Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świętochłowice - Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
Sądowa 1
41-605 Świętochłowice
powiat: Świętochłowice
322455524
cis@swietochlowice.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60582
Województwo: śląskie
Miasto: Świętochłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 322455524
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kopia Aktywna przyszłość - remont pomieszczeń budynku przy Ul. Wallisa 1 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia do warsztatów stolarskich
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.09.01.05-24-0098/20 - Aktywna Przyszłość

Część 1
Remont pomieszczeń na potrzeby prowadzenia do warsztatów

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
W związku z realizacją projektu ,,Aktywna Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs, Gmina Świętochłowice - Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej remontu pomieszczeń budynku przy Ul. Wallisa 1 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia do warsztatów stolarskich.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45000000-7, 45111290-7, 45111300-1, 45262690-4, 45310000-3, 45331210-1, 45332000-3, 45410000-4, 45421110-8, 45430000-0

Dokument nr: 2021-16628-60582

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Świętochłowice
Gmina
Świętochłowice
Miejscowość
Świętochłowice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiany osób określonych w § 6 ust. 4 w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, utraty uprawnień, nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) pod warunkiem, iż nowy osoba będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla danej osoby i Wykonawca uprzednio uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej zmiany,
2) ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy, co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w przypadku, gdy zaistnieją poniższe zdarzenia, obiektywnie uniemożliwiające terminową realizację Przedmiotu Umowy:
a) działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu Umowy i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków, której nie można uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane- to są nieuniknione. Za wypadki siły wyższej strony uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki oraz wojny. Wystąpienie okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować,
b) przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wyłączeniem przypadków, wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez epidemie, działania organów państwa (w tym ogłoszenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), bezpośrednio wpływających na możliwość realizacji Umowy,
c) w przypadku istotnych zmian w opisie przedmiotu zamówienia - o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, w tym także z powodu zmniejszenia wysokości środków finansowych, którymi dysponuje Zamawiający na realizację Umowy,
e) niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych, których działania są niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy,
f) zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
g) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji Umowy i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) gdy Wykonawcy zostaną powierzone do wykonania roboty zamienne, dodatkowe lub jakiekolwiek inne roboty wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy.
i) na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
j) wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecania wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych; wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót zamiennych lub robót dodatkowych.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej konstrukcyjno-budowlanej
- minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w zapytaniu ofertowym .
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP
(w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałe przepisy ww. ustawy oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.).
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
- są powiązane osobowo lub kapitałowo Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie
się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu ww. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cn
C = --------------------- x 70 %
Cb
gdzie: C- cena; Cn - cena najtańszej oferty; Cb - cena badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium ,,aspekt społeczny" oceniane będzie posiadanie przez Wykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej (PES) rozumianego zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Urszula Piekarska
tel.: 322455524
e-mail: cis@swietochlowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.