Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
tel: 32 400-07-00, fax: 32 739-06-14
gmina@rudziniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 32 400-07-00, f
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z zamiarem realizacji zadania pn.: ,,Remont kapliczki w Taciszowie" zwracamy się z
uprzejmą prośbą o przedłożenie pisemnej oferty na Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
I. Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Remont kapliczki w Taciszowie" w
pełnym zakresie branżowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem wynikającym z Prawa
budowlanego.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi:
a) w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń)
2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i być członkiem właściwej Izby, by móc
objąć stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dla w/w zadania.
3. Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlanej, z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333z późn. zm.). Ponadto w ramach
niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- przed realizacją budowy zapoznanie się z dokumentacją techniczną, terenem, jego uzbrojeniem i
istniejącymi urządzeniami
- uczestnictwo w rozpoczęciu inwestycji (udokumentowane wpisem do dziennika budowy),
- nadzór nad realizacją inwestycji w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzorowania
w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników oraz
wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów realizacji inwestycji,
- monitorowanie przebiegu robót w zakresie działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
- podejmowanie efektywnych działań dla ochrony terminowości robót wszystkich branż pod kątem
identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania
odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych oraz dochowania
terminowości ostatecznego zakończenia budowy
- skuteczne wyegzekwowanie programu naprawczego sporządzonego przez wykonawcę robót - w
przypadku wystąpienia takiej konieczności
- w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku
wykonania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,
- sprawdzenie, odebranie i odpowiednie udokumentowanie (łącznie z wpisem do Dziennika Budowy oraz
dokumentacją fotograficzną) robót ulegających zakryciu lub zanikowych.
- żądanie dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt odkrywek elementów robót
budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
- uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbach i odbiorach
technicznych instalacji i urządzeń, w terminach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,
- stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi
potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,
- zatwierdzania wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez Wykonawcę robót
budowlanych, w tym materiałów i urządzeń równoważnych,
- organizowania, protokołowania i przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót z udziałem
wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego (Zamawiający planuje comiesięczne
narady),
na żądanie Rady Gminy Rudziniec bądź Wójta Gminy zaprezentowanie postępu robót
wraz z odpowiedziami na pytania na komisjach bądź sesjach Rady Gminy Rudziniec,
- weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych , powykonawczych i różnicowych, w tym także dla
robót zamiennych, dodatkowych i zamówień dodatkowych wynikłych podczas realizacji zadań,
- kontrolowanie rozliczeń budowy,
- uczestnictwo w zakończeniu inwestycji - odbiorze robót, w terminach określonych w umowie
z wykonawcą robót budowlanych,
- sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysów
powykonawczych
- analiza cen materiałów budowlanych w kontekście waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót
budowlanych,
- wykonanie innych obowiązków spoczywających na inspektorze nadzoru inwestorskiego określonych w
umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
4. Zakres robót budowlanych objętych kompleksowym nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja
projektowa. Dokumentacja projektowa dla zadnia: ,,Remont kapliczki w Taciszowie" wraz z przedmiarem
robót zamieszczona jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Rudzińcu (link:
https://rudziniec.pl/images/izp/7.07.2021 ogl.zip)
5. Zamawiający przyjmuje rozliczenie z Wykonawcą robót budowlanych w formie ryczałtowej.
6. Dodatkowo, po zakończeniu robót Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez nadzór inwestorski.

Dokument nr: IZP-I.271/ZP.023.2021

Składanie ofert:
III. Dane dotyczące przygotowania oferty i terminu składania ofert
1. Ofertę prosimy przesiać do dnia 27.07.2021 r. na adres: Urząd Gminy Rudziniec Ul. Gliwicka 26,
44 - 160 Rudziniec lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl.
2. Ofertę prosimy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Oferta powinna obejmować cenę brutto uwzględniającą obowiązujący podatek VAT w odpowiedniej
wysokości wynikającej z przepisów prawa.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia :
Termin realizacji przedmiotu umowy: termin realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
(Planowany termin realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych to 30 listopada 2021 r.)

Wymagania:
IV. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100 %
V. Inne wymagania zamawiającego: Brak
VII. Informacja na temat udzjelenia zamówień uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
VIII. Informacja na temat przeprowadzenia negocjacji po złożeniu ofert:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji po złożeniu ofert.
IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zamówienia, w szczególności,
w przypadku nie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.