Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Żółkiewskiego 37/41
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 659 80 32
szkolenia@zdz.torun.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60584
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 659 80 32
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.08.05.02-04-0170/18 - Szansa na zmiany

Opis
Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy materiałów budowlanych (na szkolenie i egzamin) do realizacji kursu technolog/pracownik robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu: ,,Szansa na zmiany".

CPV: 44111000-1

Dokument nr: 2021-1633-60584, SNZ/ZDZ/MatBud/02/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Grudziądz
Gmina
Grudziądz
Miejscowość
Grudziądz

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi,
b) zmiany spowodowane:
- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - zmianami formalno-organizacyjnymi.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Szczegółowe warunki udziału znajdują się w załączonej specyfikacji zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1.Cena: 70% max. 70 pkt.
Szczegółowy opis w załączonej specyfikacji.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Termin realizacji dostawy w dniach: 30% max. 30 pkt.
Szczegółowy opis w załączonej specyfikacji.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ewa Meller-Domańska
tel.: 56 659 80 32
e-mail: szkolenia@zdz.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.