócony czas reakcji i realizacji naprawy awarii/usterki
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę serwisu systemu SKD lub SSWiN lub CCTV w budynku/kach podobnym/ych*, która trwa/trwała nieprzerwanie minimum 12 kolejnych miesięcy o wartości nie mniejszej niż 7 000 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

*Definicje:
Przez ,,budynek podobny" należy rozumieć budynek wyposażony w instalacje, jakie występują w przedmiotowym zamówieniu, tj. systemy SKD, SSWiN, CCTV.
,,Dowodami" są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W celu wykazania spełniania warunku Wykonawcy winni złożyć ,,Wykaz usług" (wzór stanowi Załącznik SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik do SWZ. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wykazać usługę/i potwierdzającą/e spełnianie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w SWZ;

Poleganie na zasobach podmiotów je udostępniających:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 1, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wówczas należy dołączyć dodatkowo jego pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) wówczas należy spełnić wymagania określone w pkt. 1,
Jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotów trzecich - wówczas należy spełnić wymagania określone w pkt. 2,
Jeżeli Wykonawca dokonuje zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - wówczas należy spełnić wymagania określone w pkt. 3,

1.WYMAGANIA PRZY SKŁADANIU OFERTY WSPÓLNEJ
1)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu, a warunki udziału w postępowaniu wykazują łącznie,
2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, załączając do oferty jego pełnomocnictwo,
3)oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa - przez osoby uprawnione). Może to zrobić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają, załączając do oferty, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres usług wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem do SWZ.

2.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1)Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 1, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

3.ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
1)Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, (poprzez uzasadnienie i dowody), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2)Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca przekazuje w wydzielonym pliku, oznaczonym ,,tajemnica przedsiębiorstwa" oraz dołącza dodatkowo uzasadnienie i dowody. Oświadczenie powinno być skompresowane wraz z ofertą do jednego pliku. W przypadku, gdy część treści jakiegoś dokumentu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, część taką należy wyraźnie oznaczyć ,,tajemnica przedsiębiorstwa".
Pliki składające się na uzasadnienie, powinno być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VI w punktach 3, 4, 5 i 6 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu, a warunki udziału w postępowaniu wykazują łącznie,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, załączając do oferty jego pełnomocnictwo,
3) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa - przez osoby uprawnione). Może to zrobić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają, załączając do oferty, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres usług wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmiany przepisów prawa mającej bezpośredni wpływ na realizację Umowy;
2) wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, nie posiadającego swojego źródła wewnątrz, niezależne od woli Stron, nieoczekiwane i niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje;
3) zmian organizacyjnych i innych w Oddziale ZUS w Szczecinie, na które zamawiający nie ma wpływu i których nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, mających bezpośredni wpływ na realizację niniejszej Umowy;
4) zmniejszenie liczby systemów objętych serwisem, spowodowanej wyłączeniem urządzeń z eksploatacji np. ze względu na zły stan techniczny lub nieopłacalność napraw. Rozliczenie umowy nastąpi na zasadach opisanych w § 5 ust. 3 umowy.
5) zwiększenie liczby systemów wymienionych w umowie w wyniku montażu nowych systemów w obiektach należących do Oddziału ZUS w Szczecinie. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie kalkulacji usług serwisowych kolejnych systemów. W przypadku akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego zostanie zawarty aneks do umowy.
6) jeżeli wartość części zamiennych przekroczy kwotę przeznaczaną na ten cel w umowie, Zamawiający może pokryć tą różnicę ze środków przeznaczonych na usługi serwisowe i tym samym skrócić okres trwania umowy, powodując przedterminowe wyczerpanie kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w umowie, może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-6 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30-go dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
1) Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.
4. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego skrócenia okresu świadczenia usługi.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą sumę liczby punktów w kryteriach (K1+K2+K3):
K1 - cena waga 60% (maksymalnie 60 pkt.), K2 - przedłużenie gwarancji na nowo zainstalowane części w urządzeniach waga 28% (maksymalnie 28 pkt.), K3 - skrócony czas reakcji i realizacji naprawy awarii/usterki waga 12% (maksymalnie 12 pkt.).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie gwarancji na nowo zainstalowane części w urządzeniach
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócony czas reakcji i realizacji naprawy awarii/usterki
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.