Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont balkonów

Przedmiot:

Remont balkonów

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
powiat: Katowice
32/258 20 21, 25, 32/416 32 31, Fax: 32/258 20 25
poczta@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32/258 20 21, 25, 32
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE) O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130.000,00 ZŁ
NETTO
Remont balkonów przy ulicy Chopina 8, Św. Jana 7, Św. Jana 10 w Katowicach
Postanowienia ogólne:
SPECYFIKACJA konkursu określa opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w konkursie i reguły
konkursu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego
oraz Zarządzenia DN/31/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy udzielaniu
zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy nie podlegające prawu zamówień publicznych zgodnie z
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ II
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów przy ulicy Chopina 8, Św. Jana 7, Św. Jana
10 w Katowicach. Roboty będą polegać w szczególności na:
o odbiciu tynków, rozebraniu posadzek;
o wymianie pokrycia murów ogniowych;
o uzupełnieniu tynków, wykonaniu docieplenia ścian;
o wykonaniu okładzin podłogowych;
o malowaniu krat i balustrad;
o malowaniu elewacji.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy
zawiera wzór umowy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarami robót i dokumentacją zdjęciową.
4. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w dniu 30.07.2021r. o godz. 13:45 w KZGM w Katowicach, ul.
Grażyńskiego 5 - Sala konferencyjna.

Składanie ofert:
ROZDZIAŁ VIII
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia
1. Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz
budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską
dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w
tzw. przedsionku - Ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - parter do dnia 30.07.2021r. do godz.
13:00.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ III
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
ROZDZIAŁ IV
Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ V
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą złożyć Wykonawcy
1. Formularz ofertowy podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy - załącznik nr I do Specyfikacji konkursu.
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z RODO.
3. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów.
4. Pełnomocnictwo w oryginale - jeżeli dotyczy.
ROZDZIAŁ VI
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania
wyjaśnień dotyczących SIWZ
1. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7;00 do 15;00.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji, pisemnie lub
e-mailem (przetargi@kzgm.katowice.pl).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania.
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów,
pełnomocnictw należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) zgodnie z zapisami punktu 2 powyższego
rozdziału.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytania
do Specyfikacji konkursu winny być złożone nie później niż dwa dni robocze przed upływem terminu
składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące dokumentów konkursowych, w tym niniejszej Specyfikacji
konkursu, udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na dzień przez upływem terminu
składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczenie na stronie internetowej
Zamawiającego (www.kzgm.katowice.pl), na której udostępniono Specyfikację konkursu.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić
treść Specyfikacji konkursu. Dokonaną zmianę Specyfikacji konkursu Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację konkursu. Jeżeli w wyniku zmiany treści
Specyfikacji konkursu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej, na której
udostępniono Specyfikację konkursu.
7. Każde wyjaśnienie, uzupełnienie lub zmiana będą stanowić treść Specyfikacji konkursu.
ROZDZIAŁ VII
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi być:
a) sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji konkursu;
b) złożona w formie pisemnej;
c) podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika;
d) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
- opis:
ZAMAWIAJĄCY:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5,40-126 Katowice
OFERTA NA:
Remont balkonów przy ulicy Chopina 8, Św. Jana 7, Św. Jana 10 w Katowicach. -
NZ.233.042.2021
Nie otwierać przed 30.07.2021r., godz. 13:45
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu (decyduje data i
godzina wpływu).
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Decyduje data i godzina wpływu. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie
zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
4. Otwarcie (odczytanie) ofert jest jawne. Pozostałe czynności wykonywane będą na posiedzeniach
niejawnych Komisji.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwę oraz adres Wykonawców, cenę ofertową
za wykonanie zamówienia.
7. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle
informacje, o których mowa w pkt 6.
UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY
ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA
OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA
STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/categorv/Real-Estate-Companv/KZGM-w-Katowicach-
580819842433307/
ROZDZIAŁ IX
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
2. Należy sporządzić odrębny kosztorys dla każdego adresu.
3. Wartość netto, wartość podatku VAT (8%) oraz cenę brutto zamówienia należy podać
w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Cenę należy podać łącznie z należnym 8% podatkiem VAT w złotych polskich, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
5. Podstawą obliczenia ceny ofertowej są przedmiary robót - załącznik nr 3 do Specyfikacji
konkursu oraz wzór umowy - załącznik nr 2 do Specyfikacji konkursu, a także dokumentacja
zdjęciowa - załącznik nr 5. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie
PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonych
w formacie PDF.
6. Wykonawca zobowiązany jest:
1) po sporządzeniu kosztorysu ofertowego dla każdego adresu przenieść wartości netto
każdego zadania do formularza ofertowego;

2) obliczyć cenę (brutto) dla każdego zadania (kolumna 5 tabeli w formularzu
ofertowym);
3) obliczyć wartość netto i cenę (brutto) za wykonanie całego zamówienia sumując
wartości netto i ceny brutto zadań (kolumna 5 tabeli w formularzu ofertowym - pozycja
,,razem"), a ponadto;
7. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji zamówienia
wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami
oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych
przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania oraz należny podatek VAT.
8. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie przez cały okres
realizacji umowy.
9. W cenach kosztorysowych należy uwzględnić:
a) wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania
robót ujętych w przedmiarze i Specyfikacji konkursu;
b) koszt organizacji robót budowlanych wraz z doprowadzeniem mediów;
c) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów itp., niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje przedmiaru załączonego do
Specyfikacji konkursu.
11. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zerowej ceny jednostkowej pozycji kosztorysowej
i/lub zerowych cen jednostkowych materiałów i sprzętu.
12. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej
zgodnie z przedmiarem robót, będącym załącznikiem do Specyfikacji konkursu, przy
zastosowaniu podanych w przedmiarze podstaw wyceny. Nie należy stosować upustów od w/w
wartości.
13. W kosztorysie ofertowym należy podać:
a) stawkę roboczogodziny;
b) koszty pośrednie;
c) zysk;
d) cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny,
materiałów i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru);
e) wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona
przez obmiar);
f) wartość kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.
14. Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z zapisami § 5 i 6 Wzoru umowy (Załącznik nr
2 do Specyfikacji konkursu).
ROZDZIAŁ X
Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów.
1. Kryterium oceny ofert jest cena. Cena ofertowa = 100%.
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza Zamawiający może wybrać jako najkorzystniejszą ofertę kolejnego Wykonawcy z
najniższą ceną.
ROZDZIAŁ XI
Informacja o trybie oceny ofert
1. Oceny poszczególnych ofert będzie dokonywała Komisja Konkursowa.
2. Komisja dokona otwarcia ofert, odczytania i zaprotokołowania cen, nazw i adresów wykonawców.
3. Komisja zbada i oceni oferty:
a) w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz wezwać do
jednokrotnego uzupełnienia dokumentów;
b) wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym. Zamawiający poprawia omyłki
rachunkowe, pisarskie i inne omyłki zawarte w ofercie nie powodującej istotnych zmian w jej
treści;
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) zostanie złożona przez Wykonawcę, we współpracy z którym Zamawiający miał wcześniej
negatywne doświadczenie w wyniku czego nastąpiło np. odstąpienie przez Zamawiającego od
umowy w winy Wykonawcy;
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji konkursu z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt b;
c) Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt a;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w uzasadnionych przypadkach bez
podawania przyczyny.
6. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą ceną Zamawiający przeprowadzi dogrywkę i wezwie
w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia ponownie ofert ostatecznych z ceną nie wyższą
niż zaoferowana pierwotnie.
ROZDZIAŁ XII
Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie wyników konkursu będzie zrealizowane w formie pisemnej informacji skierowanej do
Wykonawców i zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji KZGM w Katowicach oraz na
stronie internetowej Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XIII
Informacja o wzorze umowy oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu przystępuje się do podpisania umowy na zasadach
określonych zarządzeniami Dyrektora KZGM dotyczącymi zasad zaciągania zobowiązań i
uruchamiania zleceń.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszej Specyfikacji konkursu.
ROZDZIAŁ XIV
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zamawiający nie przewiduje, w trakcie realizacji zamówienia, powierzenia Wykonawcy przetwarzania
danych osobowych, których jest administratorem.

Kontakt:
Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego konkursu:
Fax: 32/4163 155
E-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.