Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie progów zwalniających listwowych wraz z oznakowaniem

Przedmiot:

Wykonanie progów zwalniających listwowych wraz z oznakowaniem

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
powiat: elbląski
tel. (55) 248 20 01, tel. (55) 248 20 01 w.87
arleta.kulik@paslek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasłęk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (55) 248 20 01,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pasłęk w związku z realizacją zadania z funduszu sołeckiego pn. ,,Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Rydzówka",

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wg załączonego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie progów zwalniających listwowych o długości najazdu 90 cm wraz z oznakowaniem w miejscowości Rydzówka, gmina Pasłęk, w ciągu drogi gminnej nr 108063N przy posesji nr 6 i 10 celem poprawy bezpieczeństwa w postaci ograniczenia prędkości na odcinku drogi gminnej.

Wymiary progów zwalniających 0,9 m x 3,9 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący ww. zakresu prac ujęty został w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania cenowego.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 24 miesiące.

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył środki finansowe w wysokości 12.139,56 zł brutto.

Dokument nr: BGK.7021.44.2.2021.AK1-1

Składanie ofert:
Składanie ofert oraz komunikacja z wykonawcami następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Gminy Pasłęk dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia.paslek.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2021 r. do godz. 13:00 w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem zamowienia.paslek.pl. według wskazań:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych https://zamowienia.paslek.pl/.
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na platformie zamowienia.paslek.pl. Instrukcja zakładania konta znajduje się na platformie w zakładce ,,Pomoc" po likiem https://zamowienia.paslek.pl/#/help - (Instrukcja zakładania konta na Platformie Zamówień Publicznych)
c) Wykonawca posiadający konto na platformie ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
d) Wymagania organizacyjne i techniczne niezbędne do wysyłania oraz odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały na platformie w zakładce ,,Pomoc" po likiem https://zamowienia.paslek.pl/#/help - (Instrukcja obsługi systemu PZP przeznaczona dla Wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zadania:
a) rozpoczęcie robót: po otrzymaniu zlecenia
b) zakończenie robót: do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz.U. z 2021 poz.1129 z późn. zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.).
4. Wymagania dotyczące oferty:
1) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
a) posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia
3) Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
a) okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
b) cenę oferty należy podać w złotych polskich (brutto) cyfrowo i słownie z wyodrębnionym podatkiem od towarów i usług VAT.
Należność za wykonaną usługę zostanie wypłacona na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminie 14-21 dni od daty jej dostarczenia do tutejszego urzędu. Podstawą do zapłacenia faktury jest protokół odbioru robót.

5. Sposób przygotowania oferty:
Zamawiający oczekuje oszacowania ceny brutto za wykonanie usługi dotyczącej planowanego zamierzenia na podstawie dokumentacji projektowej.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
7. Kryteria wyboru oferty: Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - cena 100%.

8. Informacja o wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów poprzez Platformę Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - Urzśd Miejski w Pasłęku https://zamowienia.paslek.pl.
.Wybranemu oferentowi zostanie przygotowane zlecenie na realizację usługi.

Uwagi:
Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem pozyskanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej ,,RODO") Zamawiający - Urząd Miejski w Pasłęku - informuje, że:
1) Administratorem danych pozyskanych w ramach i na potrzeby zadania jest Urząd Miejski w Pasłęku z siedzibą: Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 20 01, adres e-mail: paslek@paslek.pl;
2) Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@paslek.pl.; nr telefonu: 55 248 20 01 wew. 70;
3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z wykonaniem zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) lub w oparciu o art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zadania; wykonania umowy) lub jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
7) W odniesieniu pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
? dostępu do przetwarzanych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);
? do sprostowania danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
? żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO), z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
? do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:
? usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
? przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
? sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (o którym mowa w art. 21 RODO).

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Arleta Kulik Młodszy Referent ds. realizacji funduszu sołeckiego w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tel. (55) 248 20 01 w.87 e-mail: arleta.kulik@paslek.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.