Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja ogrodzenia

Przedmiot:

Modernizacja ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice
powiat: tarnowski
(14) 62 85 840, (14) 62 85 820
pkapalka@ciezkowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ciężkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: (14) 62 85 840, (14)
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA ZADANIE:
,,Modernizacja ogrodzenia w miejscowości Pławna"
Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych
zgodnie z obowiązującym regulaminem
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja ogrodzenia w miejscowości Pławna" obejmująca:
1) Demontaż istniejącego ogrodzenia - 80,0 mb,
2) Montaż nowego ogrodzenia - 80 mb,
? panel kratowy 2500x1230 mm, drut ? 4,0 mm, kolor RAL 6005 (zielony),
? słupek 60x40 mm, kolor RAL 6005 (zielony),
? podmurówka lana, głębokość w ziemi 80 cm, wysokość ponad gruntem 80 cm,
szerokość 25 cm.
2. Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na działce nr 1294 w m. Pławna.
Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty
i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz
o parametrach nie gorszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia - w przypadku ukazania się na rynku
materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza
możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie.
Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez
Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
3. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się, jako ryczałtowe,
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia
ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano poniżej.
5. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
6. W okresie trwania umowy cena oferty jest stała. Zamawiający nie przewiduje możliwości
waloryzacji ceny ofertowej.
7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym
integralną część SWZ.
8. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Strona 5
a) przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać wymagań
zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
b) prace budowlane należy realizować, z uwzględnieniem przepisów BHP i szczególnego
zabezpieczenia robót;
c) Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu
prowadzenia robót, oraz właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy;
d) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na
terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę,
do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót) - szkody związane
z uszkodzeniem i zabrudzeniem pomieszczeń wewnętrznych i otoczenia obiektów.

Dokument nr: GI.271.51.2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć osobiście, poczta tradycyjną (kurierem) na adres Zamawiającego tj.:
Urząd Gminy Ciężkowice, Ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice lub na adres email:
pkapalka@ciezkowice.pl
w terminie do dnia 28.07.2021 r. roku, godz. 09.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.08.2021 r.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowe,
stosownie do postanowień ,,Regulaminu w sprawie dokonywania zakupu dostaw, usług i robót
budowlanych na potrzeby Gminy Ciężkowice o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 130.000 złotych".
Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert
włącznie.
2. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy.
Adresat:
Strona 6
Urząd Gminy Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
OFERTA NA ZADANIE PN.: ,,Modernizacja ogrodzenia w miejscowości Pławna"
znak postępowania: GI.271.51.2021
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu
kosztorysu ofertowego będącego podstawą ewentualnych rozliczeń robót zaniechanych bądź
zamiennych.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do SWZ).
3. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
Strona 7
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych
formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Załączone przedmiary robót służą
do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i są podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku
z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia przedmiarów robót.
5. Zastrzega się, że wszystkie tymczasowe obiekty na placu budowy, uznane przez Wykonawcę za
niezbędne, będą realizowane kosztem i staraniem Wykonawcy, bez możliwości fakturowania na
Inwestora.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do zorganizowania placu budowy, dostęp do
energii elektrycznej i wody na zasadzie montażu podliczników. Wykonawca pokryje koszty
związane z użytkowaniem placu budowy.
7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym są stałe i nie
podlegają waloryzacji w czasie realizacji zamówienia.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
? ?
C
C
OB
KC N 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Kontakt:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
? pisemnej na adres: Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice,
? drogą elektroniczną (adres: pkapalka@ciezkowice.pl),
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie - każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Przemysława Kapałkę, e-mail:
pkapalka@ciezkowice.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.