Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Mławie
ul. Powstańców Styczniowych 3
06-500 Mława
powiat: mławski
pecmlawa@pecmlawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ) Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany kotła gazowego Viessmann Vertomat
460 kW, rok produkcji 2000, nr 7228016000161' na kocioł gazowy Viessman Paromat, 170
kW, rok produkcji 2000, nr 7324060000427 wraz z budową nowego komina ze stali
kwasoodpornej o średnicy 0 200 mm i wysokości ok. 15 mb, współpracującego z nowo
zabudowanym kotłem gazowym w obiekcie lokalnej kotłowni gazowej, zlokalizowanych przy
ul. Napoleońskiej 21A w Mławie.
Opracowana dokumentacja projektowa ma być kompletna w zakresie uzyskania pozwoleń lub
zgłoszeń elementów kotłowni (w przypadku takiej konieczności).
Dokumentacja projektowa ma być kompletna w zakresie umożliwiającym uruchomienie,
rozruch i odbiór urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego po
przeprowadzonym etapie robót remontowych, przystosowawczych i modernizacyjnych.
1.2. ) Szczegółowy wykaz prac projektowych kotłowni gazowej Ul. Napoleońskiej 21 A:
a) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej do
potrzeb nowego kotła gazowego. Likwidowany jest kocioł gazowy Viessmann Vertomat 460
kW, rok produkcji 2000, nr 7228016000161', montowany będzie kocioł Viessman Paromat
170kW, rok produkcji 2000, nr 7324060000427
b) projekt automatyki i sterownia, zapewniający współpracę nowo zabudowanego kotła
gazowego z pozostałym, istniejącym kotłem gazowym i odbiorczymi obiegami grzewczymi,
c) aktualizacja schematów technologicznych kotłowni,
d) dobór, projekt budowlany i montażowy komina ze stali kwasoodpornej o średnicy 0 200
mm i wysokości ok. 16,5 mb, współpracującego z nowo zabudowanym kotłem gazowym.
Zamawiający posiada, pochodzące z demontażu elementy komina ze stali kwasoodpornej
o średnicy 0 200 mm( i wysokości ok. 14 m. O ile będzie to uzasadnione ekonomicznie
wykorzystanie tych elementów proszę uwzględnić w projekcie.
Uwaga: Zamawiający wyposaży nowy kocioł gazowy w palnik gazowy. Przedmiotowego
urządzenia nie poddano jednak ze względów formalnych procesowi regulacji i uruchomienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji,
b) uwzględnienia 2 (słownie: dwóch) konsultacji przygotowanej przez Wykonawcę koncepcji
projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym,
c) wykonania dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami i zgłoszeniami
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy - 4 egz.,
d) wykonania dokumentacji projektowej (wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary
robót - 2 egz., zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz., kosztorys inwestorski - 1 egz.),
opisującej przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej, również w formie cyfrowej
z zapisem PDF - 1 szt.. Przedmiary robót w wersji edytowalnej ATH.
e) dokumentacja techniczna ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego - Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (Dz. U. 2013 r. póz. 1129 z późn. zm.).
UWAGA 2: Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać wskazań na znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia lub Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważne".
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań równoważnych i jest
zobowiązany do określenia w dokumentacji, w jaki sposób tę równoważność wykaże.

Składanie ofert:
2) Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021r.
do godz. 14:00 w formie papierowej w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Mławie Sp. z o.of., 06-500 Mława Ul. Powstańców Styczniowych 3 lub w formie
elektronicznej na adres: pecmlawa@pecmlawa.pl
3) TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 28.07.2021 r. do godz. 14;00.

Miejsce i termin realizacji:
Do dnia 31.08.2021 r. należy wykonać i przekazać kompletne opracowanie.

Wymagania:
4. Warunki ubiegania się o zamówienie.
1) O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią
warunki, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali min. jedną dokumentację
techniczną na budowę kotłowni gazowej lub wewnętrznej instalacji gazowej lub programu
funkcjonalno użytkowego na budowę kotłowni gazowych lub wewnętrznych instalacji
gazowych.
2) Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty wykazu usług (Załącznik Nr 4).
3) Brak formularza oferty lub brak załączonego załącznika nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.
5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
1) Informacja w zakresie złożonych ofert zostanie przygotowana niezwłocznie po terminie
na ich składanie i będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3) W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcja), muszą
być spełnione następujące warunki:
a) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione
zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z partnerów,
b) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności
w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania
w realizacji kontraktu.
7. Kryteria oceny ofert.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko jedno kryterium wyboru,
w 100% cenę ofertową, wskazaną w formularzu oferty.
2) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagane kryterium, otrzyma maksymalną ilość
punktów.
3) Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4) Do obliczania wartości punktowej - kryterium, zastosowany będzie poniżej wskazany
wzór:
najniższa cena brutto z ważnych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty x 100 pkt.
5) Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów.
8. Warunki Umowy
1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień, wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami.
2) Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu, (wydłużenie
terminu realizacji umowy) tylko ze względu na wydłużający się termin oczekiwania na
uzyskanie niezbędnych decyzji / uzgodnień / warunków / opinii, koniecznych do
przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia.
4) Wzór przyszłej Umowy z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą stanowi
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.