Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzanie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sporządzanie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
22 756 61 31
zamowienia@piaseczno.pl
https://piaseczno.logintrade.net/zapytania_email,51953,cacb0fd0dc732139ed478f84ee94e87e.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 22 756 61 31
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzanie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej służącej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe ...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzeniu map prawnych/dokumentacji geodezyjnej służącej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 73 lub art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872
ze zm.) dla:
a) drogi powiatowej nr 2847W, obejmującej działkę ewidencyjny nr 4, obręb 0029 Ruda, gmina Tarczyn,
b) drogi powiatowej nr 2847W, obejmującej działkę ewidencyjny nr 316/1, nr 334/1, obręb 0009 Kotorydz, gmina Tarczyn,
c) drogi powiatowej nr 2860W, obejmującej działkę ewidencyjny nr 46, obręb 0031 Wólka Kosowska, gmina Lesznowola,
d) drogi powiatowej nr 2840W, obejmującej działkę ewidencyjny nr 156/1, nr od 156/12 do 156/14,
nr 156/16, nr 156/31, obręb 0028 Wilcza Góra, gmina Lesznowola,
e) drogi powiatowej nr 2840W, obejmującej działki ewidencyjny nr 1/4 i nr 1/6, obręb 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno,
f) drogi powiatowej nr 2840W, obejmującej działkę ewidencyjny nr 6/1, obręb 0011 Pan Kosów, gmina Lesznowola,
g) drogi powiatowej nr 2840W, obejmującej działkę ewidencyjny nr 114/1, nr od 99/7 do 99/10, nr 1/4 obręb 0031 Wólka Kosowska, gmina Lesznowola,
h) drogi powiatowej nr 2840W, obejmującej działki ewidencyjny nr 131/4, nr 131/5, nr 131/8, obręb 0018 Mroków, gmina Lesznowola.

Sporządzeniu map prawnych/dokumentacji geodezyjnej służącej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 73 lub art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm.) dla:
a) drogi powiatowej nr 2834W, obejmującej działki sąsiednie działki nr 166, nr 51 i w szczególność działki m.in. nr 3/1, 5/3, 5/4, 7, 8/3, 9/1, 3/5, 37/6, 42/3, 44/1, 55/1, 56/1, 59/3, 59/4, 59/5, 60/3, 60/4, 60/5, 69/1, obręb 0020 Piskórka, gmina Prażmów,
b) drogi powiatowej nr 2834W, obejmującej działki sąsiednie działki nr 25, nr 102/2 i w szczególności działki m.in. nr 2/1, 3/1, 5/16, 6/1, 10/1, 11/1, 15/1, 26/1, 27/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3,32/1, 33/1, 34/1, 35, 36/1, 40/1, 78/1, 78/52, 81/1, 82/1, 83/1, 88/1, 92, 103/2, 106/1, 107/1, obręb 0020 Krupia Wólka, gmina Prażmów, a także w obszarze skrzyżowania dróg 2834W -
ul. Słoneczna / Ul. Górna i 2826W - Ul. Główna, obejmujące działki nr 24/1, 24/2, 48/1, 78/65, 103/1, obręb 0020 Krupia Wólka, gmina Prażmów,
c) drogi powiatowej nr 2834W / 2828W, obejmujące działkę nr 63/4, 63/5, 64, 65, 66, 85, 96, 98/1, 99, 101/3, obręb Jeziórko Ustanówek, gmina Prażmów wraz z rozdzieleniem działki nr 63/4 według kategorii dróg powiatowych 2828W / 2834W,
d) drogi powiatowej nr 2828W, obejmującej działkę nr 327/2, 328/2, 328/4, 328/11, 328/12, 328/20, obręb Jeziorko Ustanówek, gmina Prażmów,
e) drogi powiatowej nr 2828W, obejmującej działki nr 29/1, 30/1, 31/1, 32/3, 32/4, 32/6, 33, 35/3, 38,
obręb 0013 Krępa, gmina Prażmów,
f) drogi powiatowej nr 2827W, obejmującej działkę nr 87, obręb 0007 Jaroszowa Wola, gmina Prażmów,
g) drogi powiatowej nr 2844W, obejmującej działkę nr 145/2, obręb 0004 Janczewice, gmina Lesznowola,
h) drogi powiatowej nr 2848W, obejmującej działkę nr 96/3, nr 96/5, obręb 0026 Przypki, gmina Tarczyn
wraz z rozdzieleniem działki nr 96/5 według kategorii dróg powiatowych 2848W / 3103W,
i) drogi powiatowej nr 2848W, obejmującej działkę nr 154, obręb 0037 Wola Przypkowska, gmina Tarczyn,
j) drogi powiatowej nr 2851W, obejmującej działkę nr 20/5, nr 33, obręb 0011 Kawęczyn, gmina Tarczyn,
k) drogi powiatowej nr 2841W, obejmującej działki nr 160, nr 173, nr 174/2 wraz działkami sąsiednimi, obręb 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.

CPV: 70332000-7, 71354000-4, 71355000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00123525, ZPU.272.22.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@piaseczno.pl;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga akceptacji warunków korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
6. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Monika Chmiel, tel.22 756 61 31;
2) w zakresie merytorycznym:
Beata Kiliszek, tel. 22 735 58 51;
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński - Ksawery Gut;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych którym jest Pan Michał Jęda, a jego zastępcą jest Pan Mariusz Wawrzeń, z którymi można się kontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://piaseczno.logintrade.net/zapytania_email,51953,cacb0fd0dc732139ed478f84ee94e87e.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.