Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
powiat: Koszalin
Tel.: 94 347 44 10, 94 347 44 25, tel. 94 347 44 57, tel. 94 347 44 42
mec@meckoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: Tel.: 94 347 44 10,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA
ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest
niniejsze postępowanie.
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla nw. zadań:
PAKIET NR 1 (ZADANIA NR 1 i 2)
Zadanie nr 1 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - zmiana sposobu zasilania -
Budowa sieci i przyłączy dla potrzeb budynków przy Ul. Sucharskiego 3a-3e, Sucharskiego
4a-4d, Sikorskiego la-ld, Sikorskiego 3a-3d i Sikorskiego 5a-5d wraz z demontażem
odcinków sieci i urządzeń, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 2 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - zmiana sposobu zasilania -
Budowa przyłącza wysokich parametrów dla potrzeb budynku przy Ul. Sucharskiego 5a-
5e, działka nr 90/45 obr. 0015 w Koszalinie wraz z demontażem odcinków sieci i urządzeń,
które staną się nieczynne.
PAKIET NR 2 (ZADANIA 3 i 41
Zadanie nr 3 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do projektowanego budynku
wielorodzinnego nr 3 przy Ul. Włoskiej, dz. nr 455, obr. 0012 w Koszalinie.
Zadanie nr 4 pn. Budowa węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w projektowanym
budynku wielorodzinnym nr 3 przy Ul. Włoskiej, dz. nr 455, obr. 0012 w Koszalinie.
Zadanie nr 5 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do projektowanego budynku
usługowo - handlowego przy Ul. Morskiej, dz. nr 12/2 i 12/3, obr. 0010 w Koszalinie.
PAKIET NR 3 (ZADANIA 6 i 7)
Zadanie nr 6 pn. Budowa sieci wysokich parametrów dla potrzeb projektowanych
budynków mieszkalnych przy Ul. Słowackiego w Sianowie, dz. nr 456/58 obr. 07 - odcinek
od wpięcia w istniejącą sieć kanałową 2xDn 150 do granicy działki nr 456/58 obr. 07.
Zadanie nr 7 pn. Modernizacja obecnego układu technologicznego (połączenie kotłowni
gazowej z węzłem grupowym i siecią wysokoparametrową) umożliwiającego wspólne
zasilenie węzłów indywidualnych w projektowanych budynkach na dz. 456/58 obr 07 oraz
istniejącego węzła grupowego przy Ul. Słowackiego 15, z kotłowni miałowej w sezonie
grzewczym oraz z kotłowni gazowej latem.
Zadanie nr 8 pn. Budowa węzła jednofunkcyjnego dla potrzeb c.w.u. w projektowanym
budynku wielorodzinnym przy Ul. Połczyńskiej 71a, dz. nr 115/2 obr. 0025 w Koszalinie
oraz modernizacja istniejącego węzła grupowego w zakresie c.o. w budynku przy
ul. Połczyńskiej 71a w Koszalinie.
PAKIET NR 4 (ZADANIA 9 i 10)
Zadanie nr 9 pn. Budowa węzła jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o. w istniejącym budynku
wielorodzinnym przy Ul. Giełdowej 6-6c, dz. nr 144 obr. 0019 w Koszalinie.
Zadanie nr 10 pn. Budowa węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w istniejącym
budynku wielorodzinnym przy Ul. Piłsudskiego 11-11 A, dz. nr 146 obr. 0019 w Koszalinie.

Dokument nr: 43A/EP/ER/2021/NU/PP

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r., o godz. 11:00, w siedzibie
Zamawiającego.
13. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Składanie ofert:
11. Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 29.07.2021 r., do godz. 15:00,
na adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, Ul. Łużycka
25A; 75-111 Koszalin.

Miejsce i termin realizacji:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich pakietów i zadań: od
dnia zawarcia umowy.
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
Pakietu nr 1 (zadań nr 1 i 21:
I etap - do dnia 15.03.2022 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej.
Pakietu nr 2 (zadań nr 3 i 41:
I etap - do dnia 28.03.2022 r.
II etap (dla zad. 3) - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej.
II etap (dla zad. 4) - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego
powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.
Zadania nr 5:
I etap - do dnia 28.03.2022 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej.
Pakietu nr 3 (zadań nr 6 i 7):
I etap - do dnia 07.03.2022 r.
II etap (dla zad. 6) - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej.
II etap (dla zad. 7) - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego
powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.
Zadania nr 8:
I etap - do dnia 24.10.2022 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego
powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.
Pakietu nr 3 (zadań nr 9 i 10):
I etap - do dnia 28.03.2022 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego
powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.

Wymagania:
1. Rodzaj zamówienia - usługa.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety i zadania. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów, zadań.
Pakiet nr 1 - zadania nr 1 i 2.
Pakiet nr 2 - zadania nr 3 i 4.
Pakiet nr 3 - zadania nr 6 i 7.
Pakiet nr 4 - zadania nr 9 i 10.
Pojedynczo zadania nr 5 i 8.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy
podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 43 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1) regulaminu,
6.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował projektantami, którzy będą
wykonywać dokumentację projektowo - kosztorysową:
o co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego (dla wszystkich zadań).
o co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, którzy przynależą do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego (dla zadań nr 4, 7, 8, 9 i 10).
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., póz. 1213.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 roku póz. 831) albo odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach
określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca
uprawnienia z pkt. 2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:
a) dla zadań nr 1, 2, 3, 5 i 6 - minimum trzech projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych
o średnicy min. Dn 65mm i długości min. L=50m, każdy,
b) dla zadań nr 4, 7, 8 i 10 - minimum dwóch projektów węzłów ciepłowniczych dla potrzeb
c.o. i c.w.u. o mocy łącznej minimum 50 kW, każdy,
c) dla zadania nr 9 - minimum dwóch projektów węzłów ciepłowniczych dla potrzeb c.o.
o mocy łącznej minimum 50 kW, każdy.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia -
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast ,,Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" powinno być złożone w imieniu
wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich
reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie
oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia.
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo-
kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do
wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze
wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te
posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego
7.3. Wykaz projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych wykonanych przez projektantów
wskazanych w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci lub przyłącza
ciepłowniczego dla rur preizolowanych i długość sieci lub przyłącza, datę opracowania, adres
Zamawiającego i nazwisko projektanta.
7.4. Wykaz projektów węzłów ciepłowniczych wykonanych przez wskazanych w wykazie
projektantów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać
temat opracowania, miejscowość, moc minimalną węzłów, datę opracowania, adres
Zamawiającego i nazwisko projektanta branży technologicznej i elektrycznej.
7.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 43 ust. 4 pkt 1) regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.5 i 7.6 ma obowiązek złożyć każdy
z wykonawców oddzielnie.
8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie

tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone
pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.
10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena dla poszczególnych pakietów, zadań.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania
określone w SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny
ofert, tj. z najniższą łączną ceną dla poszczególnych pakietów, zadań.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
14. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
15. Termin związania ofertą:
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w dokumentach
zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 30 dni.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej
Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie
pn. ,,Przetargi".

Kontakt:
16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Monika Myzik tel. 94 347 44 57;
Alicja Andrulaniec tel. 94 347 44 42;
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.