Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska
powiat: żyrardowski
46 831-84-26, 46 831-81-91 wew. 117, 46 831-81-70, wew. 210
sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Puszcza Mariańska
Wadium: ---
Nr telefonu: 46 831-84-26, 46 831
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę systemu monitoringu.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 16 dodatkowych kamer IP.
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Zakładu Poprawczego w Studzieńcu o 16 dodatkowych kamer IP
HikVision w następujących budynkach:
1. Budynek portierni,
2. Budynek Grupy internatowej I,
3. Budynek Grupy internatowej II,
4. Budynek Grupy internatowej VI,
5. Budynek Szkoły.
Opis poszczególnych zadań:
1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku portierni.
a) przebudowa infrastruktury teletechnicznej i okablowania sieci LAN kat 6 umożliwiająca podłączenie do istniejącego
systemu monitoringu wizyjnego kolejnego rejestratora IP HikVision DS.-7732NXI-I4/S AcuSense 32 kanałowy IP z 4
dyskami 6T każdy (łączna pojemność dysków 24T);
b) adaptacja pomieszczenia w portierni umożliwiająca dołączenie kolejnego monitora wizyjnego minimum 43" na
ruchomym ramieniu umożliwiającym ustawienie monitora w optymalnej pozycji do obserwacji;
c) konfiguracja dodatkowych urządzeń do istniejącego systemu wizyjnego HikVision i sieci LAN;
d) konfiguracja zainstalowanych urządzeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego i pod nadzorem firm serwisujących
system monitoringu w ZP w Studzieńcu sieć LAN i system monitoringu wizyjnego (asysta techniczna).
e) testy, pomiary;
f) wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej.
2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku grupy internatowej I.
a) wykonanie okablowania sieci LAN kat 6 w korytach kablowych naściennych dla dodatkowych 4 kamer IP w
pomieszczeniach budynku grupy internatowej I (około 30 m);
b) zabezpieczenie pomieszczeń w których będą trwały prace;
c) dostawa i montaż dodatkowych 4 kamer IP HikVision DS2CD2745FWD-IZS;
d) dostawa i montaż dodatkowego switcha 8 portowego PoE Ubiquiti zarządzalnego, kompatybilnego z zainstalowanym
systemem Ubiquiti sieci LAN w ZP Studzieniec.
d) dodatkowy podgląd na rejestratorze HikVision DS-7608NI-K1 z dyskiem 3T i monitorem 27" z montażem i
uruchomieniem podglądu w budynku grupy I;
e) konfiguracja zainstalowanych urządzeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego i pod nadzorem firm serwisujących
system monitoringu w ZP w Studzieńcu sieć LAN i system monitoringu wizyjnego (asysta techniczna).
3. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku grupy II.
a) wykonanie okablowania sieci LAN kat 6 w korytach kablowych naściennych dla dodatkowych 4 kamer IP w
pomieszczeniach budynku grupy II (około 30 m);
b) zabezpieczenie pomieszczeń w których będą trwały prace;
c) dostawa i montaż dodatkowych 4 kamer IP HikVision DS2CD2745FWD-IZS
d) dostawa i montaż dodatkowego switcha 8 portowego PoE Ubiquiti zarządzalnego, kompatybilnego z
zainstalowanym systemem Ubiquiti sieci LAN w ZP Studzieniec;
d) dodatkowy podgląd na rejestratorze HikVision DS-7608NI-K1 z dyskiem 3T i monitorem 27" z montażem i
uruchomieniem podglądu w budynku grupy II;
e) konfiguracja zainstalowanych urządzeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego i pod nadzorem firm serwisujących
sieć LAN i system monitoringu wizyjnego (asysta techniczna).4. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku grupy VI
a) wykonanie okablowania sieci LAN kat 6 w korytach kablowych naściennych dla dodatkowych 4 kamer IP w
pomieszczeniach budynku grupy VI (około 35 m);
b) zabezpieczenie pomieszczeń w których będą trwały prace;
c) dostawa i montaż dodatkowych 4 kamer IP HikVision DS2CD2745FWD-IZS;
d) dodatkowy podgląd na rejestratorze HikVision DS-7608NI-K1 z dyskiem 3T i monitorem 27" z montażem i
uruchomieniem podglądu w budynku grupy VI;
e) dostawa i montaż dodatkowego switcha 8 portowego PoE Ubiquiti zarządzalnego, kompatybilnego z zainstalowanym
systemem Ubiquiti sieci LAN w ZP Studzieniec;
d) konfiguracja zainstalowanych urządzeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego i pod nadzorem firm serwisujących
w ZP w Studzieńcu LAN i system monitoringu wizyjnego (asysta techniczna).
5. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku szkoły
a) wykonanie okablowania sieci LAN kat 6 w korytach kablowych naściennych dla dodatkowych 4 kamer IP w
pomieszczeniach budynku szkoły (około 40 m);
b) zabezpieczenie pomieszczeń w których będą trwały prace;
c) dostawa i montaż dodatkowych 4 kamer IP HikVision DS2CD2745FWD-IZS;
d) dostawa i montaż dodatkowego switcha 8 portowego PoE Ubiquiti zarządzalnego , kompatybilnego z
zainstalowanym systemem Ubiquiti sieci LAN w ZP Studzieniec;
d) konfiguracja zainstalowanych urządzeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego i pod nadzorem firm serwisujących
w ZP w Studzieńcu sieć LAN i system monitoringu wizyjnego (asysta techniczna).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 r o godz. 12.15.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres
zamawiającego w siedzibie zakładu do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12.00 . Na zamkniętej kopercie2.

należy umieścić dopisek ,,Rozbudowa systemu monitoringu - nie otwierać przed 30 lipca 2021 godz.
12.15".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 000 zł i nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
II. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku
polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta
przedstawiciela(li) Wykonawcy.
2. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
3. Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia, tj.: koszty dojazdu/transportu/dostawy, itp.
4. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w
ramach realizacji zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź
skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
3. Dokument potwierdzający prawidłowe umocowanie do reprezentowania podmiotu
a) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiIG, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony
do występowania w obrocie prawnym lub,
b) pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, obejmujące umocowanie do przystąpienia
podmiotu do zamówienia i zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale
lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie.
c) zaparafowany wzór umowy (złącznik nr 3).
d) podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
2. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana stosowna umowa.
Termin płatności:
- w ciągu 21 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i złożenia prawidłowo wystawionej
faktury przez wykonawcę.
VIII.
Rozstrzygnięcie postępowania:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych
2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.zp.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.