Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
ul. Kościelna 8
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
43 823 22 58, 43 823 24 49
sekretariat@tbs-zlotnicki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: 43 823 22 58, 43 823
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Znak Sprawy: 2103/DZI/2021
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia:
opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej na ,,Wykonanie renowacji elewacji wraz z termomodernizacją (docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją) budynków przy Ul. Getta Żydowskiego 5 w Zduńskiej Woli"
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej na docieplenie budynków w posesji przy Ul. Getta Żydowskiego 5.
Zakres dokumentacji:
- inwentaryzacja stanu istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do celów sporządzenia projektu technicznego (elewacje);
- sporządzenie projektu technicznego budowlano - wykonawczego docieplenia;
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
- uzyskanie na rzecz wszelkich niezbędnych dla realizacji przedmiotu wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń.
Budynki: kamienica i oficyna ujęte są w gminnej ewidencji zabytków, projekt należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków.
W załączeniu wytyczne konserwatora dla planowanych robót, lokalizacja i widok budynków.
3. Źródła finansowania (dotyczy postępowań z dofinansowaniem): - nie dotyczy

Dokument nr: 2103/DZI/2021

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.08.2021 r. o godz. 1200.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie TBS ,,Złotnicki" Sp. z o. o. Ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia
Do uzgodnienia.

Wymagania:
III. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019poz. 1843 ze zm.).
VI. Warunki udziału w postępowaniu (w zależności od potrzeb)
Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:
Posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby do wykonywania zamówienia, zdolności finansowe konieczne do realizacji zamówienia.
VII. Dokumenty wymagane od wykonawcy (w zależności od potrzeb):
1. Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.
2. Oświadczenie o posiadaniu: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego osób do wykonania zamówienia, zdolności finansowej koniecznej do realizacji zamówienia.
VIII. Kryteria oceny ofert
Cena 100%
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania - niezwłocznie.
5. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym ppkt 1 i ppkt 3.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;
7. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;
8. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
c) napis:
,,Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej na ,,Wykonanie renowacji elewacji wraz z termomodernizacją (docieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją) budynków przy ul. Getta Żydowskiego 5 w Zduńskiej Woli""
"Nie otwierać przed 13.08.2021 r. godz, 1200"
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
10. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.
XI. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania oferta jest dzień otwarcia ofert.
XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

Kontakt:
4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy TBS ,,Złotnicki" Sp. z o. o.: Pani Anna Zięba.
1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbs-zlotnicki.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.