Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe w szkołach podstawowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty remontowe w szkołach podstawowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza
Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
inwestycje@dg.pl
https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: 4.500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty remontowe w szkołach podstawowych" - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 przy Ul. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającego na wymianie parkietu, oświetlenia, stolarki okiennej i wyposażenia.

2.W ramach zadania zostaną wykonane następujące zasadnicze roboty budowlane:
A. Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
B. Roboty instalacyjne,
C. Przygotowanie podłoża i malowanie,
D. Ułożenie podłogi parkietowej, podbudowy i ślepej podłogi,
E. Wymiana oświetlenia,
F. Wymiana stolarki okiennej,
G. Roboty elewacyjne, termoizolacyjne.
3.Szczegółowy zakres i opis prac zawiera przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

4. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

5. Roboty należy zrealizować na podstawie:
- przedmiaru robót, STWOiR,
- wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

6. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
6.1.Ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 z późn.zm.),
6.2.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 tj. z późn. zm.).
6.3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 07.06.2019r.)

7. Gwarancja jakości i rękojmi za wady:
7.1.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, oraz urządzenia licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z ofertą na okres nie krótszy niż 3 lata.
W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
7.2 Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.851 § 1KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. Na zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z kartą producenta.
7.3.Na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji jakości.

8. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
8.1.Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub roboty budowlane dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
8.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8.3.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

CPV: 45212222-8, 45316000-5, 45432000-4, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00123704, ZP.WIR.271.4.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: ,,Platformą") dostępnej pod adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I sekcja 1.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Pan Michał Gad- Główny Specjalista WIR.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
-Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
-Google Chrome 31
-Mozilla Firefox 26
-Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
-dostęp do sieci Internet
-obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
-włączona obsługa JavaScript
-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
-zainstalowany Acrobat Reader
-zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
-dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
-dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
-dla Windows 8: Internet Explorer 11
-dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
-Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
-Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
-Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
-Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dalsze szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w Rozdz. VII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Górniczej, przy Ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl; 2) Administrator wyznaczył w
Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką - Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:a) pod adresem poczty
elektronicznej iodo@dg.pl,b) pisemnie na adres siedziby Administratora,c) telefonicznie pod nr tel. (32)
295 68 25.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z
2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez
okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych
w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;5) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) (c.d. poniżej)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;? prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje
Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.17.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego
postępowania.
5. Polityka praw i wolności obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo
do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na
wniosek zrealizuje Administrator danych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:30
Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.31.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającego na wymianie parkietu, oświetlenia, stolarki okiennej i wyposażenia.

2.W ramach zadania zostaną wykonane następujące zasadnicze roboty budowlane:
A. Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
B. Roboty instalacyjne,
C. Przygotowanie podłoża i malowanie,
D. Ułożenie podłogi parkietowej, podbudowy i ślepej podłogi,
E. Wymiana oświetlenia,
F. Wymiana stolarki okiennej,
G. Roboty elewacyjne, termoizolacyjne.
3.Szczegółowy zakres i opis prac zawiera przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

4. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

5. Roboty należy zrealizować na podstawie:
- przedmiaru robót, STWOiR,
- wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

6. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
6.1.Ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 z późn.zm.),
6.2.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 tj. z późn. zm.).
6.3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 07.06.2019r.)

7. Gwarancja jakości i rękojmi za wady:
7.1.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, oraz urządzenia licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z ofertą na okres nie krótszy niż 3 lata.
W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
7.2 Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.851 § 1KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. Na zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z kartą producenta.
7.3.Na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji jakości.

8. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
8.1.Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub roboty budowlane dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
8.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8.3.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 100 000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych 00/100

4. zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:
1. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie podłogi parkietowej w hali sportowej o powierzchni min. 150 m2;
2. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie ocieplenia elewacji metodą BSO (ETICS) wraz z wymianą stolarki okiennej.

4.2 skieruje do wykonania zamówienia:
a) min. 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U.2020 r. 1333 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) kosztorysy ofertowe
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2),
4) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
1.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 2), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.3. Zapisy ust. 1.4 pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) i pkt 3), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4.500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w Rozdziale X SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1.1.1. Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub śniegu o nasileniu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wystąpienie bardzo wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, uniemożliwiających pracę na budowie w pełnym zakresie godzin Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z technologią.
1.1.3. Konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych do robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót.
1.1.4.Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji, o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).
1.1.5.zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
1.2.1. Robót dodatkowych rozumianych przez Zamawiającego jako roboty wchodzące w zakres zamówienia podstawowego , nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze.
1.2.2. Zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia,
1.2.3. Zmiany Kierownika Budowy (...)
pozostałe zapisy w SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.