Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
pl. św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
powiat: elbląski
552482001, faks 552483180
paslek@paslek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasłęk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 552482001, faks 5524
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne ...
Krótki opis przedmiotu zamówienia...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - polegająca na zakupie i montażu hali namiotowej przeznaczonej na cele związane z obsługą administrowanych terenów i obiektów rekreacyjno - sportowych i turystycznych, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Gołąbki, Gmina Pasłęk, obręb 0010 Gołąbki, dz.nr ew. 1/60. Teren , na którym planowana jest inwestycja, jest położony na terenie niezurbanizowanym. Hala namiotowa zalicza się do obiektów tymczasowych w rozumieniu prawa budowlanego o czasie użytkowania krótszym niż trwałość ich elementów konstrukcyjnych. Zakres robót oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa opracowana przez : mgr inż. arch. Małgorzata Jabłońska upr.bud.nr 5673/Gd/93 w specjalności architektonicznej. Na zadanie Gmina Pasłęk posiada Decyzję NR 184/20 znak AB.6740.6.57.2020.WR z dnia 19.06.2020r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. W ofercie należy skalkulować tylko zakup i montaż hali. Nie należy uwzględniać wykonania fundamentów i sieci wodnej na cele p-poż. Inwestor zaleca oferentom przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej w terenie objętym planowanym zakresem opracowania w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji założeń projektowych zamawiającego (koszty wizji lokalnej należy uwzględnić w ofercie). Po zakończeniu inwestycji należy przekazać operat geodezyjny powykonawczy. Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowią: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i inne, wymienione w § XXIII SWZ - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ

CPV: 45223800-4, 45262311-4

Dokument nr: 2021/BZP 00124131, BGK.271.15.2021.ŁZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.paslek.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto
w: Instrukcja obsługi systemu PZP przeznaczona dla Wykonawcy v.2.2.pdf,Instrukcja zakładania
konta na Platformie Zamówień Publicznych.pdf, Regulamin korzystania z platformy ZETO PZP.pdf
oraz" Podpis Elektroniczny" - na stronie zamowienia.paslek.pl/#/help
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Miejski w Pasłęku Ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk; 2) w sprawach związanych z
Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres Ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk, pocztą elektroniczną na
adres e-mail paslek@paslek.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp; 7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pan/Pani: a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18 RODO
prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
e) przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 11:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.paslek.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.15.2021.ŁZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - polegająca na zakupie i montażu hali namiotowej przeznaczonej na cele związane z obsługą administrowanych terenów i obiektów rekreacyjno - sportowych i turystycznych, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Gołąbki, Gmina Pasłęk, obręb 0010 Gołąbki, dz.nr ew. 1/60. Teren , na którym planowana jest inwestycja, jest położony na terenie niezurbanizowanym. Hala namiotowa zalicza się do obiektów tymczasowych w rozumieniu prawa budowlanego o czasie użytkowania krótszym niż trwałość ich elementów konstrukcyjnych. Zakres robót oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa opracowana przez : mgr inż. arch. Małgorzata Jabłońska upr.bud.nr 5673/Gd/93 w specjalności architektonicznej. Na zadanie Gmina Pasłęk posiada Decyzję NR 184/20 znak AB.6740.6.57.2020.WR z dnia 19.06.2020r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. W ofercie należy skalkulować tylko zakup i montaż hali. Nie należy uwzględniać wykonania fundamentów i sieci wodnej na cele p-poż. Inwestor zaleca oferentom przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej w terenie objętym planowanym zakresem opracowania w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji założeń projektowych zamawiającego (koszty wizji lokalnej należy uwzględnić w ofercie). Po zakończeniu inwestycji należy przekazać operat geodezyjny powykonawczy. Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowią: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i inne, wymienione w § XXIII SWZ - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Zgodnie z art. 246 ust. 2 wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (takich jak konstrukcja stalowa, pokrycie hali z powłoki syntetycznej i inne) - określono w projekcie budowlanym.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług,
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac z obawy na możliwość uszkodzenia obiektu,
2. zmiany technologii realizacji robót, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym terminie jest niemożliwa,
- Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi Przedstawiciela Zamawiającego w celu określenia wpływu ww. sytuacji na realizację zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Zgodnie z art. 246 ust. 2 wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (takich jak konstrukcja stalowa, pokrycie hali z powłoki syntetycznej i inne) - określono w projekcie budowlanym.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.