Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB...

Przedmiot:

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu
Ul. Zygmuntowska 38
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
Numer telefonu: 94 35 227 12, 785 660 041
dyrektor@pm1kg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: Numer telefonu: 94 3
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA W KOŁOBRZEGU w ramach zadania: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu umożliwiające dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021r. do projektu PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu wraz z niezbędną przebudową placówki zlokalizowanej na terenie działki nr 47/3 w obrębie 4, Ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kołobrzeg, celem dostosowania obiektu dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
2. Uzyskanie wszystkich wymagań, uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz, badań technicznych i pokrycie ich kosztów.
3. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zaprojektowanie szybu windy, który ma komunikować:
o parter budynku,
o pierwsze piętro,
o drugie piętro,
o przebudowę budynku, celem dostosowania jej pod względem konstrukcyjno-architektonicznym do szybu windy,
o zaprojektowanie kabiny windy,
o zaprojektowanie mechanizmu windy o energooszczędnym napędzie umieszczonym w szybie windy.

Uwzględnienie bezpieczeństwa użytkowania windy poprzez:
o Zaprojektowanie automatycznego zjazdu windy w przypadku wystąpienia pożaru na przystanek ewakuacyjny wraz z automatycznym otwarciem drzwi,
o Wyposażenie dźwigu w funkcje automatycznego zjazdu po zaniku napięcia do najbliższego przystanku
o Oraz inne po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ponadto:
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
w plikach edytowanych (pdf całej dokumentacji) na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję tj., płyta CD.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ilości:
1) projekt budowlany 3 egz.
2) projekt wykonawczy w 3 egz.
3) przedmiar robót w 2 egz.
4) kosztorys inwestorski w 2 egz.
5) specyfikacja techniczna poszczególnych branż w 3 egz.

Przedłożenie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do zatwierdzenia jej ostatecznej wersji.

Specyfikacja:
Konieczna jest wizja lokalna na terenie placówki przed przystąpieniem do prac projektowych, zamawiający udostępni w uzgodnionym terminie pomieszczenia, celem dokonania wizji lokalnej.

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 30.07.2021 r. o godz. 10.00, oferty należy przesyłać na adres dyrektor@pm1kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia 27.08.2021 r.

Wymagania:
Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane nie mogą składać roszczeń z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
o posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieni;
1. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności i czas wystawienia faktury.
2. Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem ,,Oferta na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA W KOŁOBRZEGU
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.
6. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Dane do faktury:
Faktura płatna przelewem
NABYWCA:
Gmina Miasto Kołobrzeg
Ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
NIP 6711698541

ODBIORCA:
Przedszkole Miejskie Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima
ul. Zygmuntowska 38
78-100 Kołobrzeg

Kontakt:
2.Osoba do kontaktu:
Dyrektor - Marta Żemojtel

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.