Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo- drogowych

Przedmiot:

Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo- drogowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 328 03 00, f
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo- drogowych na drogach wojewódzkich
administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w 2021 r.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w terenie bezpośredniego pomiaru ruchu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZDW-ZG-WZD-3317-10/2021

Specyfikacja:
Szczegółowy OPZ wraz z załącznikami zamieszczono
w ogłoszeniu niniejszego postępowania na stronie internetowej www.bip.zdw.zgora.pl.

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą
elektroniczną do dnia 28.07.2021 r. do godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Zapytanie ofertowe - Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo- drogowych na
drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w 2021 r.
na adres:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
lub faksem na nr 68 328 03 32
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.10.2021 r.

Wymagania:
VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
cena - waga 100%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI OFERTOWEJ:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać
zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według
przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza
cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na
zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 50 000 złotych.
X. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
4. Referencje potwierdzające realizację jednego zadania związanego z przedmiotem zamówienia, tj. realizację
jednej usługi w zakresie wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego na minimalną wartość 30 000,00 zł
brutto.
Dopuszcza się sumowanie usług celem uzyskania wymaganej minimalnej ilości.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
5. Dokument potwierdzający sytuację ekonomiczną lub finansową tj. odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W ORYGINALE LUB KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty;

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym
dalej RODO, informuję:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej
Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie
internetowej oraz w siedzibie ZDW.
Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo - drogowych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze w 2021 r.,
nr sprawy ZDW-ZG-WZD-3317-8/2021
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
V. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
Justyna Malinowska - tel. 68 328 03 27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.