Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa licencji oprogramowania Veeam oraz podzespołów serwerowych i zasilających

Przedmiot:

Zakup i dostawa licencji oprogramowania Veeam oraz podzespołów serwerowych i zasilających

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Płocka Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Stary Rynek 1
09-400 Płock
powiat: Płock
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487073
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WZP.271.2.65.2021.AG Zakup i dostawa licencji oprogramowania Veeam oraz podzespołów serwerowych i zasilających
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Zakup i dostawa licencji oprogramowania Veeam oraz podzespołów serwerowych i zasilających. Cena za całość zamówienia 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 487073, WZP.271.2.65.2021.AG

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487073
Składania : 29-07-2021 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487073

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zamawiający - Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza doskładania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł
pn. :,,Zakup i dostawa licencji oprogramowania Veeam oraz podzespołów serwerowych i zasilających."
I.Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem oraz istotne postanowienia umowy.
II.Termin realizacji zamówienia - 30 dni od podpisania umowy.
III.Kryteria oceny ofert - cena - 100 %
Do oferty należy załączyć wypełniony Formularz ofertowy.
IV. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
V. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia,przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
VI. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
VII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt IV.
VIII. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
X. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Alina Głuszek-Obszyńska tel .24 36 71 577 , w sprawach merytorycznych Przemysław Węclewski tel. 24 36 71 627 lub poprzez platformę zakupową.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa licencji oprogramowania Veeam oraz podzespołów serwerowych i zasilających.
Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art.74 ust.3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. Poz. 2019 z pózn.zm.) Prawo Zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
______________________
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz ofertowy.o [...].odt
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki umowy - Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. Proszę potwierdzić akcepatcję.
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić akceptację.
4 E-fakturowanie - Proszę wpisać odpowiednio faktura papierowa/ustrukturyzowana.
e-fakturowanie.odt
5 Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. - Proszę wpisać odpowiednio jest/nie jest.

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.