Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przystosowanie - adaptacja pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przystosowanie - adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
powiat: Kraków
126161508
info@um.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: 126161508
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przystosowanie - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w części parteru budynku przy Placu Inwalidów 6 i Ul. Sienkiewicza 2 i 2a w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w części parteru budynku przy Placu Inwalidów 6 i Ul. Sienkiewicza 2 i 2a w Krakowie, przeznaczonych na siedzibę Rady Dzielnicy V Miasta Krakowa.
W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
1.1. Instalacji elektrycznej,
1.2. Instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacyjnej,
1.3. Robót rozbiórkowych,
1.4. Robót budowlanych,
1.5. Odrestaurowania stolarki drzwiowej zewnętrznej,
1.6. Odrestaurowania istniejących okien i witryny,
1.7. Robót wykończeniowych.

2. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących dokumentach:
2.1. Dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 do SWZ;
2.2. Przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SWZ;
2.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ,
2.4. Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - załącznik nr 11 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej.

CPV: 45000000-7, 31214500-4, 45110000-1, 45223100-7, 45262311-4, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45317300-5, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00123595, OR-10.271.64.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.krakow.pl/sub_dok_id=20894
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl/sub_dok_id=20894
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 63 ust. 2 pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...) o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (...), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. a) Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. b) Rygor nieważności opisany w pkt 1. powyżej dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących dokumentów: 1.b.1. Formularza Oferty i dołączanych do niego innych dokumentów, w tym zał. nr 1A, o którym mowa w pkt 6.1.2. SWZ, składających się na sensu stricte treść oferty Wykonawcy. 1.b.2. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 pzp, składanych samodzielnie przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.6. lit. a SWZ. 1.b.3.Oświadczeń z art. 125 ust. 1 pzp składanych - na podstawie art. 125 ust. 5 pzp - przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.6. lit. b SWZ, tj. podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania
spełniania określonego warunku/ów udziału w postępowaniu. 1.b.4.Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.3. lit. b SWZ. 2.Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 1 powyżej, w tym w szczególności: a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.6. SWZ, b) dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.3. SWZ - inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru - a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio: 2.b.1. Wykonawcy, 2.b.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 2.b.3. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp, 2.b.4. podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach - jeżeli dotyczy, c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.4. SWZ, d) przedmiotowe środki dowodowe - o ile są wymagane w postęp., e) inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty, o ile przepisy szczególne nie dopuszczają dodatkowych form lub sposobów ich sporządzania i przekazywania - przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności. 3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, a także inne podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 rozporz. przywołanego w pkt 8.4. SWZ, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. W zakresie nieuregulowanym pzp lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postęp. zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporz. przywołanego w pkt 8.4. i 8.9 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ. 3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, Zamawiający zastrzega,
że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi zał. nr 6 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: MINIPORTAL

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-10.271.64.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1082926,84 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 760547,51 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w części parteru budynku przy Placu Inwalidów 6 i ul. Sienkiewicza 2 i 2a w Krakowie, przeznaczonych na siedzibę Rady Dzielnicy V Miasta Krakowa.
W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
1.1. Instalacji elektrycznej,
1.2. Instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacyjnej,
1.3. Robót rozbiórkowych,
1.4. Robót budowlanych,
1.5. Odrestaurowania stolarki drzwiowej zewnętrznej,
1.6. Odrestaurowania istniejących okien i witryny,
1.7. Robót wykończeniowych.

2. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących dokumentach:
2.1. Dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 do SWZ;
2.2. Przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SWZ;
2.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ,
2.4. Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - załącznik nr 11 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości nieprzekraczającej 70% wartości zamówienia podstawowego, tj. 313 166,62 zł netto. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w szczególności: we wzorze umowy (wraz z załącznikami) oraz w dokumentacji postępowania, określonej w pkt 3.3. SWZ. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w pkt 18. SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy - zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy -spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1. posiadają doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane, w zakres których - każdej z nich - wchodziły prace budowlane wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, na kwotę minimum 200 000 zł brutto (każda z nich).
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej:
2.1. kierownikiem budowy, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowalnej (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oraz posiadającą 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710)
lub
kierownikiem budowy, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowalnej (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - budowalnej.
2.2. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oraz posiadającą uprawnienia SEP do 1 kV D;
2.3. osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1 kV E;
2.4. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego).
Uwaga! Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane w punktach powyżej.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 6.1.6.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w sekcji 5.2.) ogłoszenia odpowiednio: a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potw. spełniania warunków udziału w post. - jeżeli dotyczy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji V) pkt 5.4) ppkt 1. ogłoszenia.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji V) pkt 5.4) ppkt 2. ogłoszenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł i utrzymać je nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. Sposób wnoszenia wadium został szczegółowo opisany w pkt 12 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 pzp, zostały szczegółowo opisane w pkt 7 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy (z załącznikami), który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w pkt 18. SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.