Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
350z dziś
4875z ostatnich 7 dni
19740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja boiska sportowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołcza
Gołcza 80
32-075 Gołcza
powiat: miechowski
ug@golcza.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/golcza/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Gołcza
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc, Gmina Gołcza
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc, Gmina Gołcza".
2. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:
-demontaż siedzisk stadionowych,
-czyszczenie, uzupełnienie ubytków i malowanie elementów betonowych trybun sportowych,
-montaż siedzisk stadionowych wraz z wymianą uszkodzonych krzesełek,
-malowanie elementów stalowych zadaszenia trybun sportowych,
-modernizację ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej,
-roboty ziemne, w tym: karczowanie i ścinanie krzaków, wykonanie palisady drewnianej, profilowanie skarp z wywozem i utylizacją urobku, zabezpieczenie skarp,
-montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek i kosza na śmieci.
Zamawiający informuje, iż dojazd do trybun sportowych sprzętem mechanicznym (samochody, koparki) jest utrudniony i wymaga dostosowania technologii prowadzenia robót,
w szczególności robót ziemnych do warunków lokalnych. W dokumentacji przetargowej zawarto dokumentację fotograficzną obrazującą istniejący stan elementów przewidzianych do modernizacji oraz usytuowanie obiektu.
Jeżeli w dokumentacji przetargowej nie wskazano kolorystyki materiałów wykończeniowych, kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku 1 do SWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia", dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, w tym na zastosowane materiały i urządzenia. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
5.Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w § 16 projektowanych postanowieniach umowy.

CPV: 45000000-7, 37410000-5, 45111200-0, 45112720-8, 45233253-7, 45262330-3, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00123791, RIR.271.1.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/golcza
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/golcza
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot.korespondencji dot.korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ, tj. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 19 SWZ, tj. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 19 SWZ, tj. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/golcza/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.1.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc, Gmina Gołcza".
2. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:
-demontaż siedzisk stadionowych,
-czyszczenie, uzupełnienie ubytków i malowanie elementów betonowych trybun sportowych,
-montaż siedzisk stadionowych wraz z wymianą uszkodzonych krzesełek,
-malowanie elementów stalowych zadaszenia trybun sportowych,
-modernizację ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej,
-roboty ziemne, w tym: karczowanie i ścinanie krzaków, wykonanie palisady drewnianej, profilowanie skarp z wywozem i utylizacją urobku, zabezpieczenie skarp,
-montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek i kosza na śmieci.
Zamawiający informuje, iż dojazd do trybun sportowych sprzętem mechanicznym (samochody, koparki) jest utrudniony i wymaga dostosowania technologii prowadzenia robót,
w szczególności robót ziemnych do warunków lokalnych. W dokumentacji przetargowej zawarto dokumentację fotograficzną obrazującą istniejący stan elementów przewidzianych do modernizacji oraz usytuowanie obiektu.
Jeżeli w dokumentacji przetargowej nie wskazano kolorystyki materiałów wykończeniowych, kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku 1 do SWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia", dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, w tym na zastosowane materiały i urządzenia. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
5.Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w § 16 projektowanych postanowieniach umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena-60%
Okres gwarancji i rękojmi-40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwaranacji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie/modernizacji budynku lub obiektu sportowego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2.dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale 5 ppkt 2.4.1 oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2.wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale 5 ppkt 2.4.2.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o barku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 rodz. 7 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1.kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdz. 13 SWZ,
2.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby,
3.pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2),
4.pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
5.oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów rozdz. 9 ust. 4 i 5 SWZ,
6.zobowiązanie innego podmiotu, o których mowa w rozdz. 5 ust. 7 SWZ, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2),
7.oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
8.oświadczenie wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 1 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Szczegóły dotyczące wadium zawiera Rozdział 9 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena-60%
Okres gwarancji i rękojmi-40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwaranacji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.