Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
18 443 53 08
bzp@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 18 443 53 08
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BZP.271.59.2021 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby zadania: ,,Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się (...) w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą ,,Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych (zwanych dalej ,,Towarem",) szczegółowo określonych rodzajowo oraz ilościowo w załączniku nr 1 do SWZ, zakładka ZADANIE I (materiały budowlane).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, nie więcej jednak niż o 30 % wartości ceny ofertowej brutto.
4. DOSTAWA Towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie - w terminie 2 dni roboczych.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą ,,Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych (zwanych dalej ,,Towarem",) szczegółowo określonych rodzajowo oraz ilościowo w załączniku nr 1 do SWZ, zakładka ZADANIE II (materiały wykończeniowe).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, nie więcej jednak niż o 30 % wartości ceny ofertowej brutto.
4. DOSTAWA Towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie - w terminie 2 dni roboczych.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą ,,Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych (zwanych dalej ,,Towarem",) szczegółowo określonych rodzajowo oraz ilościowo w załączniku nr 1 do SWZ, zakładka ZADANIE III (wyposażenie).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, nie więcej jednak niż o 30 % wartości ceny ofertowej brutto.
4. DOSTAWA Towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie - w terminie 2 dni roboczych.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą ,,Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych (zwanych dalej ,,Towarem",) szczegółowo określonych rodzajowo oraz ilościowo w załączniku nr 1 do SWZ, zakładka ZADANIE IV (ślusarka i stolarka do obiektów użyteczności publicznej).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, nie więcej jednak niż o 30 % wartości ceny ofertowej brutto.
4. DOSTAWA Towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie - w terminie 2 dni roboczych.

CPV: 44190000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00123889, BZP.271.59.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz; https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,288947,ogloszenia-o-zamowieniach.html ; www.nowysacz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz;
bzp@nowysacz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonych postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że w przypadku: - osób fizycznych; - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; - członka organu
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania zlecone
administracji rządowej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Ponadto, Zamawiający informuje, iż odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335959, posiadającą NIP 7792363577, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd Miasta Nowego Sącza prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
_____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.