Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Szkło krzemionkowe o czystości F300

Przedmiot:

Szkło krzemionkowe o czystości F300

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fibrain Sp. z o.o
Zaczernie 190F
36-062 Zaczernie
powiat: rzeszowski
17 77 36 426
dotacje@fibrain.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60625
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaczernie
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 77 36 426
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkło krzemionkowe o czystości F300 / Silica glass of F300 purity
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.01-00-0024/19 - Światłowody utrzymujące polaryzację o kształtowanej dyspersji w zakresie spektralnym 1500-2000 nm

Część 1
Szkło krzemionkowe o czystości F300

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest Szkło krzemionkowe o czystości F300. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
The subject of the order is the supply of: Silica glass of F300 purity. Details in the attached inquiry

CPV: 14820000-5

Dokument nr: 2021-6022-60625, 4.1.1/19/22072021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
rzeszowski
Gmina
Trzebownisko
Miejscowość
Zaczernie

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach i zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia - z przyczyn niezależnych od stron umowy;
b) pojawienia się na rynku po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych;
c) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie;
d) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie;
e) terminu realizacji umowy spowodowanego siłą wyższą, w tym działaniami sił przyrody albo innymi niezależnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
f) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
g) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postępowania o udzielnie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania
Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują pracownikami pozwalającymi na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy znajdują siew dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
- Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 60 dni od dnia złożenia oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego. Oferenci, którzy złożyli oferty przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowani o tym fakcie i będą mieli prawo do wycofania oferty i złożenia jej ponownie zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
- Nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.
- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania.
- Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem złożenia Oferty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem polskim. Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego wraz z pytaniami zostanie zamieszczone na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.
- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia w formie kilku faktur zaliczkowych/częściowych.
- Termin płatności wynikający z prawidłowo wystawionych faktur nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia).
cena minimalna
---------------------- x 100
cena oferty
(100 = waga kryterium cena)
O wyborze oferty decydowała będzie największa ilość punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Michał Dłubek
tel.: 17 77 36 426
e-mail: dotacje@fibrain.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.