Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój
powiat: buski
tel. 041 377 60 39, fax. 041 377 60 22, tel. 41 377 60 41,41 377 60 39 wew. 26
aleksandra.szostak@solec-zdroj.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Solec-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 041 377 60 39,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy
Solec-Zdrój w 2021 roku
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu
(demontaż, transport i utylizacja) odpadów zawierających azbest (płyt azbestowo-
cementowych) pochodzących z pokryć dachowych budynków położnych na terenie
gminy Solec-Zdrój i usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na
posesjach na terenie gminy Solec-Zdrój (transport, zdeponowanie i unieszkodliwianie
na składowisku odpadów).
2. Szacunkowa powierzchnia pokryć dachowych zawierających azbest przewidzianych
do demontażu wynosi około 750 m2. Szacunkowa ilość odpadów zalegających na
posesjach przewidzianych do transportu i utylizacji wynosi około 12 900 m2.
Przyjmuje się, że 1 m2 waży 15 kg. Ilości te mogą ulec zmianie w zależności od ilości
wniosków oraz stanu faktycznego na poszczególnych nieruchomościach.
3. Demontaż pokryć dachowych obejmuje organizację robót zgodnie z wymogami
przepisów prawa oraz zważenie odpadu powstałego z demontażu w miejscu powstania
i zalegania.
4. Transport odpadów zawierających azbest odbywał się będzie zgodnie z przepisami o
przewozie odpadów niebezpiecznych.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w tym
m.in. ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, ustawą o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, rozporządzeniem w sprawie sposobów
bezpiecznego użytkowania wyrobów i usuwania wyrobów zawierających azbest.
6. Utylizacja odpadów zawierających azbest będzie udokumentowana kartą lub kartami
przekazania odpadów na specjalnie do tego celu przeznaczonym składowisku
odpadów niebezpiecznych w Dobrowie gmina Tuczępy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu demontażu/odebrania odpadów
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane
prace. Uzgodniony termin odebrania odpadów zawierających azbest powinien być
dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin wykonania
zamówienia.

Dokument nr: RIG-V.6232.1.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć:
- w zamkniętej kopercie na biuro obsługi interesanta Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju,
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój, parter. Kopertę proszę zatytułować oferta na
zadanie pn: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu
gminy Solec-Zdrój w 2021r.",
- przesyłając na adres poczty elektronicznej: aleksandra.szostak@solec-zdroj.pl w
postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz wymaganymi
załącznikami.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.07.2021 r. o godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2021 r.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a) posiadają stosowne zezwolenia na wykonywanie demontażu i transportu odpadów
zawierających azbest wymagane przepisami prawa,
b) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia,
c) posiadają aktualną umowę ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument
potwierdzający możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do Zapytania
(Formularz ofertowy) podając cenę jednostkową netto za Im2:
- demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z
dachów budynków
oraz
- transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach,
uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania.
Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia i nie podlegają zmianie w okresie obwiązywania umowy.
Wykonawca wyłącznie na potrzeby porównania ofert w formularzu ofertowym
przedstawia cenę brutto za wykonanie całości zamówienia tj. za:
- demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości 750 m2
oraz
- transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości 12 900 m2.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
b) stosowne zezwolenia (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów)
na prowadzenie działalności związanej z wyrobami zawierającymi azbest zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualną decyzję zezwalającą na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest,
c) kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument
potwierdzający możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
(poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów).
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku braku uzupełnienia lub złożenia
wyjaśnień w wyznaczonym terminie oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujący kryteriów:
100% cena.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie
całości zamówienia.
IX. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129) z uwagi
na wartość zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. póz.
1740).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
oraz odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Kontakt: tel. 41 377 60 41,41 377 60 39 wew. 26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.