Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
pz_poprawaefektywnosci_mieszkania@um.siemianowice.pl
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,52225,d65b2380db7034b728e66d696863cf2d.html
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie - etap 4
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy Ul. Sienkiewicza 6 w Siemianowicach Śląskich, w tym w szczególności:
- wykonanie wymiany stolarki drzwiowej wejściowej do budynku,
- wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej,
- wykonanie izolacji pionowej ścian,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych do wysokości cokołu oraz dodatkowe osłonięcie folią kubełkową pod poziomem terenu,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z styropapy,
- uzupełnienie lub wymianę orynnowania, wymianę obróbek blacharskich i wykonanie nowych parapetów,
- częściowe przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie nowych czap betonowych i ocieplenie,
- wykonanie nowego wyłazu dachowego,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku.

2)Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1 obejmuje:
a) Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 3a do SWZ),
b) Przedmiary robót (Dodatek nr 4a do SWZ),
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 5a do SWZ),
d) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 6a do SWZ),
- zwane dalej ,,Dokumentacją".

3) Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych w budynkach oraz zmian zagospodarowania terenu.
4) Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, zamieszkałym budynku. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas (np. wiercenie, kucie, etc.) lub kolidujące z funkcjonowaniem budynków były wykonywane od poniedziałku do piątku w godz.ch 7.00-18.00, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologię wykonania lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z Inspektorem nadzoru. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić i utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać obszar prowadzonych prac oraz informować mieszkańców budynku o ewentualnych niedogodnościach.
5) Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art.99 ust.5 ustawy , tj. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, pro-ducent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równo-ważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowa-ne w celu oceny równoważności.
Jeżeli w Dokumentacji opisanej w pkt 2) powyżej znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w Dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
7) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.

8) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
9) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostęp-ności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użyt-kowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 Pzp.
10)Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących wydaj-ności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
11)Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy Ul. Sobieskiego 9 w Siemianowicach Śląskich, w tym w szczególności:
- wykonanie wymiany stolarki drzwiowej wejściowej do budynku,
- wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej,
- wykonanie izolacji pionowej ścian
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych do wysokości cokołu oraz dodatkowe osłonięcie folią kubełkową pod poziomem terenu,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z styropapy,
- uzupełnienie lub wymianę orynnowania, wymianę obróbek blacharskich i wykonanie nowych parapetów,
- częściowe przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie nowych czap betonowych i ocieplenie,
- wykonanie nowego wyłazu dachowego,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku.

2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2 obejmuje:
a) Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 3b do SWZ)
b) Przedmiary robót (Dodatek nr 4b do SWZ),
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 5b do SWZ),
d) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 6b do SWZ),
- zwane dalej ,,Dokumentacją".

3) Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych w budynkach oraz zmian zagospodarowania terenu.
4) Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, zamieszkałym budynku. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas (np. wiercenie, kucie, etc.) lub kolidujące z funkcjonowaniem budynków były wykonywane od poniedziałku do piątku w godz.ch 7.00-18.00, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologię wykonania lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z Inspektorem nadzoru. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić i utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać obszar prowadzonych prac oraz informować mieszkańców budynku o ewentualnych niedogodnościach.
5) Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art.99 ust.5 ustawy , tj. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, pro-ducent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równo-ważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowa-ne w celu oceny równoważności.
Jeżeli w Dokumentacji opisanej w pkt 2) powyżej znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w Dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
7) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
8) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
9) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostęp-ności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użyt-kowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 Pzp.
10)Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących wydaj-ności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
11)Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45111220-6, 45261210-9, 45262100-2, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00123524, RL.271.4.00002.2021, ZP.rp.39.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1.1. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: ,,Platformą") dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/ oraz
1.2. poczty elektronicznej pz_poprawaefektywnosci_mieszkania@um.siemianowice.pl,
z zastrzeżeniem, iż Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ppkt 1.1. powyżej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w rozdziale XI SWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej ,,RODO", oraz w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), dalej ,,Pzp", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy Ul. Jana Pawła II 10;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy Ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie - etap 4", prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pan/Pani:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
b. w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie art. 75 Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
c. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych- z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 Pzp oraz art. 76 Pzp;
d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 Pzp oraz art. 74 ust. 3 Pzp;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uznają Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,52225,d65b2380db7034b728e66d696863cf2d.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.