Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego"

Przedmiot:

,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego"

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Masłów
Spokojna 2
26-001 Masłów Pierwszy
powiat: kielecki
41 311 00 60, faks 41 311 00 61
gmina@maslow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Masłów Pierwszy
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 41 311 00 60, faks 4
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Masłów"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka
Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektrycznej n/N przy drodze gminnej w m. Wiśniówka gm. Masłów.

W ramach zadania należy wykonać następujący zakres robót:

a) Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050lm, 4000K, IP66, II klasa odporności. Oprawy należy zamontować na istniejących słupach ,,26", ,,66/13", ,,66/12", ,,66/11". Oprawy zamontować za pomocą wysięgnika jednoramiennego rurowego wysokości ramienia H = 1,0m oraz długości ramienia min. L = 0,5m i 1,0m oraz kącie nachylenia ? = 15o, powyżej istniejących przewodów n/N. Dla oprawy zabudować bezpiecznik słupowy typu SV-19.25, z wkładką topikową Bi-Wts 6A. Podłączenie opraw do przewodów linii oświetleniowej n/N wykonać przewodem YDY 2,5mm 2 - 750V za pomocą zacisków odgałęźnych przebijających izolację SLIP 21.1.
b) Zasilanie oświetlenia wykonać w następujący sposób:
- linią napowietrzną nN izolowaną typu AsXSn 2x25 mm2 na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr ,,26", a słupem nr ,,66/11" - długość ok. 146,2 m.
c) Do budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych.
d) Na słupie nr 66/11 zabudować ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć podpiąć do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 10 []. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4 [mm], oraz za pomocą uziomów pionowych dł. 6 [m].
e) Urządzenia oświetlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci oświetleniowej i oprawy w celu identyfikacji własności urządzeń należy oznakować za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV.

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy Ul. Słoneczna Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Ul. Słoneczna w m. Masłów Pierwszy - 953/32, 953/15, 953/38, 953/18 obręb 0007 Masłów Pierwszy.
Zakres projektu obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku - od istniejącego słupa nr ,,14" do słupa nr ,,14/6" linią napowietrzną - zgodnie z oznaczeniem zawartym na rysunku E-1. Łączna długość projektowanego oświetlenia ulicznego wynosi 277 m.

W ramach zadania należy wykonać następujący zakres robót:

a) Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050lm, 4000K, IP66, II klasa odporności. Oprawy należy zamontować na projektowanych słupach ,,14-14/6". Oprawy montować na wysięgnikach jednoramiennych W1-100 poniżej projektowanej linii. Połączenie opraw od linii wykonać przewodem YLY 3x2.5 [mm2]. Każdą oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym 6 [A].
b) Zasilanie oświetlenia wykonać w następujący sposób:
o linią napowietrzną nN izolowaną typu AsXSn 2x35 mm2 na odcinkach pomiędzy istniejącym słupem nr ,,A", a słupem nr ,,UG/4" - długość ok. 277 m.
c) Do budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano słupy z betonu wirowanego typu E-10,5 zgodnie z poniższym wykazem:
o proj. słup pośredni - typu ŻN-10/200
o proj. słup (UG/1) - typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (UG/2) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (UG/3) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (UG/4) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (UG/5) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (UG/6) - typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0

d) Na słupie nr 14/6 zabudować ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć podpiąć do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 10 []. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4 [mm], oraz za pomocą uziomów pionowych dł. 6 [m].
e) Urządzenia oświetlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci oświetleniowej i oprawy w celu identyfikacji własności urządzeń należy oznakować za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV.

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki

Zakres projektu obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku - od istniejącego słupa nr ,,8" do słupa nr ,,8/5" linią napowietrzną - zgodnie z oznaczeniem zawartym na rysunku E-1.
Łączna długość projektowanego oświetlenia ulicznego wynosi 218,2 m.
W ramach zadania należy wykonać następujący zakres robót:

a) Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu LED 55W, 6050lm, 4000K, IP66, II klasa odporności. Oprawy należy zamontować na projektowanych słupach ,,8/1-8/5". Oprawy montować na wysięgnikach jednoramiennych W1-100 poniżej projektowanej linii. Połączenie opraw od linii wykonać przewodem YLY 3x2.5 [mm2]. Każdą oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym 6 [A].
b) Zasilanie oświetlenia wykonać w następujący sposób:
o linią napowietrzną nN izolowaną typu AsXSn 2x35 mm2 na odcinkach pomiędzy projektowanym słupem nr ,,8/1", a słupem nr ,,8/5" - długość ok. 218,5 m.
c) Do budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano słupy z betonu wirowanego typu E-10,5 zgodnie z poniższym wykazem:
o proj. słup (8/1) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (8/2) - typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (8/3) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (8/4) - typu E-10,5/4,3 z ustojem typu UP1+UP2/2,0
o proj. słup (8/5) - typu E-10,5/6 z ustojem typu UP1+UP2/2,0

d) Na słupie nr 8/5 zabudować ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć podpiąć do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 10 []. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4 [mm], oraz za pomocą uziomów pionowych dł. 6 [m].
e) Urządzenia oświetlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci oświetleniowej i oprawy w celu identyfikacji własności urządzeń należy oznakować za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV.

CPV: 45316100-6, 45231400-9, 45232210-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123778, BiGP.271.52.2021.KJ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I ,,Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I - ,,Zamawiającego" i ,,Prowadzącego postępowanie"
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Masłów, Ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, kontakt do inspektora ochrony danych - adres e-mail: inspektor@cbi24.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.