Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku kancelarii

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynku kancelarii

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Świebodzin
Wojska Polskiego 3
66-200 Świebodzin
powiat: świebodziński
swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Niedźwiedź wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 59/10 w obrębie 0007 Niedźwiedź gmina Łagów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kancelarii Leśnictwa Niedźwiedź na potrzeby administracyjne wraz z niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczną. Lokalizacja obiektu w miejscowości Niedźwiedź, na działce nr ewid. 59/10 w obrębie ewidencyjnym 0007 Niedźwiedź, gmina 022 Łagów.
Projektowany budynek jest budynkiem wykonanym w technologii szkieletowej, posadowionym bezpośrednio na żelbetowej płycie fundamentowej, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, dachem dwuspadowym krytym blachodachówką, jednokondygnacyjnym na planie prostokąta z podcieniem wejściowym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, ogrzewczą, wentylacji mechanicznej, oświetleniową, gniazd wtyczkowych, odgromową, teleinformatyczną oraz sygnalizacji antywłamaniowej. Budynek ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej wspomaganej panelami fotowoltaicznymi. Do przygotowania c.w.u. wykorzystane będą elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, poczekalnia, biuro, jadalnia, WC, szatnia, umywalnia oraz pomieszczenie gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 47,62 m2. Powierzchnia zabudowy 67,87 m2, kubatura 313,00 m3. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, miejsce na gromadzenie odpadów (śmietniki), utwardzone dojście do budynku oraz ogrodzenie terenu. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku kancelarii należy wykonać
- wewnętrzną linię zasilającą z projektowanego złącza kontrolno-pomiarowego, zlokalizowanego na przedmiotowej działce,
- przyłącze wodociągowe z wiejskiej sieci wodociągowej do układu wodomierzowego w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na przedmiotowej działce,
- przyłącze kanalizacyjne poprzez studzienkę inspekcyjną do zbiornika bezodpływowego.
Do projektowanego budynku kancelarii będzie wykonane przyłącze energetyczne przez ENEA Operator Sp. z o.o. W przypadku nie wykonania przyłącza energetycznego i przyłączenia obiektu kancelarii do sieci energetycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o. do czasu odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich prób i rozruchu instalacji elektrycznej będącej po stronie Zamawiającego, a wykonanej przez Wykonawcę za pomocą agregatu prądotwórczego. Ewentualna konieczność użycia agregatu prądotwórcze i koszty związane z jego wykorzystaniem obciążają Wykonawcę.
Uwaga: informacje zawarte w projekcie budowlanym zamiennym branża architektura i konstrukcja w części 1. Opis techniczny do projektu budowlanego zamiennego:
o pkt 1.2.5. Charakterystyka projektowanego stanu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji przy północnej granicy działki: masztu, tablicy informacyjnej,
o pkt 1.2.10.6. Odpady stałe w zakresie wyposażenia budynku kancelarii w kosze pedałowe,
o pkt 1.3.2. Przeznaczenie i program użytkowy w zakresie projektowanego wyposażenia szatni: szafki do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej (podwójne) 40x48x180 cm - 2 szt., ławki drewniane 40x42x80 cm - 1 szt., kosz na śmieci (pedałowy) - 1 szt.,
oraz informacje zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. branży architektura i konstrukcja w części B 01.08. Roboty posadzkowe - Wymagania szczegółowe dla standardu wyposażenia i wykończenia pomieszczeń sanitarnych pkt 7. Wyposażenie dodatkowe w zakresie luster, półek szklanych, wieszaków i dozowników oraz kosza i szczotki do WC,
nie stanowią części opisu przedmiotu zamówienia; Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostawy i montażu ww. elementów wyposażenia - ich pozyskanie i realizacja leży w gestii Nadleśnictwa Świebodzin.
2) Obiekt, którego wykonanie obejmuje niniejsze zadanie należy do XVI kategorii obiektów budowlanych.
3) Dojazd do miejsca prowadzenia robót drogami publicznymi (gminnymi) oznaczonymi działkami nr ewid. 118 i 124.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z:
a) Decyzją Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.12.2021.KA z dnia 04.02.2021 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1225F dz. nr 120/3 w m. Niedźwiedź, stanowiącej załącznik nr 19 do SWZ,
b) Uzgodnieniem przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 118, 124 w m. Niedźwiedź, gmina Łagów z dnia 06.04.2021 r. (znak: R.I.7012.2.2021), stanowiącym załącznik nr 20 do SWZ.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres prac oraz technologię wykonania robót zawierają: projekt budowlany zamienny branża architektura i konstrukcja (załącznik nr 10 do SWZ), projekt budowlany zamienny branża instalacje sanitarne (załącznik nr 11 do SWZ), projekt budowlany zamienny branża instalacja elektryczna (załącznik nr 12 do SWZ), projekt budowlany przyłącza wodociągowego (załącznik nr 13 do SWZ), projekt wykonawczy branża architektura i konstrukcja (załącznik nr 14 do SWZ), projekt wykonawczy branża instalacje sanitarne (załącznik nr 15 do SWZ), projekt wykonawczy branża instalacja elektryczna (załącznik nr 16 do SWZ), przedmiary robót (załącznik nr 17 do SWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (branża: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe, instalacja elektryczna) (załącznik nr 18 do SWZ), Decyzja Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.12.2021.KA z dnia 04.02.2021 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1225F dz. nr 120/3 w m. Niedźwiedź (załącznik nr 19 do SWZ) oraz Uzgodnienie przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 118, 124 w m. Niedźwiedź, gmina Łagów z dnia 06.04.2021 r. (znak: R.I.7012.2.2021) (załącznik nr 20 do SWZ).
6) Prace należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi zamiennymi branży: architektura i konstrukcja, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, projektem budowlanym przyłącza wodociągowego, projektami wykonawczymi branży: architektura i konstrukcja, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Decyzją Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.12.2021.KA z dnia 04.02.2021 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1225F dz. nr 120/3 w m. Niedźwiedź, Uzgodnieniem przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 118, 124 w m. Niedźwiedź, gmina Łagów z dnia 06.04.2021 r. (znak: R.I.7012.2.2021) oraz niniejszą SWZ, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, która nie może być dłuższa niż 10 000 znaków - Zamawiający informuje, że dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt 3.4. SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45112500-0, 45223200-8, 45223500-1, 45231300-8, 45232410-9, 45233222-1, 45233250-6, 45260000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123802, S.270.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://swiebodzin.zielonagora.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP: /pgl_lp_1411/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu ePUAPu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załącznik nr 21 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 2A, 2B, 2C i 2D do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu.
e) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola - Zamawiający informuje, że pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt 10 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Świebodzin z siedzibą: Ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin, tel. 68 382 20 01, 68 382 20 02, adres e-mail: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. tj. przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, która przechowywana jest przez okres 10 lat licząc od momentu jej wygaśnięcia tj. zrealizowania zobowiązań wzajemnych z niej wynikających.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe oraz firmom zapewniającym niszczenie i brakowanie dokumentów itp.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, która nie może być dłuższa niż 4000 znaków - Zamawiający informuje, że pozostałe informacje w zakresie RODO zawarte są w pkt. od 21.11. do 21.14. SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP: /pgl_lp_1411/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 700,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 58203000451110000000286860 (Nr Swiftowy Banku PPABPLPKXXX IBAN: PL58203000451110000000286860) z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Budowę kancelarii Niedźwiedź". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na całość zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 PZP.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby na dokumencie wadium wnoszonym w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wymienieni byli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kancelarii Leśnictwa Niedźwiedź na potrzeby administracyjne wraz z niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczną. Lokalizacja obiektu w miejscowości Niedźwiedź, na działce nr ewid. 59/10 w obrębie ewidencyjnym 0007 Niedźwiedź, gmina 022 Łagów.
Projektowany budynek jest budynkiem wykonanym w technologii szkieletowej, posadowionym bezpośrednio na żelbetowej płycie fundamentowej, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, dachem dwuspadowym krytym blachodachówką, jednokondygnacyjnym na planie prostokąta z podcieniem wejściowym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, ogrzewczą, wentylacji mechanicznej, oświetleniową, gniazd wtyczkowych, odgromową, teleinformatyczną oraz sygnalizacji antywłamaniowej. Budynek ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej wspomaganej panelami fotowoltaicznymi. Do przygotowania c.w.u. wykorzystane będą elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, poczekalnia, biuro, jadalnia, WC, szatnia, umywalnia oraz pomieszczenie gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 47,62 m2. Powierzchnia zabudowy 67,87 m2, kubatura 313,00 m3. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, miejsce na gromadzenie odpadów (śmietniki), utwardzone dojście do budynku oraz ogrodzenie terenu. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku kancelarii należy wykonać
- wewnętrzną linię zasilającą z projektowanego złącza kontrolno-pomiarowego, zlokalizowanego na przedmiotowej działce,
- przyłącze wodociągowe z wiejskiej sieci wodociągowej do układu wodomierzowego w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na przedmiotowej działce,
- przyłącze kanalizacyjne poprzez studzienkę inspekcyjną do zbiornika bezodpływowego.
Do projektowanego budynku kancelarii będzie wykonane przyłącze energetyczne przez ENEA Operator Sp. z o.o. W przypadku nie wykonania przyłącza energetycznego i przyłączenia obiektu kancelarii do sieci energetycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o. do czasu odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich prób i rozruchu instalacji elektrycznej będącej po stronie Zamawiającego, a wykonanej przez Wykonawcę za pomocą agregatu prądotwórczego. Ewentualna konieczność użycia agregatu prądotwórcze i koszty związane z jego wykorzystaniem obciążają Wykonawcę.
Uwaga: informacje zawarte w projekcie budowlanym zamiennym branża architektura i konstrukcja w części 1. Opis techniczny do projektu budowlanego zamiennego:
o pkt 1.2.5. Charakterystyka projektowanego stanu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji przy północnej granicy działki: masztu, tablicy informacyjnej,
o pkt 1.2.10.6. Odpady stałe w zakresie wyposażenia budynku kancelarii w kosze pedałowe,
o pkt 1.3.2. Przeznaczenie i program użytkowy w zakresie projektowanego wyposażenia szatni: szafki do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej (podwójne) 40x48x180 cm - 2 szt., ławki drewniane 40x42x80 cm - 1 szt., kosz na śmieci (pedałowy) - 1 szt.,
oraz informacje zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. branży architektura i konstrukcja w części B 01.08. Roboty posadzkowe - Wymagania szczegółowe dla standardu wyposażenia i wykończenia pomieszczeń sanitarnych pkt 7. Wyposażenie dodatkowe w zakresie luster, półek szklanych, wieszaków i dozowników oraz kosza i szczotki do WC,
nie stanowią części opisu przedmiotu zamówienia; Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostawy i montażu ww. elementów wyposażenia - ich pozyskanie i realizacja leży w gestii Nadleśnictwa Świebodzin.
2) Obiekt, którego wykonanie obejmuje niniejsze zadanie należy do XVI kategorii obiektów budowlanych.
3) Dojazd do miejsca prowadzenia robót drogami publicznymi (gminnymi) oznaczonymi działkami nr ewid. 118 i 124.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z:
a) Decyzją Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.12.2021.KA z dnia 04.02.2021 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1225F dz. nr 120/3 w m. Niedźwiedź, stanowiącej załącznik nr 19 do SWZ,
b) Uzgodnieniem przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 118, 124 w m. Niedźwiedź, gmina Łagów z dnia 06.04.2021 r. (znak: R.I.7012.2.2021), stanowiącym załącznik nr 20 do SWZ.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres prac oraz technologię wykonania robót zawierają: projekt budowlany zamienny branża architektura i konstrukcja (załącznik nr 10 do SWZ), projekt budowlany zamienny branża instalacje sanitarne (załącznik nr 11 do SWZ), projekt budowlany zamienny branża instalacja elektryczna (załącznik nr 12 do SWZ), projekt budowlany przyłącza wodociągowego (załącznik nr 13 do SWZ), projekt wykonawczy branża architektura i konstrukcja (załącznik nr 14 do SWZ), projekt wykonawczy branża instalacje sanitarne (załącznik nr 15 do SWZ), projekt wykonawczy branża instalacja elektryczna (załącznik nr 16 do SWZ), przedmiary robót (załącznik nr 17 do SWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (branża: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe, instalacja elektryczna) (załącznik nr 18 do SWZ), Decyzja Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.12.2021.KA z dnia 04.02.2021 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1225F dz. nr 120/3 w m. Niedźwiedź (załącznik nr 19 do SWZ) oraz Uzgodnienie przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 118, 124 w m. Niedźwiedź, gmina Łagów z dnia 06.04.2021 r. (znak: R.I.7012.2.2021) (załącznik nr 20 do SWZ).
6) Prace należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi zamiennymi branży: architektura i konstrukcja, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, projektem budowlanym przyłącza wodociągowego, projektami wykonawczymi branży: architektura i konstrukcja, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Decyzją Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.12.2021.KA z dnia 04.02.2021 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1225F dz. nr 120/3 w m. Niedźwiedź, Uzgodnieniem przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 118, 124 w m. Niedźwiedź, gmina Łagów z dnia 06.04.2021 r. (znak: R.I.7012.2.2021) oraz niniejszą SWZ, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, która nie może być dłuższa niż 10 000 znaków - Zamawiający informuje, że dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt 3.4. SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314310-7 - Układanie kabli

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 16 SWZ - Zamawiający z uwagi na ograniczoną wartość pola nie może wskazać pełnych informacji w tym
zakresie, dlatego też podaje jedynie odniesienie, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100.).
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o konstrukcji szkieletowej wraz z instalacjami wewnętrznymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, o kubaturze co najmniej 150,00 m3.
Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonywanie prac na podstawie jednej umowy.
Przez budowę Zamawiający rozumie wykonanie od podstaw nowego budynku w określonym miejscu, a także rozbudowę lub przebudowę istniejącego budynku. Za budowę od podstaw nowego budynku Zamawiający uzna zarówno wykonanie budynku o konstrukcji w pełni szkieletowej, jak również o konstrukcji częściowo szkieletowej, przy czym w takiej sytuacji brana pod uwagę będzie kubatura części budynku wykonana wyłącznie w konstrukcji szkieletowej. Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku w zakresie doświadczenia w przypadku wykonania budynku o konstrukcji częściowo szkieletowej, rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku winien wskazać wyłącznie kubaturę części budynku wykonanej w konstrukcji szkieletowej, części rozbudowywanej lub przebudowywanej budynku, a nie ogólną kubaturę budynków.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień i funkcji.
Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. ppkt 4) lit. a) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a
w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
UZUPEŁNIENIE - SEKCJA IX
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2. lit. a) powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert. W przypadku inwestycji rozpoczętych przed wskazanym okresem ale zakończonych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat decyduje data zakończenia inwestycji.
c) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2D i 2C do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Sekcji V 5.6.) pkt 2 lit. a), c)-e) oraz Sekcji IX pkt II lit. f), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w Sekcji V 5.6.) pkt 2 lit. a), c)-e) oraz Sekcji IX pkt II lit. f) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
2. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, która nie może być dłuższa niż 4000 znaków - Zamawiający wskazuje, że:
a) informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w pkt 9.5. - 9.7. SWZ;
b) informacje dotyczące Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej znajdują się w pkt 9.11. SWZ;
c) pozostałe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, oraz sposobu ich przekazania oraz sporządzenia Zamawiającemu znajdują się w pkt 9.12. - 9.23. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 700,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 58203000451110000000286860 (Nr Swiftowy Banku PPABPLPKXXX IBAN: PL58203000451110000000286860) z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Budowę kancelarii Niedźwiedź". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na całość zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 PZP.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby na dokumencie wadium wnoszonym w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wymienieni byli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w Sekcji V 5.6.) pkt 2 lit. a)-e) oraz Sekcja IX pkt II lit. f), obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty, o których mowa w Sekcji V 5.7.) pkt 2 lit. b) oraz d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w Sekcji V 5.7.) pkt 2 lit. a) oraz c) składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji V 5.4.) pkt 1 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Z uwagi na ograniczoną wartość pola, które nie może być dłuższe niż 4000 znaków, Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w § 13 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 16 SWZ - Zamawiający z uwagi na ograniczoną wartość pola nie może wskazać pełnych informacji w tym
zakresie, dlatego też podaje jedynie odniesienie, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.