Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remontu pokrycia dachu

Przedmiot:

Remontu pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 499 06 02, 33 499 06 89, 608 626 938, 602 595 147
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 499 06 02, 33 499
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ ROBOCIE BUDOWLANEJ
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. poniżej 130 000,00 złotych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019, Dz. U z 2020 poz. 288, Dz. U. z 2020r. poz. 2275 ze zmianami).
I.
Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie:
,,Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego położonego
przy Ul. Juliusza Słowackiego 2 w Bielsku-Białej"
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu, przedmiarach
robót - zał. nr 2 oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do zaproszenia.
II. Zakres prac objętych zamówieniem w szczególności obejmuje:
1. Zakres robót składający się na wykonanie zamówienia obejmuje:
1) wymianę rynien i rur spustowych wraz z hakami,
2) czyszczenie i odtłuszczenie całej powierzchni dachu,
3) konserwację dachu podkładem oraz gruntowanie,
4) dwukrotne malowanie całej powierzchni dachu,
5) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu,
6) wykonanie innych prac koniecznych do realizacji zamówienia, niezbędnych do jego
wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa,
7) po wykonaniu prac uzyskanie wszelkich wymaganych prawem protokołów. Koszty
uzyskania protokołów ponosi Wykonawca,
8) Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia atestów na użyte materiały.
2. Wszelkie wymagane protokoły odbiorów Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu po
zakończeniu prac, celem dokonania końcowego odbioru wykonanych robót objętych
zamówieniem.
3. Szczegółowo zakres prac został opisany i określony w przedmiarach robót - zał. nr 2 oraz
wzorze umowy - zał. nr 8.
1III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu
zamówienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą
odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 997
z późn. zm.),
2) odpady niebezpieczne pochodzące z remontu należy usunąć i poddać utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w miarę potrzeb, ilość robót, może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji zamówienia, ale nie więcej niż do 15% wartości
całego zamówienia,
4) roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykona rzetelnie, terminowo, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami w tym zakresie, z zachowaniem
zasad i przepisów określonych we właściwych aktach prawnych, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego,
5) Wszystkie wymienione, w przedmiarach robót z nazw artykuły i materiały należy rozumieć
jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza
ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane
w dokumentach określonych powyżej, pod warunkiem posiadania przez te materiały lub
urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w tych dokumentach, łącznie wymaga się:
a) złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających proponowane przez
Wykonawcę materiały, potwierdzających równoważność materiałów lub urządzeń do
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót,
b) jeżeli treść ww. dokumentu wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub inne dokumenty odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w przedmiarach
robót, przy czym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub
urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego,
c) materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia,
d) pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów
ma wyłącznie charakter przykładowy,
e) Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
2o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy (typy, rodzaju)
i producentów przyjętych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zamówienia
(tj. oferowanych) materiałów, urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów, przy czym
zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie,
f) w przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi
w niniejszym zaproszeniu do składania ofert,
g) w przypadku, gdy zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentach
określonych powyżej, wymagać będzie zmiany warunków technicznych, koszty tych zmian
poniesie Wykonawca,
6) w przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7) wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe
kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych robót, zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie
oraz sprzęt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania prac
związanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność BHP,
8) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi bezwzględnie zapewnić dojście do wszystkich
budynków znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, jak również zapewnić dojście
interesantów, klientów i mieszkańców do nich. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę
warunków opisanych powyżej, wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tym związane
pokryje Wykonawca robót,
9) zabezpieczenia wykonane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać funkcjonowania budynków
znajdujących się w obrębie prowadzonych robot.

Dokument nr: DZ-JR/77/2021/ADM

Otwarcie ofert: Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zgm.eu

Składanie ofert:
VIII. Miejsce składania ofert:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Pokój nr 3c - Zamówienia Publiczne (parter)
IX.
TERMIN SKŁADANIA ofert:
30. 07. 2021r. do godz. 13:00
Oferty można również przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres:
przetargi@zgm.eu .

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy.
do 2 miesięcy od dnia przekazania placu robót,
1) Okresy realizacji zamówienia: ......................................................................
do 7 dni od dnia zawarcia umowy
2) Terminy przekazania placu robót: ................................................................

Wymagania:
3V. Warunki formalne i merytoryczne:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,
2) Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów
wskazanych w ust. V pkt. 4 ppkt. 1 i 2 niniejszego zaproszenia,
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną nieruchomości i jego
otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania robót objętych zamówieniem. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie
Wykonawca,
6) Wykonawców zamierzających złożyć oferty proszę o wcześniejszy kontakt z Administracją
Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5, (telefony: 33/499 06 80,
w godz. 7:00 - 14:30 w dni robocze, w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej budynku,
Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych, będzie
uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności
określonej w ust. V pkt. 4 niniejszego zaproszenia,
2) wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Należy na kserokopii zamieścić zapis, np.:
,,za zgodność kopii z oryginałem", ,,potwierdzam zgodność kopii z oryginałem" oraz datę
i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.
3) Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, obowiązujących od
dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są
do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym
postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
41) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych
osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 6,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5.
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć, wraz z ofertą następujące
dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3,
d) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5,
e) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie
wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, a w przypadku dołączenia kserokopii
pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie,
f) dane dotyczące podwykonawców i zakresu prac przewidywanych im do przekazania (rzeczowo
i kwotowo); brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez
niego zadania skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy o zgodę na
zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie zakresu powierzanych mu czynności; wykonawca
bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za
zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za
ten zakres robót w jego ofercie,
g) 1 osobę przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne wraz
z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy, dla osoby wymienionych powyżej wymaganych uprawnień budowlanych,
- minimum 3 osobami (pracownikami) przewidzianymi do realizacji zamówienia, z co najmniej 2 letnią
praktyką zawodową w wykonywaniu robót budowlanych, w tym robót dekarskich oraz przedstawi
informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Zgodnie z ,,Wykazem osób" - zał. nr 4
h) kosztorys ofertowy szczegółowy stanowiący obliczoną cenę oferty wykonany na podstawie wizji
lokalnej i przedmiaru robót opracowany szczegółową metodą kalkulacji kosztorysowej, zawierający ceny
jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarze, obejmujący rodzaje
5zastosowanych materiałów z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych
ujętych w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej, zawierający wycenę wszystkich pozycji
przedmiarów robót i musi być zgodny z zakresem określonym w przedmiarach robót (pozycjami, opisami
i katalogami) - załącznik nr 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót
opisanych w przedmiarze robót, pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie
wypełnione, zmienione lub pominięte pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), będą podstawą do
odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią przedmiaru robót i opisem przedmiotu zamówienia,
i) aktualną (tj. taką której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert) polisę lub
inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
j) potwierdzenie dokonania wizji nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackiego 2, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia.
2. W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna
zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot,
określonych w ust. V pkt. 4 lit. b), c), d) oraz i). Pozostałe wymagane przez Zamawiającego dokumenty
podmioty te składają razem.
3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających
prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwiec 1997
r. (Dz. U. z 2017r. Nr 88 poz. 553, z późn. zmianami).
Zaleca się, aby Wykonawca złożył wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności
określonej jak wyżej. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument wykonawcę wraz
z aktualną datą.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) obliczyć cenę oferty metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przy zachowaniu poniższych założeń,
b) wyceny należy dokonać w oparciu o katalogi wyszczególnione w przedmiarach robót i uwzględnione
w Polskich Standardach Kosztorysowania robót budowlanych opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego,
c) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami robót
określonymi w przedmiarach robót stanowiących załącznik numer 2,
d) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost
z przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz inne koszty wynikające z umowy, która stanowi
załącznik numer 8,
e) nie dopuszcza się zmian przedstawionych w przedmiarach robót podstaw wyceny,
6f) w przypadku gdy, zdaniem Wykonawcy, przedstawiona w przedmiarze robót podstawa wyceny nie
odpowiada charakterowi wycenianej roboty, należy to zgłosić Zamawiającemu wraz z propozycją
zastąpienia jej inną podstawą (nazwa katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, numer tablicy, numer
kolumny) przed złożeniem oferty,
g) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót,
h) Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi
zostaną odrzucone,
i) następnie Wykonawca zsumuje wartości kosztorysów, co stanowić będzie wartość oferty netto za
całość zamówienia.
2. Do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto:
a) cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu przetargu z należnymi
podatkami, opłatami i upustami. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego
zadania uwzględnia cena oferty,
b) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto za całość zamówienia,
c) szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2,
d) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę
i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd,
którego nie da się poprawić,
e) nieprawidłowe obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny
spowoduje odrzucenie oferty,
f) cena podana przez wykonawcę za przedmiot zamówienia będzie obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
g) cena oferty powinna być podana w złotych polskich (zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której
cena podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena oferty powinna być podana
cyfrowo i słownie.
3. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować
zawarciem umowy.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
1) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena
wykonania przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej budynku potwierdzonej przez
7przedstawiciela ADM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych
wymaganych przez Zamawiającego,
2) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub błędnie ustalony podatek VAT, będzie przez
Zamawiającego odrzucona, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6,
3) ranking ofert zostanie ułożony w kolejności zaoferowanych cen - od najniższej do najwyższej,
4) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia. Złożenie
oferty nie musi skutkować zawarciem umowy,
5) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich
wymaganych dokumentów wskazanych w rozdz. V ust. 4 zaproszenia. Nie spełnienie przez
Wykonawcę warunków formalnych lub merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego
będzie podstawą do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze,
7) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
VII.
Termin związania ofertą:
1) termin związania ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert,
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców
o przedłużenie tego terminu,
3) za zgodą obu stron umowa w sprawie Zamówienia Odrębnego może być zawarta po upływie terminu
związania ofertą .

Kontakt:
Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Katarzyna Szkorupa, tel. 33 499 06 89, kom. 608 626 938 w godz. 8:00 - 14:00 od
poniedziałku do piątku, e-mail: kszkorupa@zgm.eu,
b) pod względem formalno-proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jolanta Rocławska, tel: 33 499 06 02, kom.: 602 595 147, e-mail: jroclawska@zgm.eu,
w godz. 8 00 - 14 00 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.