Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
4996z ostatnich 7 dni
18976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i termomodernizacja

Przedmiot:

Rozbudowa i termomodernizacja

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
Konstytucji 3 Maja 31
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
+48327797603
zamowienia@mosir.mikolow.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487169
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48327797603
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS ,,45" Bujaków przy Ul. Szkolna 1C
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS ,,45" Bujaków przy Ul. Szkolna 1C"
1.1. W zakresie architektury i konstrukcji budynku zakłada się wykonanie następujących prac
remontowo -budowlanych:
1) Wyburzenie fragmentów ścian nośnych i istniejących kominów w budynku istniejącym
2) Rozebranie kostki betonowej, jej odpowiednie składowanie w celu ponownego wykorzystania
3) Całkowita likwidacja stolarki drzwiowej i okiennej wraz z usunięciem krat okiennych i
4) drzwiowych
5) Likwidacja piecyków węglowych oraz istniejących podgrzewaczy i zbiorników na wodę
6) Usuniecie daszku nad głównym wejściem
7) Usunięcie wszelkich uszkodzonych tynków
8) Wykonanie przebić przez ściany celem przeprowadzenia wentylacji mechanicznej.
9) Skucie istniejącej posadzki wraz z wybraniem warstw spodnich, wykonanie nowych wraz z
izolacją poziomą i wykonanie nowej posadzki z wykończeniem z płytek gresowych
10) Budowa nowej części budynku w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej; ławy żelbetowe,
ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany nośne murowane parteru z pustaka z
betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianem w systemie ETICS, stropodach żelbetowy z
ociepleniem z styropianu i pokryciem z papy termozgrzewalnej
11) Podwyższenie ścian attykowych istniejącego budynku w związku z ociepleniem dachu
12) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych
13) Montaż drabinki stalowej na elewacji wschodniej, wraz z obręczą ochronną
14) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz oświetleniowej
15) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
16) Wykonanie instalacji C.O wraz z pompą ciepła
17) Wykonanie wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej na dachu budynku
18) Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
19) Założenie tynków cementowo - wapiennych w nowoprojektowanej części budynku, a w
części istniejącej gładzi gipsowych
20) Wykonanie posadzek betonowych
21) Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej
22) Montaż tablicy wyników na elewacji południowej
23) Pomalowanie pomieszczeń farbami lateksowymi
24) Ułożenie na ścianach w pomieszczeniach mokrych, kotłowni i w toaletach okładzin z płytek
25) Montaż grzejników i armatury
1.2. W zakresie sieci zewnętrznych zakłada się wykonanie następujących prac instalacyjnych:
1) Demontaże istniejących przyłączy do budynku
2) Wykonanie przyłącza wody do budynku oraz do hydrantu ogrodowego
3) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
4) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej
1.3. W zakresie aranżacji wnętrz:
1) Wykonanie zabudowy meblowej dla szatni
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym do SWZ projekcie budowlanym i wykonawczym z niezbędnymi branżami oraz specyfikacjami technicznymi i
przedmiarem robót.

CPV: 45000000-7, 39150000-8, 45111200-0, 45311200-2, 45330000-9-, 45331000-6, 45421000-4, 45430000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00123832, TP.2.2021.MOSiR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań znajduje się w rozdz. VIII SWZ. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz.
U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm.), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego").
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane dotyczące klauzuli informacyjnej-informacji o
przetwarzaniu danych osobowych, znajdują się w rozdz. XXIV ust. 15
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
43-190 Mikołów, Ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel. 32 7797603, e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu
? inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie jest
Pan Tomasz Milewski tel.: 32 416 99 60, mosir@mosir.mikolow.eu
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Rozbudowa i
termomodernizacja budynku LKS ,,45" Bujaków przy Ul. Szkolna 1C", prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp" oraz na
podstawie prawa powszechnie obowiązującego
? Dane mogą być przekazywane do Urzędu Miasta w Mikołowie, Rynek 16, 43-190 Mikołów w celu
realizacji zadań związanych z rozliczeniem finansowym umowy.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487169
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w nieprzekraczalnym terminie pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP.2.2021.MOSiR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1097560,98 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS ,,45" Bujaków przy ul. Szkolna 1C"
1.1. W zakresie architektury i konstrukcji budynku zakłada się wykonanie następujących prac
remontowo -budowlanych:
1) Wyburzenie fragmentów ścian nośnych i istniejących kominów w budynku istniejącym
2) Rozebranie kostki betonowej, jej odpowiednie składowanie w celu ponownego wykorzystania
3) Całkowita likwidacja stolarki drzwiowej i okiennej wraz z usunięciem krat okiennych i
4) drzwiowych
5) Likwidacja piecyków węglowych oraz istniejących podgrzewaczy i zbiorników na wodę
6) Usuniecie daszku nad głównym wejściem
7) Usunięcie wszelkich uszkodzonych tynków
8) Wykonanie przebić przez ściany celem przeprowadzenia wentylacji mechanicznej.
9) Skucie istniejącej posadzki wraz z wybraniem warstw spodnich, wykonanie nowych wraz z
izolacją poziomą i wykonanie nowej posadzki z wykończeniem z płytek gresowych
10) Budowa nowej części budynku w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej; ławy żelbetowe,
ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany nośne murowane parteru z pustaka z
betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianem w systemie ETICS, stropodach żelbetowy z
ociepleniem z styropianu i pokryciem z papy termozgrzewalnej
11) Podwyższenie ścian attykowych istniejącego budynku w związku z ociepleniem dachu
12) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych
13) Montaż drabinki stalowej na elewacji wschodniej, wraz z obręczą ochronną
14) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz oświetleniowej
15) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
16) Wykonanie instalacji C.O wraz z pompą ciepła
17) Wykonanie wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej na dachu budynku
18) Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
19) Założenie tynków cementowo - wapiennych w nowoprojektowanej części budynku, a w
części istniejącej gładzi gipsowych
20) Wykonanie posadzek betonowych
21) Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej
22) Montaż tablicy wyników na elewacji południowej
23) Pomalowanie pomieszczeń farbami lateksowymi
24) Ułożenie na ścianach w pomieszczeniach mokrych, kotłowni i w toaletach okładzin z płytek
25) Montaż grzejników i armatury
1.2. W zakresie sieci zewnętrznych zakłada się wykonanie następujących prac instalacyjnych:
1) Demontaże istniejących przyłączy do budynku
2) Wykonanie przyłącza wody do budynku oraz do hydrantu ogrodowego
3) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
4) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej
1.3. W zakresie aranżacji wnętrz:
1) Wykonanie zabudowy meblowej dla szatni
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym do SWZ projekcie budowlanym i wykonawczym z niezbędnymi branżami oraz specyfikacjami technicznymi i
przedmiarem robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: a)Cena - 60 pkt
b) Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i
zabudowane urządzenia ponad wymagany termin 36 miesięcy - 40 pkt
o Udzielenie gwarancji na 36 miesięcy - 0 pkt.
o Udzielenie gwarancji na 48 miesięcy - 20 pkt.
o Udzielenie gwarancji na 60 miesięcy i więcej - 40 pkt.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt uzyskana w kryteriach jak powyżej w pkt b) = ............... punktów.
wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza? ofertę? w terminie związania oferta? określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia pisemnej zgody na jego wybór
oferty w wyznaczonym terminie. W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej, oferta podlega
odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą? przesłanki do unieważnienia postepowania.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
uzyskując najwyższą ilość punktów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 1.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i zabudowane urządzenia ponad wymagany termin 36 miesięcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawarte są w rozdz. XX SWZ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - są wpisani do rejestru
handlowego lub zawodowego
2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej -
NIE DOTYCZY
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE DOTYCZY
4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie,
rozbudowie lub nadbudowie budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIV lub XV określonej
w załączniku do ustawy Prawo Budowlane o pow. użytkowej nie mniejszej niż 200 m2
obejmujące również kompleksową termomodernizację w zakresie przegród i instalacji, o
wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.
b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące
kwalifikacje tj.:
? dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej
? dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
? dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Ta sama osoba może posiadać uprawnienia w różnych specjalnościach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
wg załącznika nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg załącznika nr 6
do SWZ.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
? Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
? Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.
? W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
14. W przypadku, o którym mowa w powyżej (pkt.13), wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem,
że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze
zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu
wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących
zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących
niniejsze zamówienie;
? maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10% w
stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych
przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą
- o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy
mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich
wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: a)Cena - 60 pkt
b) Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i
zabudowane urządzenia ponad wymagany termin 36 miesięcy - 40 pkt
o Udzielenie gwarancji na 36 miesięcy - 0 pkt.
o Udzielenie gwarancji na 48 miesięcy - 20 pkt.
o Udzielenie gwarancji na 60 miesięcy i więcej - 40 pkt.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt uzyskana w kryteriach jak powyżej w pkt b) = ............... punktów.
wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza? ofertę? w terminie związania oferta? określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia pisemnej zgody na jego wybór
oferty w wyznaczonym terminie. W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej, oferta podlega
odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą? przesłanki do unieważnienia postepowania.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
uzyskując najwyższą ilość punktów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 1.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i zabudowane urządzenia ponad wymagany termin 36 miesięcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.