Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
rp@um.siedlce.pl
https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl/pn/miasto-siedlce/demand/notice/public/34738/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: 46 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach
na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej".
2.Zakres zamówienia obejmuje:
1) pomiary wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;
2) branża drogowa:
a) wykonanie robót rozbiórkowych;
b) wykonanie przebudowy ogrodzeń;
c) wykonanie przebudowy istniejących w jezdni wpustów kanalizacji deszczowej;
d) wykonanie wycinki drzew oraz podcięcia gałęzi drzew wchodzących w skrajnię ścieżki rowerowej i chodnika;
e) wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego;
f) wykonanie robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych podbudowy;
g) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
h) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej;
i) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego;
j) wykonanie nawierzchni dwóch zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej;
k) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej;
l) wykonanie regulacji wysokościowej: włazów studni telekomunikacyjnych, obudów zaworów gazowych, obudów zaworów wodociągowych, wpustów oraz włazów studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej;
m) wykonanie przebudowy przyłącza gazowego do posesji Monte Cassino nr 70;
n) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
o) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i zieleńców;
3) branża elektryczna:
a) wykonanie demontażu kablowej instalacji zewnętrznej oświetlenia ulicznego;
b) wykonanie montażu kablowej instalacji zewnętrznej oświetlenia ulicznego;
c) wykonanie wymiany stanowisk słupowych, wysięgników i opraw na LED-y;
4) branża teletechniczna
a) budowa kanału technologicznego.
3.Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne), będącej załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
4.Roboty należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, warunkami Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zgodnie
z dokumentacją projektową i zawartymi w niej warunkami technicznymi.
5.Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zarządcy Drogi projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

CPV: 45000000-7, 45231400-9, 45232300-5, 45233100-0, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00123727, F.271.16.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,
svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf14.18. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:1) .zip 2) .7Z6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Szczegółowe wymagania techniczne i
organizacyjne określone zostały w Rozdziale 14 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 27 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem 27 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl/pn/miasto-siedlce/demand/notice/public/34738/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:45
Miejsce składania ofert: https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3.Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: F.271.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 3083364,72 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach
na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej".
2.Zakres zamówienia obejmuje:
1) pomiary wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;
2) branża drogowa:
a) wykonanie robót rozbiórkowych;
b) wykonanie przebudowy ogrodzeń;
c) wykonanie przebudowy istniejących w jezdni wpustów kanalizacji deszczowej;
d) wykonanie wycinki drzew oraz podcięcia gałęzi drzew wchodzących w skrajnię ścieżki rowerowej i chodnika;
e) wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego;
f) wykonanie robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych podbudowy;
g) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
h) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej;
i) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego;
j) wykonanie nawierzchni dwóch zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej;
k) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej;
l) wykonanie regulacji wysokościowej: włazów studni telekomunikacyjnych, obudów zaworów gazowych, obudów zaworów wodociągowych, wpustów oraz włazów studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej;
m) wykonanie przebudowy przyłącza gazowego do posesji Monte Cassino nr 70;
n) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
o) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i zieleńców;
3) branża elektryczna:
a) wykonanie demontażu kablowej instalacji zewnętrznej oświetlenia ulicznego;
b) wykonanie montażu kablowej instalacji zewnętrznej oświetlenia ulicznego;
c) wykonanie wymiany stanowisk słupowych, wysięgników i opraw na LED-y;
4) branża teletechniczna
a) budowa kanału technologicznego.
3.Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne), będącej załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
4.Roboty należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, warunkami Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zgodnie
z dokumentacją projektową i zawartymi w niej warunkami technicznymi.
5.Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zarządcy Drogi projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 22 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
3 000 000,00 zł brutto w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą branżę drogową, elektryczną i teletechniczną o wartości łącznej nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto;
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
o Kierownika Budowy, posiadającego doświadczenie na zrealizowanym przez siebie jako Kierownik budowy minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/przebudowie drogi publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) o wartości robót co najmniej 2 000 000,00 zł brutto;
o osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności inżynierii drogowej, posiadającą doświadczenie na zrealizowanym przez siebie jako kierownik robót co najmniej jednej roboty budowlanej w branży drogowej o wartości robót co najmniej 2 000 000,00 zł brutto;
o osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą doświadczenie jako kierownik robót w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej branży elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tej funkcji.

Informacje dodatkowe:
1) Ilekroć w treści SWZ jest mowa o ,,uprawnieniach budowlanych", ,,budowie", ,,przebudowie", ,,kierowniku budowy", ,,kierowniku robót" należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej.
2) Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich
(w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo,
a uznanymi w Polsce) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2019r. poz. 1117) lub decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wymagania dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów opisane są w Rozdziale 12 SWZ.
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia opisane
są w Rozdziale 13 SWZ.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający działając na podstawie
art. 116 ust. 2 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
1)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 10.3.1. pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem..
5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.3.1. pkt. 2,, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ustępu 10.4. w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3.Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W Formularzu oferty należy wskazać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 9.2. SWZ.
4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1. składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie winno być złożone wraz
z Formularzem oferty.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w Formularzu oferty w pkt. 6, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa:
o w pkt. 10.3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia,
o w pkt. 10.3.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
9. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 9 ust. 9.2. SWZ zostaną spełnione, jeżeli:
o co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie będzie posiadał doświadczenie w wykonawstwie robót o charakterze minimalnego doświadczenia określonego w niniejszej SWZ, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą branżę drogową, elektryczną i teletechniczną o wartości łącznej nie mniejszej niż
3 500 000,00 zł brutto;
o Wykonawcy łącznie będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
o dokumenty potwierdzające wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000,00 zł brutto po zsumowaniu spełnią wymagania Zamawiającego.
10. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1) zmiany kluczowych specjalistów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku niewywiązywania się kluczowych specjalistów z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności, gdy jest spowodowana:
a) opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego;
b) opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji budowy przez Zamawiającego, tj. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Dziennika budowy i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany;
c) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego - w tym przypadku termin zakończenia robót budowlanych ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami;
d) warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, trwającymi dłużej niż 14 dni;
e) klęską żywiołową - w tym przypadku termin zakończenia robót budowlanych zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową;
f) zleceniem zamówień dodatkowych, o czas niezbędny na ich wykonanie.
3) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),
4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmienny od przyjętych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, dokumentacji projektowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
5) Wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział
przy realizacji przedmiotu Umowy,
d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 4 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany Pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
4. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne.
5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 22 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.