Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie terenu

Przedmiot:

Utwardzenie terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960, tel. (44) 61-63-961
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (44) 61-63-960,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NAZWA ZADANIA: Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Laskach
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu wokół Domu Ludowego w Laskach poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej: częściowo na istniejącej podbudowie - ok. 180 m2 a częściowo na pełnej konstrukcji podbudowy - ok. 530 m2 wraz wykonaniem fragmentu ogrodzenia panelowego długości ok. 6,20 mb z furtką o szer. 1,00 mb.
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 9/1 i 49 obręb Laski, gmina Wola Krzysztoporska.
2.2. Uszczegółowienie zakresu zamówienia:
A. Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Ludowym - zakres robót zgodny z:
a) dokumentacją techniczną,
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) wytycznymi zamawiającego,
d) aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik do ogłoszenia.
B. Wykonanie ogrodzenia panelowego długości ok. 6,20 mb z furtką o szer. 1,00 mb.:
Ogrodzenie systemowe, panelowe o wys. 180 cm w postaci pionowych słupków stalowych o wym.: 60x40x2 mm i długości 2400 mm (część nadziemna 1800mm) w rozstawie osiowym co 2500 mm. Profile ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Słupy przygotowane do montażu paneli ogrodzeniowych systemowych za pomocą dwudzielnych prostokątnych obejm. Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu: 5 mm przed powleczeniem. Panel wyposażony w przegięcia zachowujące sztywność ogrodzenia, nie wymagają dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych 50x200 mm, wymiar oczek małych 50x50 mm, szerokość panela 2500 mm, wysokość panela 1500 mm. Furtka kompletna, tj. z pełnym wyposażeniem (klamka, zamek, wkładka z kluczem). Ogrodzenie zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Dla projektowanego ogrodzenia przewidziano podmurówkę systemową betonową o wysokości 30 cm. Słupki ogrodzeniowe montowane w stopach fundamentowych z betonu klasy B20 oraz w łączniku systemowym betonowym o wysokości 30 cm.
Ogrodzenie zlokalizowane między istniejącym ogrodzeniem (bramą) od strony ulicy a ścianą zachodnią budynku Domu Ludowego.
2.3. Wszystkie roboty towarzyszące, w tym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wszelkie prace pomocnicze i czynności przygotowawcze oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi - po stronie Wykonawcy.
2.4. Przedmiary załączone do ogłoszenia mają charakter tylko pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w ramach wynagrodzenia umownego.
2.5. Wykonawca, który wybrany zostanie do realizacji zamówienia, po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pomocniczy kosztorys ofertowy (szczegółowy), a po zakończeniu prac kosztorys powykonawczy.
2.6. Na każdym etapie realizacji zamówienia obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza).
2.7. Każdy materiał przed wybudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.8. Roboty zanikające każdorazowo muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru bądź innego przedstawiciela Zamawiającego.
2.9. Zapewnienie zaplecza budowy zgodnego z przepisami prawa, energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowlane po stronie Wykonawcy.
2.10. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2.11. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, certyfikaty oraz świadectwa jakości materiałów z dopiskiem iż ,,materiał został wbudowany podczas realizacji inwestycji pn. Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Laskach na dz. nr ewid. 9/1, 49 obręb Laski, gmina Wola Krzysztoporska ".

Dokument nr: ZFP.271.2.42.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godz. 12:20 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 12:00
w wybrany przez Wykonawców sposób:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy Ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl Oferta powinna zawierać opis:
Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Laskach
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru sporządzonym po wykonaniu zlecenia.
3) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga 100%. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także do unieważnienia prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Urszula Wojciechowska - tel. (44) 61-63-975.
8. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ,,AD", jest Wójt Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska NIP 771-10-29-208 REGON 590647902 tel. 044 6163961
e-mail : sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska: e-mail: iod@bodo24.pl
3) AD przetwarza dane osobowe na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnym złożeniem przez Panią/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Laskach", znak sprawy ZFP.271.2.42.2021. Postępowanie - w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp" -prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
- na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji.
5) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania - podaje dane dobrowolnie, chcąc wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD :
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) jak również podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu Gminy.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego/realizacji zamówienia, oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca roku, w którym zakończy się realizacja zamówienia).
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
o dostępu do swoich danych osobowych,
o sprostowania swoich danych osobowych,
o do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
o sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
o żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.