Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
470z dziś
4993z ostatnich 7 dni
18088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont chodników

Przedmiot:

Remont chodników

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWEJ SOLI
ul. Wojska Polskiego 100 B
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
684585330
drogi@pzd-nowasol.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 684585330
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont chodników w ciągach dróg powiatowych
na terenie Powiatu Nowosolskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmować będzie swym zakresem wykonanie remontu chodników zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego. Zakres i ilość prac każdorazowo określa Zamawiają. Elementy robót do wykonania wyszczególnione są w Formularzu kosztorysu ofertowego Roboty będą polegać w szczególności na następujących działaniach:

a) wykonanie robót rozbiórkowych:
- cięcie oraz rozbiórka nawierzchni betonowej, podbudowy
- ręczne nawierzchni z kostki betonowej, chodników, krawężników, obrzeży i ław betonowych

b) wykonanie robót ziemnych:
- wykonanie koryta

c) wykonanie warstw podbudowy:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm pod zjazdy

d) wykonanie nawierzchni i ich elementów:
- nawierzchni z kostki betonowej typu ,,HOLAND" szarej grubości 8 cm, klasa 50, gat. I, wibroprasowana na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 15),
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 22 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 15),
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30 oraz 6 x 20 na podsypce piaskowej gr. 5 cm
- ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej (10x20cm) gr. 8cm szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu B15,
- przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej,
- przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowej grubości 3 cm,
- montaż krawężników kamiennych z kamienie łupanego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem betony B15 - materiał zamawiającego,
- ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm i 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wibroprasowana) - materiał zamawiającego z rozbiórki,
- ułożenie nawierzchni kostki kamiennej granitowej, szarej układanej rzędowo o wysokości 18/20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki, materiał zamawiającego,
- ułożenie cieku z elementów betonowych (korytka ściekowe) przy krawędzi jezdni 25/30/10 na ławie betowej z oporem z betonu C16/20 (B20)

e) wykonanie regulacji elementów urządzeń podziemnych,

f) wykonanie liniowego progu zwalniającego U16c z przejściem dla pieszych o wymiarach ([1+4+1] x 6) o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15x22x 100 cm) z czterech stron na ławie z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 10),

g) montaż studzienki betonowej, wpustów ulicznych z betonu B45 o średnicy 500 mm z osadnikiem zwieńczonym rusztem żeliwnym D400 o wymiarach 550 x 300mm na zawiasie, z wiaderkiem - osadnikiem zanieczyszczeń oraz kanałów z rur PCV. Rurociągi PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk kl. SN lite.

CPV: 45233161-5

Dokument nr: 2021/BZP 00124222, 3411.10.2021.PZD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.pzd-nowasol.pl/zamowienia-powyzej-130-tys/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, Ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: 10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 572)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3411.10.2021.PZD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmować będzie swym zakresem wykonanie remontu chodników zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego. Zakres i ilość prac każdorazowo określa Zamawiają. Elementy robót do wykonania wyszczególnione są w Formularzu kosztorysu ofertowego Roboty będą polegać w szczególności na następujących działaniach:

a) wykonanie robót rozbiórkowych:
- cięcie oraz rozbiórka nawierzchni betonowej, podbudowy
- ręczne nawierzchni z kostki betonowej, chodników, krawężników, obrzeży i ław betonowych

b) wykonanie robót ziemnych:
- wykonanie koryta

c) wykonanie warstw podbudowy:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm pod zjazdy

d) wykonanie nawierzchni i ich elementów:
- nawierzchni z kostki betonowej typu ,,HOLAND" szarej grubości 8 cm, klasa 50, gat. I, wibroprasowana na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 15),
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 22 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 15),
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30 oraz 6 x 20 na podsypce piaskowej gr. 5 cm
- ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej (10x20cm) gr. 8cm szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu B15,
- przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej,
- przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowej grubości 3 cm,
- montaż krawężników kamiennych z kamienie łupanego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem betony B15 - materiał zamawiającego,
- ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm i 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wibroprasowana) - materiał zamawiającego z rozbiórki,
- ułożenie nawierzchni kostki kamiennej granitowej, szarej układanej rzędowo o wysokości 18/20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki, materiał zamawiającego,
- ułożenie cieku z elementów betonowych (korytka ściekowe) przy krawędzi jezdni 25/30/10 na ławie betowej z oporem z betonu C16/20 (B20)

e) wykonanie regulacji elementów urządzeń podziemnych,

f) wykonanie liniowego progu zwalniającego U16c z przejściem dla pieszych o wymiarach ([1+4+1] x 6) o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15x22x 100 cm) z czterech stron na ławie z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 10),

g) montaż studzienki betonowej, wpustów ulicznych z betonu B45 o średnicy 500 mm z osadnikiem zwieńczonym rusztem żeliwnym D400 o wymiarach 550 x 300mm na zawiasie, z wiaderkiem - osadnikiem zanieczyszczeń oraz kanałów z rur PCV. Rurociągi PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk kl. SN lite.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.1 zdolność techniczna lub zawodowa;
1.1.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc następujące funkcje;
a) kierownik budowy - 1 osoba spełniająca następujące wymagania:
? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne,
? doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej, przy robotach budowlanych, które polegały na wykonaniu remontów, rozbudowy, przebudowy, budowy chodników o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200 000 złotych (bez podatku VAT),
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ - jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.1 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
1.2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
1.3 w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć dodatkowo dokumenty dotyczące tego podmiotu.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.4 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.1 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
1.2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby, należy złożyć ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
1.3 w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć dodatkowo dokumenty dotyczące tego podmiotu.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.4 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3,
? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,
? w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 572).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz dodatkowo następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1 oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, określające zakres jaki wykona każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2.2 pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
możliwe zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ - projektowanych postanowień umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.