Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pyskowice
Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
powiat: gliwicki
gmpyskowice@pyskowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pyskowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach - etap I i II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kolumbarium (etap I i II) - budowli cmentarnej pełniącej funkcję zbiorowego grobowca, z elementów prefabrykowanych wraz z elementami towarzyszącymi na terenie Cmentarza Komunalnego przy Ul. Poznańskiej w Pyskowicach. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała bieżąca obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i naniesienie reperu roboczego bez naniesienia obiektu na zasoby geodezyjne.
Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ pn. dokumentacja projektowa udostępnia cały projekt wykonania kolumbarium, jednakże informuje, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko wykonanie I i II etapu prac. Powyższe oznaczone jest na rysunku nr PCK_PP kolorami: niebieskim I etap i kolorem żółtym II etap.

Zakres robót :
Roboty przygotowawcze-przygotowanie terenu pod budowę,
Roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnię,
Kolumbarium - roboty ziemne-wykopy oraz przekopy
Kolumbarium - fundamenty-betonowanie konstrukcji, zbrojenie, roboty izolacyjne, roboty murarskie,
Kolumbarium - roboty murowe, betonowe, kamieniarskie, instalowanie wyrobów metalowych, konstrukcje z betonu zbrojonego,
Podbudowa i nawierzchnia-roboty w zakresie różnych nawierzchni, fundamentowanie ścieżek ,
Wyposażenie-dostawa i montaż nowych ławek żeliwnych, malowanych proszkowo na kolor czarny w ilości 4 sztuk. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z zaimpregnowanych, drewnianych desek - kolor orzech, dwukrotnie pomalowanych lakierem.
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia certyfikatów, deklaracji użytkowych itp. i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz w STWiORB stanowiącej załącznik do 6 do SWZ.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno - pomocniczy, gdyż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami określonymi we wzorze umowy. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 ust. 1 ustawy Pzp):
Nawierzchnia wykonanego chodnika musi być równa, a jej wysokość w miejscach przemieszczania pieszych musi być dostosowana do wysokości istniejącego krawężnika w miejscu przemieszczania i musi wynosić 2 cm.
Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

CPV: 45215400-1, 45111200-0, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00123831, ZP.271.027.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.pyskowice.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.pyskowice.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznawanie się z regulaminem użytkowania ,,Systemu e-ZP" zamieszczonym na stronie https://e-zp.pyskowice.pl/. Wykonawca posiadający przedmiotowe konto na ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu.
2. W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z tą instrukcją. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).
5. Wykonawca składa ofertę udziału w postępowaniu za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę. Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu ,,Pomoc".
7. Za datę przekazania i odebrania oferty udziału w postępowaniu oraz zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia UPP przez system. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie oferty lub innego dokumentu po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ w tym z rozdz. VI
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art.13ust.1 i 2rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej ,,RODO", Zam.infor.,że:
1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice; może Pani/Pan uzyskać inf. o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w UM w Pyskowicach, Ul. Strzelców Bytomskich 3;2)inspektorem ochrony danych jest Pan Dawid Ślusarek, email: iod@pyskowice.pl; tel. (32) 3326103;3)dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. zwany dalej postep.odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa Rady Ministrów z 18.01. 2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/Pan:na podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 08:00
Miejsce składania ofert: ,,System e-ZP" pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.027.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kolumbarium (etap I i II) - budowli cmentarnej pełniącej funkcję zbiorowego grobowca, z elementów prefabrykowanych wraz z elementami towarzyszącymi na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała bieżąca obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i naniesienie reperu roboczego bez naniesienia obiektu na zasoby geodezyjne.
Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ pn. dokumentacja projektowa udostępnia cały projekt wykonania kolumbarium, jednakże informuje, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko wykonanie I i II etapu prac. Powyższe oznaczone jest na rysunku nr PCK_PP kolorami: niebieskim I etap i kolorem żółtym II etap.

Zakres robót :
Roboty przygotowawcze-przygotowanie terenu pod budowę,
Roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnię,
Kolumbarium - roboty ziemne-wykopy oraz przekopy
Kolumbarium - fundamenty-betonowanie konstrukcji, zbrojenie, roboty izolacyjne, roboty murarskie,
Kolumbarium - roboty murowe, betonowe, kamieniarskie, instalowanie wyrobów metalowych, konstrukcje z betonu zbrojonego,
Podbudowa i nawierzchnia-roboty w zakresie różnych nawierzchni, fundamentowanie ścieżek ,
Wyposażenie-dostawa i montaż nowych ławek żeliwnych, malowanych proszkowo na kolor czarny w ilości 4 sztuk. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z zaimpregnowanych, drewnianych desek - kolor orzech, dwukrotnie pomalowanych lakierem.
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia certyfikatów, deklaracji użytkowych itp. i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz w STWiORB stanowiącej załącznik do 6 do SWZ.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno - pomocniczy, gdyż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami określonymi we wzorze umowy. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 ust. 1 ustawy Pzp):
Nawierzchnia wykonanego chodnika musi być równa, a jej wysokość w miejscach przemieszczania pieszych musi być dostosowana do wysokości istniejącego krawężnika w miejscu przemieszczania i musi wynosić 2 cm.
Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 3 do SWZ tzw. zmiany kontraktowe". Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XV SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.