Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO W ŚWIEBODZINIE
ul. Poznańska 10
66-200 Świebodzin
powiat: świebodziński
+48 68 382 34 34, faks +48 68 382 34 35
otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 68 382 34 34, fa
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podziałem na części:
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ramach zadania
pn. ,,Roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ramach zadania pn.
,,Przebudowa dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Odra w km 0+007,5 -
1+350,00.
Wspólny Słownik Zamówień:
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Zakres robót obejmuje:
a) oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni w przewidywanej ilości
około 6 310,00 m2,
b) wykonanie dolnej warstwy poprzez skropienie 69% emulsją
asfaltową modyfikowaną oraz nałożenie kruszywa - grysu o frakcji
5-8 mm w przewidywanej ilości około 6 310,00 m2,
c) uwałowanie powierzchniowego utrwalenia i usunięcie
niezwiązanych ziaren w przewidywanej ilości około 6 310,00 m2,
d) wykonanie górnej warstwy poprzez skropienie 69% emulsją
asfaltową modyfikowaną oraz nałożenie kruszywa - grysu o frakcji
2-5 mm w przewidywanej ilości około 6 310,00 m2,
e) wałowanie powierzchniowego utrwalenia i usunięcie niezwiązanych
ziaren w przewidywanej ilości około 6 310,00 m2,

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ramach zadania
pn. ,, Budowa dojazdu pożarowego nr 41 w Nadleśnictwie Lubsko w km
0+007,65 - 0+035,60 , 0+167,06 - 0+630,00, 0+850,00 - 1+020,00,
3+263,73 - 3+360,00, 3+450,00 - 3+670,97".
Wspólny Słownik Zamówień:
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Zakres robót obejmuje:
a) oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni w przewidywanej ilości
około 4 019,23 m2,
b) wykonanie dolnej warstwy poprzez skropienie 69% emulsją
asfaltową modyfikowaną oraz nałożenie kruszywa - grysu o frakcji
4-6,3 mm w przewidywanej ilości około 4 019,23 m2,
5 | S t r o n a
c) uwałowanie powierzchniowego utrwalenia i usunięcie
niezwiązanych ziaren w przewidywanej ilości około 4 019,23 m2,
d) wykonanie górnej warstwy poprzez skropienie 69% emulsją
asfaltową modyfikowaną oraz nałożenie kruszywa - grysu o frakcji
2-4 mm w przewidywanej ilości około 4 019,23 m2,
e) wałowanie powierzchniowego utrwalenia i usunięcie niezwiązanych
ziaren w przewidywanej ilości około 4 019,23 m2,

CPV: 45233142-6, 45233200-1, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123965, ZTA.270.1.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 9.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie
przy użyciu miniPortalu.
9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
9.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150
MB.
9.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w
pkt 9.10 SWZ.
9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania
generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 7 i nr 8 do SWZ.
Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.
19 | S t r o n a
9.8. Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg
wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do SWZ), sporządza się, pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego
do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego
ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin
Tel.: 68 382 34 34; Faks: 68 382 34 35
e-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Sebastiana
Strzecha z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@compnet.
pl lub telefonicznie pod numerem +48 63 240 65 32.
20.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.
20.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI
PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
20.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
20.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.