Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
powiat: Kielce
41 342-15-30
urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,52279,fad8f97b7936f6458d6ba8b5abbaa471.html
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 41 342-15-30
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego".
2. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
3. W ramach zamówienia zostaną wykonane ww. czynności określone w ust. 2 dla powiatu włoszczowskiego.
4. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SOPZ Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SOPZ Ogólnodostępne rejestry publiczne, Załącznikiem nr 3 do SOPZ Zasady weryfikacji i poprawy wartości atrybutów oraz geometrii obiektów, Załącznik nr 4 do SOPZ Wykaz wykonanych analiz przestrzennych. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załącznikach do SWZ i SOPZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego".
2. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
3. W ramach zamówienia zostaną wykonane ww. czynności określone w ust. 2 dla powiatu pińczowskiego.
4. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SOPZ Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SOPZ Ogólnodostępne rejestry publiczne, Załącznikiem nr 3 do SOPZ Zasady weryfikacji i poprawy wartości atrybutów oraz geometrii obiektów, Załącznik nr 4 do SOPZ Wykaz wykonanych analiz przestrzennych. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załącznikach do SWZ i SOPZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego".
2. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
3. W ramach zamówienia zostaną wykonane ww. czynności określone w ust. 2 dla powiatu skarżyskiego.
4. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SOPZ Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SOPZ Ogólnodostępne rejestry publiczne, Załącznikiem nr 3 do SOPZ Zasady weryfikacji i poprawy wartości atrybutów oraz geometrii obiektów, Załącznik nr 4 do SOPZ Wykaz wykonanych analiz przestrzennych. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załącznikach do SWZ i SOPZ.

CPV: 72312100-6, 72310000-1, 72316000-3, 72320000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00124015, OK-III.272.1.32.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych
zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz
informacji przekazywanych przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych
zamawiającego (dalej Platforma) opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. ,,Wymagania
techniczne", ,,Rejestracja wykonawcy na platformie" oraz ,,Udział w trybie podstawowym bez
negocjacji" na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 2. Korzystanie
z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. 3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez
prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod
adresem:https://sejmikkielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem
oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w
innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne. 4. Oświadczenia lub
dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r.
poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnychwymagań dla systemów teleinformatycznych. 5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:
.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej
kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z. Maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 6. Wsparcie techniczne
dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; e-mail:
helpdesk@logintrade.net. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (dalej ,,rozporządzenie") oraz w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 8. Oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych, o których mowa powyżej
w pkt 4 i 5, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 9. Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż określone w pkt 8, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych, o których mowa powyżej wpkt 4 i 5 lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy. 10. Oferty w tym, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 11. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarta została w
rozdz. VI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale
II ust. 8 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale
II ust. 8 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,52279,fad8f97b7936f6458d6ba8b5abbaa471.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.