Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
ul. Lednicka 16a
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
12 278 20 10, faks 12 250 11 90
gzd@wieliczka.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487171
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12 278 20 10, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94g w miejscowości Wieliczka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94g w miejscowości Wieliczka poprzez wykonanie zadania pn: ,,Zaprojektowanie i budowa dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94g w miejscowości Wieliczka".
Zadanie polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót instalacji branży elektrycznej związanych z zadaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg krajowych na terenie Gminy Wieliczka.
Oświetlenie przejść dla pieszych polega na budowie słupów oświetleniowych wyposażonych w specjalne oprawy zewnętrzne dedykowane do oświetlenia przejść dla pieszych oraz ich zasilenie z sieci elektroenergetycznej.
1.2. Zakres prac objętych inwestycją
Poniżej zestawiono zakres oświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Wieliczka, z podziałem na następujące zadania:
Nr zadania: Zad. 1, Opis zadania: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką 964, Nr drogi: DK94, Pikietaż [km]: 5+100, Miejscowość: Wieliczka
Nr zadania: Zad. 2, Opis zadania: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą A. Grottgera, Nr drogi: DK94, Pikietaż [km]: 4+300, Miejscowość: Wieliczka
Nr zadania: Zad. 3, Opis zadania: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Czarnochowicką, Nr drogi: DK94, Pikietaż [km]: 3+770, Miejscowość: Wieliczka
1.3. W zakresie prac projektowych wchodzi:
1.3.1) uzyskanie dodatkowych wytycznych co do zakresu prac i założeń wyjściowych od Zamawiającego,
1.3.2) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oświetleniowych od operatora sieci elektroenergetycznej,
1.3.3) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,
1.3.4) uzgodnienia ZUDP,
1.3.5) uzgodnienia projektowanych rozwiązań w zakresie możliwych kolizji sieci technicznych;
1.3.6) uzgodnienie niezbędnych badań geotechnicznych // w przypadkach gdy jest wymagane,
1.3.7) pozyskanie dokumentów umożliwiających Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
1.3.8) uzyskanie niezbędnych warunków (wytycznych) właściwych Gestorów (w przypadku dróg krajowych: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie),
1.3.9) sporządzenia wszelkich wymaganych prawem opracowań i uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji dla przedmiotowej inwestycji,
1.3.10) uzyskanie badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji zadania,
1.3.11) sporządzenie projektów architektoniczno - budowlanych /w przypadkach gdy są wymagane/,
1.3.12) sporządzenie projektów wykonawczych,
1.3.13) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
1.3.14) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
1.3.15) sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,
1.3.16) sporządzenie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót,
1.3.17) uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
1.3.18) uzyskanie pozytywnego przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (Małopolski Urząd Wojewódzki / Starostwo Powiatowe) lub, o ile zajdzie taka konieczność, uzyskanie pozwolenia na budowę // w przypadkach gdy jest wymagane,
1.4. W zakresie prac budowlano-montażowych:
1.4.1) rozebranie istniejących chodników w miejscach lokalizacji urządzenia lub przebiegu ewentualnej zasilającej linii kablowej,
1.4.2) wykonanie stosownych do przedmiotu zamówienia elektroenergetycznych, kablowych przyłączy zasilających oraz ich podłączenie i uruchomienie,
1.4.3) wykonanie przejść przez drogę krajową metodą bezrozkopową,
1.4.4) montaż oraz konfiguracja szafy zasilająco-sterowniczej oświetlenia // w przypadkach gdy jest wymagany,
1.4.5) zastosowanie rur osłonowych,
1.4.6) montaż instalacji oświetleniowej na przejściu dla pieszych na oprawach typu LED umieszczonych na słupach oświetleniowych,
1.4.7) wykonanie instalacji uziemiającej,
1.4.8) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi i poprawnej pracy wykonanej instalacji,
1.4.9) wykonanie badań i pomiarów oraz sporządzenie stosownych protokołów pomiarowych,
1.4.10) dokonanie końcowego odbioru technicznego.
1.5. Podczas realizacji robót budowlanych należy wykonać prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych a w szczególności:
1.5.1) roboty związane z odtworzeniem i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego,
1.5.2) odtworzenie terenów zielonych,
1.5.3) uporządkowanie placu budowy,
1.5.4) oczyszczenie istniejących chodników,
1.5.5) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
1.5.6) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
1.5.7) przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,
1.5.8) zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową,
1.5.9) usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,
1.5.10) działanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
1.5.11) geodezyjne wytyczenie,
1.5.12) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
1.5.13) opracowanie dokumentacji powykonawczej z dołączonymi deklaracjami zgodności, certyfikatami, aprobatami technicznymi na zabudowane elementy,
1.5.14) wszystkie wyżej nie wymienione roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

CPV: 45316000-5, 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1, 45317000-2, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123836, GZD.422.5.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka.
2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania". Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty), przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.
5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
7. Pełne informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 6 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
prowadzone w całości w imieniu i na rzecz zamawiającego - Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce
przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:
1.1) w ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul.
Powstania Warszawskiego 1;
1.2) w ramach czynności przetwarzania związanych z przechowywaniem dokumentacji z
przeprowadzonego postępowania oraz wykonywania umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania jest Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą przy Ul. Lednickiej 16a, 32-
020 Wieliczka.
2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu za pomocą nr tel. 500 610 605, po
zakończonym postępowaniu za pomocą adresu email: iod@synergiaconsulting.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 30 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487171
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GZD.422.5.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 162300,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94g w miejscowości Wieliczka poprzez wykonanie zadania pn: ,,Zaprojektowanie i budowa dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94g w miejscowości Wieliczka".
Zadanie polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót instalacji branży elektrycznej związanych z zadaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg krajowych na terenie Gminy Wieliczka.
Oświetlenie przejść dla pieszych polega na budowie słupów oświetleniowych wyposażonych w specjalne oprawy zewnętrzne dedykowane do oświetlenia przejść dla pieszych oraz ich zasilenie z sieci elektroenergetycznej.
1.2. Zakres prac objętych inwestycją
Poniżej zestawiono zakres oświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Wieliczka, z podziałem na następujące zadania:
Nr zadania: Zad. 1, Opis zadania: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką 964, Nr drogi: DK94, Pikietaż [km]: 5+100, Miejscowość: Wieliczka
Nr zadania: Zad. 2, Opis zadania: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą A. Grottgera, Nr drogi: DK94, Pikietaż [km]: 4+300, Miejscowość: Wieliczka
Nr zadania: Zad. 3, Opis zadania: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Czarnochowicką, Nr drogi: DK94, Pikietaż [km]: 3+770, Miejscowość: Wieliczka
1.3. W zakresie prac projektowych wchodzi:
1.3.1) uzyskanie dodatkowych wytycznych co do zakresu prac i założeń wyjściowych od Zamawiającego,
1.3.2) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oświetleniowych od operatora sieci elektroenergetycznej,
1.3.3) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,
1.3.4) uzgodnienia ZUDP,
1.3.5) uzgodnienia projektowanych rozwiązań w zakresie możliwych kolizji sieci technicznych;
1.3.6) uzgodnienie niezbędnych badań geotechnicznych // w przypadkach gdy jest wymagane,
1.3.7) pozyskanie dokumentów umożliwiających Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
1.3.8) uzyskanie niezbędnych warunków (wytycznych) właściwych Gestorów (w przypadku dróg krajowych: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie),
1.3.9) sporządzenia wszelkich wymaganych prawem opracowań i uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji dla przedmiotowej inwestycji,
1.3.10) uzyskanie badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji zadania,
1.3.11) sporządzenie projektów architektoniczno - budowlanych /w przypadkach gdy są wymagane/,
1.3.12) sporządzenie projektów wykonawczych,
1.3.13) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
1.3.14) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
1.3.15) sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,
1.3.16) sporządzenie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót,
1.3.17) uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
1.3.18) uzyskanie pozytywnego przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (Małopolski Urząd Wojewódzki / Starostwo Powiatowe) lub, o ile zajdzie taka konieczność, uzyskanie pozwolenia na budowę // w przypadkach gdy jest wymagane,
1.4. W zakresie prac budowlano-montażowych:
1.4.1) rozebranie istniejących chodników w miejscach lokalizacji urządzenia lub przebiegu ewentualnej zasilającej linii kablowej,
1.4.2) wykonanie stosownych do przedmiotu zamówienia elektroenergetycznych, kablowych przyłączy zasilających oraz ich podłączenie i uruchomienie,
1.4.3) wykonanie przejść przez drogę krajową metodą bezrozkopową,
1.4.4) montaż oraz konfiguracja szafy zasilająco-sterowniczej oświetlenia // w przypadkach gdy jest wymagany,
1.4.5) zastosowanie rur osłonowych,
1.4.6) montaż instalacji oświetleniowej na przejściu dla pieszych na oprawach typu LED umieszczonych na słupach oświetleniowych,
1.4.7) wykonanie instalacji uziemiającej,
1.4.8) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi i poprawnej pracy wykonanej instalacji,
1.4.9) wykonanie badań i pomiarów oraz sporządzenie stosownych protokołów pomiarowych,
1.4.10) dokonanie końcowego odbioru technicznego.
1.5. Podczas realizacji robót budowlanych należy wykonać prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych a w szczególności:
1.5.1) roboty związane z odtworzeniem i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego,
1.5.2) odtworzenie terenów zielonych,
1.5.3) uporządkowanie placu budowy,
1.5.4) oczyszczenie istniejących chodników,
1.5.5) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
1.5.6) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
1.5.7) przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,
1.5.8) zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową,
1.5.9) usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,
1.5.10) działanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
1.5.11) geodezyjne wytyczenie,
1.5.12) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
1.5.13) opracowanie dokumentacji powykonawczej z dołączonymi deklaracjami zgodności, certyfikatami, aprobatami technicznymi na zabudowane elementy,
1.5.14) wszystkie wyżej nie wymienione roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ, t.j. oferty które nie podlegają odrzuceniu z postępowania. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie oświetlenia ulicznego, obejmującego oświetlenie przejść/przejścia dla pieszych, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru Załącznika nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 16.1.4. - wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ). W/w oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego;
1.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2.2) SWZ.
3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - (np. odpis z KRS, CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 29 SWZ;
4. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 16.1.5.2) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W/w stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Odnośnie warunków udziału w postępowaniu:
4.1.Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać wykonanie wymaganego doświadczenia.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, (oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2.4) SWZ).

4.3. Wykonawcy, którzy zdobyli wymagane zdolności techniczne (doświadczenie) w ramach konsorcjum, zobowiązani są w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać rzeczywisty zakres robót jaki wykonywali w ramach w/w konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy - w zakresie terminu lub sposobu realizacji - na etapie realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji),
4) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
5) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niesprzyjające temperatury. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
6) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych, nie leżących po stronie Wykonawcy przyczyn powodujących opóźnienie w wykonaniu umowy,
7) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia;
8) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
9) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,
10) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego,
b) w wyniku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych na terenie,
c) Zmiany warunków geotechnicznych niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania,
d) Zmiana z powodu działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze Stron,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie,
f) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
g) przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych),
h) przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
i) z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody.
11) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

(...)Z przyczyn technicznych ciąg dalszy znajduje się w Sekcji IX ogłoszenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ, t.j. oferty które nie podlegają odrzuceniu z postępowania. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.