Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
397z dziś
4922z ostatnich 7 dni
19788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń adaptowanych do potrzeb krótkookresowych...

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń adaptowanych do potrzeb krótkookresowych pobytów całodobowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM
Jana Śliwki 12
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
324281690
biuro@sezamsm.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58524
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: 324281690
Termin składania ofert: 2021-07-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.09.02.06-24-062F/19 - Wytchnienie i rehabilitacja dla osób z SM

Część 1
Meble na wymiar
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż "mebli na wymiar" stanowiących wyposażenie pomieszczeń dedykowanych do krótkookresowych pobytów całodobowych uczestników projektu: ,,Wytchnienie i Rehabilitacja dla osób z SM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje dostarczenie i transport zamówionego wyposażenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12 oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż będzie poprzedzony dokonaniem odpowiednich pomiarów na koszt Wykonawcy i będzie polegał w szczególności na ustawieniu, powieszeniu lub wypoziomowaniu poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Specyfikację zamieszczono w załączniku 4.

Część 2
Meble tapicerowane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli tapicerowanych stanowiących wyposażenie pomieszczeń dedykowanych do krótkookresowych pobytów całodobowych uczestników projektu: ,,Wytchnienie i Rehabilitacja dla osób z SM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje dostarczenie i transport zamówionego wyposażenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12. Specyfikację zamieszczono w załączniku 4.

Część 3
Meble gotowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli gotowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń dedykowanych do krótkookresowych pobytów całodobowych uczestników projektu: ,,Wytchnienie i Rehabilitacja dla osób z SM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę zamówionego wyposażenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12. Specyfikację zamieszczono w załączniku 4.

Część 4
Wyposażenie łazienek
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia łazienek dedykowanych do krótkookresowych pobytów całodobowych uczestników projektu: ,,Wytchnienie i Rehabilitacja dla osób z SM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę zamówionego wyposażenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12. Specyfikację zamieszczono w załączniku 4.

Część 5
dodatki
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia pomieszczeń dedykowanych do krótkookresowych pobytów całodobowych uczestników projektu: ,,Wytchnienie i Rehabilitacja dla osób z SM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę zamówionego wyposażenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12. Specyfikację zamieszczono w załączniku 4.

Część 6
poręczę metalowe i dodatki z metalu
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia montowanego ze względu na osoby niepełnosprawne w pomieszczeniach dedykowanych do krótkookresowych pobytów całodobowych uczestników projektu: ,,Wytchnienie i Rehabilitacja dla osób z SM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę zamówionego wyposażenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12. Specyfikację zamieszczono w załączniku 4.

CPV: 39000000-2, 39141000-2, 39143000-6, 39000000-2, 39143000-6, 39000000-2, 39141000-2, 39143000-6, 39831700-3, 44410000-7

Dokument nr: 2021-2543-58524, 6/9.2.6/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie niniejszego zamówienia, wykonawcom wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% kwoty wybranej oferty.
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, weryfikowane na podstawie złożonego formularza ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony Formularz ofertowy -- Załącznik nr 1 w zakresie odpowiadającym możliwościom realizacji usług;
b) wypełniony kosztorys - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w częściach wybranych do ofertowania
c) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym -- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
d) foldery, opisy lub certyfikaty materiałowe potwierdzające parametry techniczne oferowanego asortymentu w celu porównania ze specyfikacją z Załącznika nr 4.
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
Pozostałe warunki:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego
2. Oferta musi zostać wypełniona w sposób czytelny w języku polskim
3. Wszystkie wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez Wykonawcę.
4. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny zostać opatrzone na każdej stronie klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" datą i podpisem Wykonawcy (zgodnie z reprezentacją wskazaną w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), a w przypadku podpisu przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania treści przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu konkurencyjnym jeśli złoży komplet wymienionych dokumentów spełniających wymienione powyżej warunki.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z oferentami i uzależnienie ostatecznej decyzji co do zlecenia zamówienia od ich przebiegu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wybranej części spośród wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, po przeanalizowaniu ostatecznych kosztów realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.
Zamawiający ma prawo do zakończenia postepowania bez wyboru Wykonawcy każdej z części bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie kolorystyki na etapie realizacji zamówienia.
Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.
Zamawiający ma prawo do zakończenia postepowania bez wyboru Wykonawcy każdej z części bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Specyfikacja stanowiąca załącznik 4 określa minimalne wymagania. Wnioskodawca dopuszcza możliwość złożenia ofert o wyższych parametrach od wskazanych, zastrzegając możliwość konsultacji, negocjacji tych parametrów z innymi oferentami. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, odniesieniem do przykładowych rozwiązań, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego wskazanej w niniejszym Zapytaniu. Dokumentacja ta może zostać udostępniona Oferentowi w formie elektronicznej pod warunkiem, że Oferent prześle mailem skan oświadczenia, że udostępniona elektronicznie dokumentacja wykorzystana będzie wyłącznie dla potrzeb złożenia oferty w odpowiedzi na bieżące Zapytanie nr 6/9.2.6/2021, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta (wzór oświadczenia: Załącznik nr 5). Zamawiający dopuszcza uszczegółowienie specyfikacji w trakcie wizji lokalnej.
Od Wykonawcy przedmiotu zamówienia z części 1 Zamawiający wymaga usunięcia opakowań, w których dostarczone będą elementy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji: 24 miesiące.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty będą przyznawane za cenę oferty zgodnie z formułą:
C = (Cn/Co) x 60, gdzie:
Cn - cena najniższej oferty;
Co - cena oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym termin dostawy od momentu złożenia zamówienia/podpisania umowy zgodnie z formułą:
TR=(TRn/TRo)x20
TRn -najkrótszy zadeklarowany termin dostawy
TRo- termin dostawy badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym okres gwarancji powyżej 24 miesięcy (minimalny wymagany okres gwarancji) zgodnie z poniższymi zasadami:
Za okres gwarancji dłuższy o co najmniej 12 miesięcy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 24 +12=36 miesięcy) - 10 pkt,

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
koszt realizacji zamówienia
punkty przyznane będą według poniższej formuły
C = (Cn/Co) x 70, gdzie:
Cn - cena najniższej oferty;
Co - cena oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
termin dostawy od momentu złożenia zamówienia/podpisania umowy
punkty będą przyznawane według poniższej formuły:
TR=(TRn/TRo)x15
TRn -najkrótszy zadeklarowany termin dostawy
TRo- termin dostawy badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym okres gwarancji powyżej 24 miesięcy (minimalny wymagany okres gwarancji) zgodnie z poniższymi zasadami:
Za okres gwarancji dłuższy o co najmniej 12 miesięcy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 24 +12=36 miesięcy) - 10 pkt,

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty będą przyznawane za cenę oferty zgodnie z formułą:
C = (Cn/Co) x 60, gdzie:
Cn - cena najniższej oferty;
Co - cena oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym termin dostawy od momentu złożenia zamówienia/podpisania umowy zgodnie z formułą:
TR=(TRn/TRo)x20
TRn -najkrótszy zadeklarowany termin dostawy
TRo- termin dostawy badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym okres gwarancji powyżej 24 miesięcy (minimalny wymagany okres gwarancji) zgodnie z poniższymi zasadami:
Za okres gwarancji dłuższy o co najmniej 12 miesięcy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 24 +12=36 miesięcy) - 10 pkt,

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty będą przyznawane za cenę oferty zgodnie z formułą:
C = (Cn/Co) x 70, gdzie:
Cn - cena najniższej oferty;
Co - cena oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym termin dostawy od momentu złożenia zamówienia/podpisania umowy zgodnie z formułą:
TR=(TRn/TRo)x30
TRn -najkrótszy zadeklarowany termin dostawy
TRo- termin dostawy badanej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty będą przyznawane za cenę oferty zgodnie z formułą:
C = (Cn/Co) x 70, gdzie:
Cn - cena najniższej oferty;
Co - cena oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym termin dostawy od momentu złożenia zamówienia/podpisania umowy zgodnie z formułą:
TR=(TRn/TRo)x30
TRn -najkrótszy zadeklarowany termin dostawy
TRo- termin dostawy badanej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty będą przyznawane za cenę oferty zgodnie z formułą:
C = (Cn/Co) x 60, gdzie:
Cn - cena najniższej oferty;
Co - cena oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym termin dostawy od momentu złożenia zamówienia/podpisania umowy zgodnie z formułą:
TR=(TRn/TRo)x20
TRn -najkrótszy zadeklarowany termin dostawy
TRo- termin dostawy badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty będą przyznawane za zadeklarowany w formularzu ofertowym okres gwarancji powyżej 24 miesięcy (minimalny wymagany okres gwarancji) zgodnie z poniższymi zasadami:
Za okres gwarancji dłuższy o co najmniej 12 miesięcy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 24 +12=36 miesięcy) - 10 pkt,

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Małgorzata Tiszbierek
tel.: 324281690
e-mail: biuro@sezamsm.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.