Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizację drogi powiatowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizację drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
przetargi@pzdit.lowicz.pl
https://portal.smartpzp.pl/pzditlowicz
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2744E Zgoda - Psary na odcinku od km 0+318 do km 1+818 w ramach zadania pn.: ,,Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary", przewidzianej do realizacji w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
1) Etap I: odcinek drogi powiatowej nr 2744E, na odcinku Zgoda - Psary od km 0+000 do km 0+924 długości 924mb. Obejmuje on wykonanie następujących robót:
a) miejscowe poszerzenie jezdni na łukach, mijankach oraz w celu uzyskania docelowej szerokości jezdni wg konstrukcji:
o ułożenie warstwy odsączającej grub. 10cm,
o ułożenie warstwy z mieszanki stabilizowanej C3/4 grub. 15cm,
o ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 grub. 10cm,
b) uzupełnienie istniejącej nawierzchni kamiennej warstwą kruszywa łamanego średnio 10cm w celu uzyskania podbudowy,
c) poszerzenie istniejącej jezdni asfaltowej do min. 3,5m szerokości na początkowym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,
d) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni asfaltowej na początkowym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami:
o ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m2,
o ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
e) wykonanie nakładki asfaltowej na przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego:
o ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
o ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
f) remont poboczy poprzez:
o ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.
2) Etap II: odcinek drogi powiatowej nr 2744E, na odcinku Zgoda - Psary od km 0+924 do km 1+818 długości 894mb. Obejmuje on wykonanie następujących robót:
a) miejscowe poszerzenie jezdni na łukach, mijankach oraz w celu uzyskania docelowej szerokości jezdni wg konstrukcji:
o ułożenie warstwy odsączającej grub. 10cm,
o ułożenie warstwy z mieszanki stabilizowanej C3/4 grub. 15cm,
o ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 grub. 10cm,
b) uzupełnienie istniejącej nawierzchni kamiennej warstwą kruszywa łamanego średnio 10cm w celu uzyskania podbudowy,
c) wykonanie nakładki asfaltowej na przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego:
o ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
o ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
d) remont poboczy poprzez:
o ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.

4. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

CPV: 45233140-2, 45233200-1, 45233290-8

Dokument nr: 2021/BZP 00123810, PZDiT.3421.08.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/pzditlowicz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pzditlowicz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pzditlowicz.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, Ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz, sekretariat@pzdit.lowicz.pl, przetargi@pzdit.lowicz.pl, tel./fax (046) 837 22 47;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: . aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pzditlowicz
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pzditlowicz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZDiT.3421.08.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2744E Zgoda - Psary na odcinku od km 0+318 do km 1+818 w ramach zadania pn.: ,,Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary", przewidzianej do realizacji w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
1) Etap I: odcinek drogi powiatowej nr 2744E, na odcinku Zgoda - Psary od km 0+000 do km 0+924 długości 924mb. Obejmuje on wykonanie następujących robót:
a) miejscowe poszerzenie jezdni na łukach, mijankach oraz w celu uzyskania docelowej szerokości jezdni wg konstrukcji:
o ułożenie warstwy odsączającej grub. 10cm,
o ułożenie warstwy z mieszanki stabilizowanej C3/4 grub. 15cm,
o ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 grub. 10cm,
b) uzupełnienie istniejącej nawierzchni kamiennej warstwą kruszywa łamanego średnio 10cm w celu uzyskania podbudowy,
c) poszerzenie istniejącej jezdni asfaltowej do min. 3,5m szerokości na początkowym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,
d) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni asfaltowej na początkowym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami:
o ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m2,
o ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
e) wykonanie nakładki asfaltowej na przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego:
o ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
o ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
f) remont poboczy poprzez:
o ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.
2) Etap II: odcinek drogi powiatowej nr 2744E, na odcinku Zgoda - Psary od km 0+924 do km 1+818 długości 894mb. Obejmuje on wykonanie następujących robót:
a) miejscowe poszerzenie jezdni na łukach, mijankach oraz w celu uzyskania docelowej szerokości jezdni wg konstrukcji:
o ułożenie warstwy odsączającej grub. 10cm,
o ułożenie warstwy z mieszanki stabilizowanej C3/4 grub. 15cm,
o ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 grub. 10cm,
b) uzupełnienie istniejącej nawierzchni kamiennej warstwą kruszywa łamanego średnio 10cm w celu uzyskania podbudowy,
c) wykonanie nakładki asfaltowej na przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego:
o ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
o ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
d) remont poboczy poprzez:
o ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.

4. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tzn. wykonaniu nawierzchni w konstrukcji jak dla podstawowego zamówienia na powierzchni ok.: 1150 m2 oraz poboczy w konstrukcji jak dla podstawowego zamówienia w ilości 636 m2.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodny z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie inwestycje drogowe, polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej lub przebudowy lub remontu drogi o wartości min. 500.000,00 zł każda.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
b) dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń (Kierownik budowy).
Uwaga:
Kierownicy budowy i robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o aktualności informacji (wzór Załącznik nr 9 do SWZ), zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia:
a) Wykazu dwóch robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 7 do SWZ, polegających na wykonaniu nakładki asfaltowej lub przebudowy lub remontu drogi o wartości min. 500.000,00 zł każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykazu osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 8 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tzn. należy wykazać osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Kierownik budowy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku:
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;
5) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy/ów, rezygnacji z podwykonawcy/ów lub wprowadzenia podwykonawcy/ów w zakresie części zamówienia, co do których Wykonawca deklarował w ofercie osobiste wykonanie, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wraz z niniejszą propozycją, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodny z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.