Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku biurowego

Przedmiot:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzki Ośrodek Geodezji
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
powiat: Łódź
48 42 272-68-47-06, 48 42 272-68-99
przetargi@log.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 42 272-68-47-06,
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy OAZP.2610/28/2021
Łódzki Ośrodek Geodezji (zwany dalej ,,Zamawiający") zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności,
przejrzystości i proporcjonalności.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.jDz. U. z 2021 r., poz.1129.) na podstawie art. 2
ust. 1 pkt. 1 tejże, gdyż wartość udzielanego zamówienia nie przekracza kwoty 130000,00 zł.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku biurowego użyteczności
publicznej w Łodzi przy Ul. Traugutta 21/23.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie:
1.2.1. Rocznej okresowej kontroli obiektu budowlanego w zakresie zgodnym z art. 62 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm.), polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego :
1.2.1.1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
1.2.1.2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
1.2.1.3. instalacji gazowych i przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) -
- w zakresie przewodów wentylacyjnych w instalacji wentylacji mechanicznej,
obejmującej m.in.:
? dach budynku - pokrycie, obróbki blacharskie, odwodnienia, rury spustowe, trwałość mocowań instalacji,
urządzeń i pozostałych elementów znajdujących się na dachu, attyka,
? daszki nad wejściami do budynku, trwałość mocowań urządzeń i elementów na ścianach zewnętrznych
budynku,
? separator tłuszczu, pustakogniazda,
? instalację wentylacji mechanicznej wraz z przewodami w tym, należy dokonać pomiarów ich
wydajności wymiany powietrza w pomieszczeniach.
? elementy ścian zewnętrznych - trwałość mocowań instalacji, urządzeń i pozostałych elementów
znajdujących się loggii.
1.3. Zestawienie podstawowych parametrów budynku
? Powierzchnia zabudowy: - 540,73m?
? Powierzchnia użytkowa: - 8 593,15m?
? Powierzchnia całkowita: - 10 516,68m?
? Kubatura: - 39 693,36m?
? Max wysokość nad poziom terenu ~ 68,00m
? Liczba kondygnacji: - 21
Instalacje w budynku:
? Wodna i kanalizacyjna,
? Centralnego ogrzewania,
? Wentylacyjna - mechaniczna,
? Klimatyzacyjna,
? Elektryczna,
? Odgromowa,
? Ppoż,
? Teletechniczna.
1.4. Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności
i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją, które są członkami Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
1.5. Z przeprowadzonej kontroli musi zostać sporządzony protokół w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej, edytowalnej na 3 płytach DVD.
1.6. Wykonawca ma obowiązek dokładnego zapoznania się z treścią zaproszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści
zaproszenia.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: OAZP.2610/28/2021

Składanie ofert:
6.2. Ofertę prosimy przesłać: pocztą elektroniczną - na adres przetargi@log.lodz.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca
2021r do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 16 sierpnia 2021r.

Wymagania:
1.8. Wymagany termin gwarancji i rękojmi -12 miesięcy.
1.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.11. Zamawiający zezwala na powierzenie części prac podwykonawcom (max. 30%).
III. Warunki udziału
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają następujące warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
3.2.1. Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu:
a) uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
nad eksploatacją o których mowa w art. 62 ustępy 4,5 i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj.
Dz. U. z 2020 r. poz.1333, ze zm.) oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
b) uprawnień w specjalności budowlanej z zakresu konstrukcyjno - budowlanej oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 1 do zaproszenia)
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli:
3.4.1 Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiot obejmował świadczenie przedmiotowych
usług, w budynkach których powierzchnia całkowita była każdorazowo nie mniejsza niż 3000 m2 i o wartości brutto co
najmniej brutto 3.000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.
Dowodami w sprawie będą: referencje, poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać referencji, poświadczenia.
3.4.2. Wykonawca wykaże, ze dyysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek do spełnienia
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi
wymagania, w szczególności :
1) że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalności
i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją o których mowa w art. 62 ustępy 4,5
i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r. poz.1202, ze zm.) oraz będącą członkiem
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
2) że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności budowlanej z zakresu
konstrukcyjno - budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4) lit. c)
ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186, ze zm.)
UWAGA:
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U.

z 2016 r. Nr 5 poz. 1725 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do
obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r.
poz.65 z późn. zm).
3.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć ponad to: oświadczenie o braku
powiązań stanowiące załącznik nr 2 oraz wyciąg z właściwego rejestru dokumentujący umocowanie osoby składającej
ofertę do działania w imieniu Wykonawcy ( ew. także pełnomocnictwo).
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 1 -
o posiadaniu odpowiednio:
1) uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu
dozoru nad eksploatacją o których mowa w art. 62 ustępy 4,5 i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą
wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) uprawnień w specjalności budowlanej z zakresu konstrukcyjno - budowlanej oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4) lit. c) ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1186 ze zm.)
4.2. Wykaz wykonanych zamówień:
za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.4.1 zostaną uznani Wykonawcy, którzy
wykażą , że wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiot obejmował świadczenie tożsamych usług tj.:
wykonanie okresowej kontroli wysokościowego obiektu budowlanego, w budynkach których powierzchnia całkowita
była każdorazowo nie mniejsza niż 3000 m2 i o wartości brutto co najmniej brutto
1 500,00zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów należytego wykonania, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
4.3. Wykaz osób:
za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.1.2 zostaną uznani Wykonawcy,
którzy:
1) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalności i
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją o których mowa w art. 62 ustępy 4,5 i 6
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) oraz będącą członkiem
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
2) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności budowlanej z zakresu
konstrukcyjno - budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4) lit. c)
ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm.)- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 .
4.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy należy
złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
4.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,.
4.7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z

wzorem : Załącznik nr 5 - jeśli dotyczy.
Do oferty należy załączyć:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zaproszenia,
podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 6.3.
b) Oświadczenie o braku powiazań z Zamawiającym -Załącznik nr 2,
c) Wykaz wykonanych zamówień załącznik Nr 3, dowody - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust.
6.3.
d) Wykaz osób załącznik nr 4- podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 6.3.
e) Oświadczenie zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, załącznik nr
5 - podpisane zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 6.3. (jeżeli dotyczy)
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymienionych powyżej w formie elektronicznej pod określonym adresem
internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę
dokument. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów
załączonych do niej- jeśli dotyczy.
- W przypadku podmiotów występujących wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (podpisane przez
wszystkie podmioty wspólnie występujące), z którego wynika ustanowienie.
- Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 8.6. pod rygorem nieważności musi być złożone w formie oryginału, w
postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/epodpisem
przez osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze.
- W przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z elektronicznym
podpisem osoby uprawnionej do jego u udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie
pisemnej(tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może je złożyć w formie skanu.
4.8. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku
VAT.
4.9. Zamawiający wymaga składania ofert, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@log.lodz.pl.
W/w dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu zaufanego/e-podpisu, który składa odpowiednio
Wykonawca, Podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca , Wykonawcy wspólnie się ubiegający
o udzielenie zamówienia publicznego lub Podwykonawca w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
V. Kryterium oceny ofert
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:1) cena 80%; 2) doświadczenie 20%.
5.2. Znaczenie kryterium ,,Cena" (C) - 80% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 80 pkt. w tym
kryterium). Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji Zamówienia uwzględniający wszelkie niezbędne prace
i czynności. Cena podawana jest przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
5.3. Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji formularza
cenowego.
5.4. Dla kryterium ,,Cena" punkty zostaną obliczone wg wzoru:
gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
C - ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty w kryterium cena
C=Cmin/Co*80
UWAGA: Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.
5.5. Kryterium ,,Doświadczenie'' punkty zostaną przyznane wg zasad określonych poniżej:
Liczba wykonanych usług Liczba możliwych do
uzyskania punktów
2 5
3 10
4 i więcej 20
5.6. Wybór oferty

5.7. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą tą ofertę, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną
wg wzoru:
K = C + D
gdzie:
K - ogólna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta (Wykonawca)
C - liczba punktów, jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Cena"
D - liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca za kryterium ,,Doświadczenie"
5.8. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5.9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
6.3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, o którym mowa w Zaproszeniu powinny być składane w formie w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
ubiegających się wspólnie/podmiot na zasobach którego Wykonawca polega.
6.4. Zamawiający wyjątkowo dopuszcza również możliwość przesłania skanu oferty podpisanej przez umocowaną do
reprezentacji osobę/pełnomocnika.
6.5. Oferty złożone niezgodnie z tym wymogiem będą odrzucone.
6.6. Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl W tytule
e-maila należy napisać: ,,Oferta -Sprawa znak OAZP.2610/28/2021''
VII. Procedura
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub
zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
a. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
b. W przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
c. Dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania;
d. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć;
e. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie zamawiającego, czego Zamawiający wcześniej nie przewidział;
7.2. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7.3. Termin związania ofertą 30 dni.
7.4. Oczekiwany termin płatności 30 dni.
7.5. Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
7.6. Wszystkie kwoty w walutach obcych, wskazane w zapytaniu ofertowym lub/i złożonych ofertach zostaną przeliczone
na złote polskie ( PLN ) po kursie średnim NBP z dnia publikacji ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę

Uwagi:
VIII. Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;
? sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres email:
iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego p/n: Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku biurowego użyteczności
publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.- nr sprawy OAZP.2610/28/2021 prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego.

? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 12019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z
przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ..."

Kontakt:
6.1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności poczty
elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.