Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
267z dziś
4792z ostatnich 7 dni
19657z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku

Przedmiot:

Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy Ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia- w systemie wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie świetności i dostosowanie zabytkowej, secesyjnej kamienicy (oficyny) zlokalizowanej w Łodzi, przy Ul. Zachodniej 76 z przeznaczeniem na cele funkcji kulturalnych. Ich uzupełnieniem będzie zakup wyposażenia niezbędnego do nadania budynkowi funkcji kulturalnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej pn. ,,Projekt budowlano - wykonawczy remontu konserwatorskiego i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę miejską budynku przy Ul. Zachodniej 76 w Łodzi". Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia wraz z jego niezbędnym montażem. W ramach zamówienia należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji przedstawiony jest w wielobranżowej dokumentacji projektowej.

CPV: 45000000-7, 44000000-0, 45100000-8, 45110000-1, 45210000-2, 45220000-5, 45233000-9, 45233252-0, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00123759, ZIM-DZ.2621.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zim.lodz.bip-e.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@zim.uml.lodz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji
jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,siedziba,
Łódź ul.Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.2) W sprawach ochrony danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora
podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika
zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w
związku z realizacją zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr
570/VIII/19Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi
Inwestycji Miejskich realizacji zadańinwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu
Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w
Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie
Zarząd Inwestycji Miejskich(Dz. Urz.Woj. Łódzkiego poz.1431 ze zm.), w tym między innymi
niniejszego postępowania (...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział IV ust.19 pkt 4 i następne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

Wymagania:
1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 59 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale VII ust. 1 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie świetności i dostosowanie zabytkowej, secesyjnej kamienicy (oficyny) zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Zachodniej 76 z przeznaczeniem na cele funkcji kulturalnych. Ich uzupełnieniem będzie zakup wyposażenia niezbędnego do nadania budynkowi funkcji kulturalnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej pn. ,,Projekt budowlano - wykonawczy remontu konserwatorskiego i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę miejską budynku przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi". Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia wraz z jego niezbędnym montażem. W ramach zamówienia należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji przedstawiony jest w wielobranżowej dokumentacji projektowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą, na warunkach określonych
w umowie podstawowej.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone
w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego
i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

Przewiduje się zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót w zakresie :
- robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki,
- nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia,
- roboty murowe, stolarka , dach , elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna,
- roboty konserwatorskie
- robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne,
- robót drogowych, w tym zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, przyłącza do budynku
- wykonania zieleńców oraz terenów rekreacji,
- wyposażenie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1.posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:1.1.w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali dwie roboty budowlane realizowane w ramach różnych kontraktów polegających na wykonaniu robót budowlano - konserwatorskich lub przebudowy w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków przy czym jedna wykonana za kwotę minimum 2 500 000,00 zł brutto,
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
2.1. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającej minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy oraz doświadczenie przy realizacji minimum 2 (dwóch) robót budowlano-konserwatorskich lub przy przebudowie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. Łączna wartość wyżej wymienionych robót budowlanych musi wynosić co najmniej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) brutto. Pełnienie samodzielnych funkcji przy robotach budowlanych prowadzonych w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków musi trwać co najmniej 18 miesięcy i spełniać wymogi art. 37 ust. c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wg zał. nr 11 do SWZ(wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 12 do SWZ(wzór);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu(wzór)- wg zał. nr 10 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 59 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.