Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa tarasu na budynku

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa tarasu na budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
ul. Czarne 6
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
tel. 338513055, tel. 338513056
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 338513055, tel.
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa tarasu na budynku
Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470
Istebna 749
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych Dz.U.
2019 poz. 2019 ze zm. dalej prawo zamówień publicznych))
1. Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania:
Przebudowa tarasu na budynku Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470
Istebna 749
2. Wszelkie wymagania dotyczące dokumentacji projektowej zawierają ,,Dane wyjściowe
do opracowania dokumentacji dla zadania: Przebudowa tarasu na budynku Leśnego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470 Istebna 749.
3. Elementy składowe opracowania:
a. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
lub/i zgłoszenia robót budowlanych;
b. Projekt wykonawczy wraz z projektami branżowymi w tym branży elektrycznej, wodkan,
C.O., klimatyzacji;
c. Dokumentacja przetargowa;
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla
wszystkich branż;
e. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
f. Kosztorys inwestorski;
g. Przedmiary robót budowlanych;
4. Dokumentację projektową należy wykonać:
4.1 w formie papierowej:
a. audyt efektywności energetycznej przebudowywanego budynku;
b. projekt budowlany - w 4 egzemplarzach;
c. projekt wykonawczy - w 3 egzemplarzach;
d. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski - w 2
egzemplarzach;
e. ocenę wpływu oddziaływania na środowisko;
4.2 Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować również w formie
elektronicznej na nośniku danych (CD/pamięć USB w tym wersji edytowalnej).
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
5.1 Przygotowanie dokumentów i załatwienie w imieniu Zamawiającego formalności w
zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych;
5.2 Uzyskanie wszelkich decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
lub/i zgłoszenia robót budowlanych;
5.3 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagane;
5.4 Przygotowanie informacji w zakresie charakterystyki i rozwiązań technicznych;
5.5 Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót
budowlanych;
8. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumencie ,,Dane wyjściowe do
opracowania dokumentacji dla zadania: Przebudowa tarasu na budynku Leśnego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470 Istebna 749", dokument ten stanowi załączniki
nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.20.11.2021

Otwarcie ofert: 11. Otwarcie ofert: dnia: 27.07.2021r. o godz. 0900 w Sali konferencyjnej
Zamawiającego

Składanie ofert:
10. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia: 27.07.2021r. do godz. 0830 w Sekretariacie
Zamawiającego
12. Oferty należy składać w opakowaniu opisanym:
Oferta na kompletną dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa tarasu
na budynku Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470 Istebna 749 wraz z
klauzulą: ,,Nie otwierać przed godz. 0900 dnia 27.07.2021r."

Miejsce i termin realizacji:
13. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2021r. (dla złożenia
wniosku o zezwolenie na realizację przedsięwzięcia do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowalnego).

Wymagania:
6. Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
projektantami posiadającymi odpowiednie uprawnienia projektowe. Wykazani
projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej
izby samorządu zawodowego.
Wymagania odnośnie doświadczenia zawodowego: min. 5-letnie doświadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnień na stanowisku projektanta przy opracowaniu
dokumentacji na budowę lub/i przebudowę budynków.
UWAGA!
Oferent powinien załączyć do oferty dokumenty, które potwierdzają spełnienie
powyższych warunków.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie musi posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej naruszenia
lub dostarczenia po terminie.
Opakowanie należy zaadresować: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła ul. Czarne 6.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
14. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania),
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących doświadczenia
zawodowego, kopia wpłaty wadium.
15. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z miejscem planowanego zadania.
Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji.
16. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia
i potencjału zawodowego - niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią
zapytania ofertowego oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się cenę.
CENA = 100 %
Cx = ( Cmin: Cn )x 100 pkt.
gdzie:
Cx - ocena punktowa oferty za cenę ofertową;
Cmin - cena najniższa w zbiorze ofert;
Cn - cena rozpatrywanej oferty
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
18. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie
poinformowany elektronicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
19. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
20. Zamawiający może odmówić udzielenia zamówienia wykonawcy, którego ofertę uzna
za rażąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia.
21. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić
postępowanie bez podawania przyczyny.

Kontakt:
Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:
Anna Bujok tel. 338513055
Tomasz Guzik tel. 338513056

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.