Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT MOSTU oraz DROGI

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

REMONT MOSTU oraz DROGI

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
porucznika Jana Białka 9
05-530 Góra Kalwaria
powiat: piaseczyński
503928337
zamowienia@kulturagk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Góra Kalwaria
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: 503928337
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT MOSTU NAD SUCHĄ FOSĄ oraz DROGI DO ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CZERSKU - I ETAP ROBÓT
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na remoncie ceglanego mostu nad suchą fosą wybudowanego w drugiej połowie XVIII wieku oraz remoncie wewnętrznej drogi do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. 2. Zakres robót obejmuje: o prace wstępne; o remont górnego odcinka drogi między mostem a bramą na dziedziniec oraz nawierzchni w bramie; o remont fundamentów 3 filarów mostu; o remont górnej powierzchni mostu i jezdni; o remont konserwatorski sklepień mostu; o odtworzenie 4 przypór mostu; o remont dolnego odcinka drogi. 3. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa wraz z decyzjami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - jako całość stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ oraz wzór umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 4. W trakcie przygotowywania oferty należy szczególnie starannie przeanalizować złączniki, w szczególności Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, określające zakres prac, ilość i kolejność odbiorów częściowych określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać całą dokumentację powykonawczą w tym konserwatorską, ogólnobudowlaną oraz geodezyjną i branżową (w tym część opisową, graficzną oraz fotograficzną), wymaganą przez Zamawiającego. 6. Na czas prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości pracy Kierownika Budowy. Wszelkie działania archeologów Zamawiający będzie uzgadniał z Kierownikiem Budowy. 7. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca wykona prace zabezpieczające wynikające z uzgodnienia z Zamawiającym lub decyzji nadzoru archeologicznego. Ewentualne zabezpieczenia wykopów oraz wywiezienie materiałów z wykopów lub zasypanie wykopów będzie rozliczone w ramach zwiększenia obmiarów prac planowanych do wykonania w ramach zadania. 8. Wykonawca winien przygotować komplet niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do zgłoszenia zakończenia robót w organie nadzoru budowlanego. Wykonawca obowiązany będzie do zgłoszenia zakończenia wykonania robót i ewentualnie uzyskania (w imieniu Zamawiającego) pozwolenia na użytkowanie; w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw po uzyskaniu od Wykonawcy informacji w tym przedmiocie. 9. Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem niezbędne są jakiekolwiek uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić je na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty, z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu. Zapis ten nie dotyczy badań archeologicznych. 10. Wykonawcę obciąża obowiązek uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego. 11. Wykonanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy i ich opomiarowanie spoczywa na Wykonawcy. Wykonawcę obciążają koszty zużytych mediów. 12. W planowaniu i kalkulacji robót należy uwzględnić fakt, że ze względu na specyfikę obiektu całość zadania będzie podzielona na dwa etapy i realizowana w okresie dwuletnim, w związku z tym część prac objętych dokumentacją projektową nie została objęta aktualnym SWZ.

CPV: 45453000-7, 45111200-0, 45111300-1, 45210000-2, 45223200-8, 45233120-6, 45233140-2, 45236250-7, 45262500-6, 45262512-3

Dokument nr: 2021/BZP 00123758, OK/02/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.kulturagk.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, zamowienia@kulturagk.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii), https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@kulturagk.pl. 2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452). 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w ,,Instrukcji użytkowania systemu miniPortal" oraz ,,Regulaminie ePUAP". 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji, wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Beata Polaczyńska, tel. 501 123 086. 10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych którym jest Pani Małgorzata Szóstkiewicz, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kulturagk.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym, niż określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszystkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej -nazwa - Ośrodek Kultury Góra Kalwaria) i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OK/02/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na remoncie ceglanego mostu nad suchą fosą wybudowanego w drugiej połowie XVIII wieku oraz remoncie wewnętrznej drogi do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. 2. Zakres robót obejmuje: o prace wstępne; o remont górnego odcinka drogi między mostem a bramą na dziedziniec oraz nawierzchni w bramie; o remont fundamentów 3 filarów mostu; o remont górnej powierzchni mostu i jezdni; o remont konserwatorski sklepień mostu; o odtworzenie 4 przypór mostu; o remont dolnego odcinka drogi. 3. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa wraz z decyzjami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - jako całość stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ oraz wzór umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 4. W trakcie przygotowywania oferty należy szczególnie starannie przeanalizować złączniki, w szczególności Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, określające zakres prac, ilość i kolejność odbiorów częściowych określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać całą dokumentację powykonawczą w tym konserwatorską, ogólnobudowlaną oraz geodezyjną i branżową (w tym część opisową, graficzną oraz fotograficzną), wymaganą przez Zamawiającego. 6. Na czas prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości pracy Kierownika Budowy. Wszelkie działania archeologów Zamawiający będzie uzgadniał z Kierownikiem Budowy. 7. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca wykona prace zabezpieczające wynikające z uzgodnienia z Zamawiającym lub decyzji nadzoru archeologicznego. Ewentualne zabezpieczenia wykopów oraz wywiezienie materiałów z wykopów lub zasypanie wykopów będzie rozliczone w ramach zwiększenia obmiarów prac planowanych do wykonania w ramach zadania. 8. Wykonawca winien przygotować komplet niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do zgłoszenia zakończenia robót w organie nadzoru budowlanego. Wykonawca obowiązany będzie do zgłoszenia zakończenia wykonania robót i ewentualnie uzyskania (w imieniu Zamawiającego) pozwolenia na użytkowanie; w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw po uzyskaniu od Wykonawcy informacji w tym przedmiocie. 9. Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem niezbędne są jakiekolwiek uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić je na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty, z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu. Zapis ten nie dotyczy badań archeologicznych. 10. Wykonawcę obciąża obowiązek uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego. 11. Wykonanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy i ich opomiarowanie spoczywa na Wykonawcy. Wykonawcę obciążają koszty zużytych mediów. 12. W planowaniu i kalkulacji robót należy uwzględnić fakt, że ze względu na specyfikę obiektu całość zadania będzie podzielona na dwa etapy i realizowana w okresie dwuletnim, w związku z tym część prac objętych dokumentacją projektową nie została objęta aktualnym SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45236250-7 - Wyrównywanie terenu parków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45262670-8 - Obróbka metali

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453100-8 - Roboty renowacyjne

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości nie większej, niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienia zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będą zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. W zakresie zamówień podobnych mogą znaleźć się roboty budowlane takie jak: 1. 45453000-7 Roboty budowlane i renowacyjne 2. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 3. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 4. 45111200-0 Roboty ziemne 5. 45452000-0 Czyszczenie i zabezpieczenie powierzchni 6. 45233140-2 Roboty drogowe 7. 45236250-7 Formowanie nasypów 8. 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 9. 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 10. 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 11. 45453100-8 Roboty renowacyjne 12. 45262522-6 Roboty murarskie 13. 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 14. 45262670-8 Obróbka metali 15. 45233120-6 Przebudowa nawierzchni dróg 16. 45262512-3 Kamieniarskie roboty okładzinowe 17. 45320000-6 Roboty izolacyjne Zamówienie podobne obejmuje takie same warunki, jak zamówienie podstawowe.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P = C + G, gdzie: P - łączna liczba punktów; C - liczba punktów w kryterium ,,Cena"; G - liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji V pkt 5.4, ppkt 1, ust. 2 - 5 Ogłoszenia; 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 3) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) który nie wyraził zgody na określone przez Zamawiającego zasady prowadzenia niniejszego postępowania, w tym prawa Zamawiającego do dokonania zmiany warunków postępowania lub odwołania warunków lub unieważnienia postępowania lub dokonania wyboru oferty złożonej przez któregokolwiek z Wykonawców zgodnie z warunkami przetargu i który nie zrzekł się ewentualnych roszczeń o zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez niego w związku z jego udziałem w postępowaniu. 2. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710), dalej ,,OchrZabU", lub - w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP - rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku, o wartości co najmniej 300.000 zł brutto każda. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 2 (dwie) tego typu roboty budowlane, z których każda musi obejmować zakres wskazany przez Zamawiającego w treści warunku udziału. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), spełnią one ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w sekcji V, pkt 5.4, ppkt 2, tj. zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie, jaki określił Zamawiający. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. 4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: a) minimum 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, która będzie posiadała wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży ogólnobudowlanej, została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37c OchrZabU, zgodnie z pkt. 2 Decyzji z 12 lutego 2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiącej Załącznik nr 9e do SWZ, w tym przez co najmniej 6 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a niezbędne doświadczenie zdobyła pełniąc funkcję kierownika budowy przy robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów ,,OchrZabU", lub - w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP - rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). b) minimum 1 osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi lub wykonywała je osobiście, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a OchrZabU, zgodnie z pkt. 4 Decyzji z 12 lutego 2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiącej Załącznik nr 9e do SWZ, posiadającą doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich w ramach realizacji przynajmniej jednej roboty budowlano-konserwatorskiej dotyczącej konserwacji murów budynków zabytkowych wpisanych do właściwego rejestru obiektów zabytkowych OchrZabU, lub - w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP - rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku. c) minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robot drogowych, posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. 5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 6. Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy był stale i osobiście obecny na terenie prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich podczas ich fizycznej realizacji. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XII SWZ. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, według formuły: spełnia / nie spełnia. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy w niniejszym Ogłoszeniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, Wykonawca podlega wykluczeniu, albo konieczne byłoby odwołanie warunków lub unieważnienie postępowania. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów w powyższym zakresie wielokrotnie. Brak uzupełnienia wskazanych przez Zamawiającego dokumentów w wyznaczonym terminie, będzie uprawniał Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania bez kolejnego wezwania. 10. Warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze, terminy płatności za prace będące przedmiotem zamówienia, określone są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1) Oświadczenie złożone przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 2) Oświadczenie złożone przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą nie złożył odrębnej oferty lub informujące, że taka oferta została złożona, ale istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.4, ppkt. 2 niniejszej sekcji, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z powodu uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ; Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami (w konsorcjum), Wykaz, o którym mowa w Rozdziale XI, pkt 10, ust 1 SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie robotami konserwatorskimi oraz kierowanie robotami drogowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - sporządzony według Załącznika nr 1 do SWZ. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy - sporządzone według Załącznika nr 4 do SWZ. 3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolności lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale XI, pkt 1 SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - sporządzone według Załącznika nr 2 do SWZ. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - sporządzone według Załącznika nr 5 do SWZ. 5. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - jeżeli dotyczy. 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, należy złożyć wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w jednej lub kilku z niżej wskazanych form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych. Zamawiający określi szczegółowe warunki dla wymaganego wadium, przesłanki jego zatrzymania oraz zasady zwrotu wadium w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, wymogi w zakresie zdolności technicznej określone w pkt. 5.1 ppkt. 8 powyżej będą spełnione, gdy spełniać go będzie co najmniej jeden z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 5. Ponadto, zmiana umowy możliwa jest w następujących okolicznościach: a. wystąpienia warunków atmosferycznych, które odbiegają w sposób znaczący od normy wieloletniej tj. gdy wystąpią intensywne lub długotrwałe opady przekraczające normy wieloletnie, silne lub długotrwałe mrozy, których skala przekracza normy wieloletnie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót; b. wystąpienia odmiennych, niż w przyjętej dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności: natrafienia na przeszkody podziemne tj.: niezinwentaryzowane urządzenia, instalacje, obiekty infrastrukturalne, odpady niebezpieczne, niewybuchy i niewypały, znaleziska polegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków; c. wystąpienia odmiennych, niż przyjęte w dokumentacji projektowej wyjątkowo trudnych warunków geologicznych i wodnych; d. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; e. gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień podobnych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; f. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g. w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający oraz których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie zadania w terminie określonym w umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P = C + G, gdzie: P - łączna liczba punktów; C - liczba punktów w kryterium ,,Cena"; G - liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.