Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa żłobka

Przedmiot:

Budowa żłobka

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rogoźno
Nowa 2
64-610 Rogoźno
powiat: obornicki
785009402, faks (67)2618075
um@rogozno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rogoźno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 785009402, faks (67)
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa żłobka publicznego w miejscowości Rogoźno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku żłobka w miejscowości Rogoźno przy Ul. Za Jeziorem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1920/1.
Budynek parterowy bez podpiwniczenia w szerokości elewacji frontowej 26 m, wysokości górnej krawędzi elewacji 5,15 m, dach płaski o nachyleniu 5%. Łączna powierzchnia zabudowy 364,17 m2.
Kubatura 1 875,47 m3
Powierzchnia użytkowa 304,16 m2
?
Opis rozwiązań technologicznych:
- ławy fundamentowe Ławy żelbetowe o przekroju 60x40cm, beton klasy C16/20.
Zbrojenie:
o Pręty główne 4x12, stal AIII 34GS)
o Strzemiona 6 co 25 cm, stal A0 St0S-b
Jako izolację poziomą stosować dowolną papę izolacyjną termozgrzewalną lub zwykłą w dwóch warstwach.

- ściany fundamentowe i cokół gr. 25 cm, z bloczków betonowych pełnych (M6),
gładź cementowa 1 cm,
izolacja pionowa - 3x dysperbit
od zewnątrz polistyren ekstrudowany XPS lub ekspandowany EPS wodoodporny - 10 cm,
powyżej terenu wyprawa klejowa na siatce + okładzina klinkierowa lub tynk cokołowy

- ściany zewnętrzne nośne i samonośne kondygnacji nadziemnych gr. 45cm murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W gr. 25 cm + tynk cementowo-wapienny od wewnątrz, ocieplenie styropianem wełną mineralną - 20 cm + wyprawa klejowa na siatce + tynk mineralny 0,3 cm

? ściany wewnętrzne działowe gr. 12 cm z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego + tynk cementowo-wapienny lub okładziny ceramiczne

- Stropodach o papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
o Kliny styropianowe izokliny
o Zestaw mocujący/odpowiedni klej dachowy
o Styropian spadkowy lub styropapa spadkowa
o Płyta płaska styropianowa
o Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podkładowa
o Warstwa gruntująca: grunt
o Strop gęstożebrowy ceramiczny na belkach żelbetowych wraz z warstwą nadbetonu
o Sufit podwieszony na ruszcie metalowym
- posadzka na gruncie jastrych cementowy 4 cm
styropian EPS 100-036 15 cm
2 x folia PE OPTFOL 0,30 cm
beton C8/10 15 cm z warstwą wyrównawczą
piasek zagęszczony warstwami 15cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

- nadproża okienne i drzwiowe - prefabrykowane systemowe Porotherm oraz żelbetowe
- wieńce Ciągłe, o przekroju 25x24 cm, okalające strop ze wszystkich stron, wykonać z betonu C16/20, zbrojone 212 dołem i 212 górą (stal AIII 34GS), strzemiona 6 co 25cm (stal A0 St0-b)

- kominy systemowe z kształtek prefabrykowanych Schiedel, otynkowane ponad dachem - wykonać według instrukcji montażu producenta

- posadzki wg zestawienia pomieszczeń

- parapety zewnętrzne Stalowe ocynkowane i powlekane

- stolarka okienna stolarka okienna PCW, szkło o współczynniku U = 0,9 W/mK
- stolarka drzwiowa (drzwi wewnętrzne)
Metalowe, aluminowe
- drzwi zewnętrzne Aluminiowe

Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik
nr 3 do niniejszej SWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna).
Załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie pomocniczy element dokumentacji przetargowej.
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

CPV: 45000000-7, 45112710-5, 45214000-0, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124204, INTZ.271.17.2021.AP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.rogozno.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje oraz regulaminie ePUAP.
4. Wykonawcy przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptują warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania ofert, oświadczenia, o który mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: pawel.andrzejczak@rogozno.pl.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: pawel.andrzejczak@rogozno.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest 4CS Sp. z o.o., Ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@rogozno.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): n/d

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-22

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INTZ.271.17.2021.AP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1721829,27 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1564456,21 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku żłobka w miejscowości Rogoźno przy ul. Za Jeziorem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1920/1.
Budynek parterowy bez podpiwniczenia w szerokości elewacji frontowej 26 m, wysokości górnej krawędzi elewacji 5,15 m, dach płaski o nachyleniu 5%. Łączna powierzchnia zabudowy 364,17 m2.
Kubatura 1 875,47 m3
Powierzchnia użytkowa 304,16 m2
?
Opis rozwiązań technologicznych:
- ławy fundamentowe Ławy żelbetowe o przekroju 60x40cm, beton klasy C16/20.
Zbrojenie:
o Pręty główne 4x12, stal AIII 34GS)
o Strzemiona 6 co 25 cm, stal A0 St0S-b
Jako izolację poziomą stosować dowolną papę izolacyjną termozgrzewalną lub zwykłą w dwóch warstwach.

- ściany fundamentowe i cokół gr. 25 cm, z bloczków betonowych pełnych (M6),
gładź cementowa 1 cm,
izolacja pionowa - 3x dysperbit
od zewnątrz polistyren ekstrudowany XPS lub ekspandowany EPS wodoodporny - 10 cm,
powyżej terenu wyprawa klejowa na siatce + okładzina klinkierowa lub tynk cokołowy

- ściany zewnętrzne nośne i samonośne kondygnacji nadziemnych gr. 45cm murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W gr. 25 cm + tynk cementowo-wapienny od wewnątrz, ocieplenie styropianem wełną mineralną - 20 cm + wyprawa klejowa na siatce + tynk mineralny 0,3 cm

? ściany wewnętrzne działowe gr. 12 cm z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego + tynk cementowo-wapienny lub okładziny ceramiczne

- Stropodach o papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
o Kliny styropianowe izokliny
o Zestaw mocujący/odpowiedni klej dachowy
o Styropian spadkowy lub styropapa spadkowa
o Płyta płaska styropianowa
o Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podkładowa
o Warstwa gruntująca: grunt
o Strop gęstożebrowy ceramiczny na belkach żelbetowych wraz z warstwą nadbetonu
o Sufit podwieszony na ruszcie metalowym
- posadzka na gruncie jastrych cementowy 4 cm
styropian EPS 100-036 15 cm
2 x folia PE OPTFOL 0,30 cm
beton C8/10 15 cm z warstwą wyrównawczą
piasek zagęszczony warstwami 15cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

- nadproża okienne i drzwiowe - prefabrykowane systemowe Porotherm oraz żelbetowe
- wieńce Ciągłe, o przekroju 25x24 cm, okalające strop ze wszystkich stron, wykonać z betonu C16/20, zbrojone 212 dołem i 212 górą (stal AIII 34GS), strzemiona 6 co 25cm (stal A0 St0-b)

- kominy systemowe z kształtek prefabrykowanych Schiedel, otynkowane ponad dachem - wykonać według instrukcji montażu producenta

- posadzki wg zestawienia pomieszczeń

- parapety zewnętrzne Stalowe ocynkowane i powlekane

- stolarka okienna stolarka okienna PCW, szkło o współczynniku U = 0,9 W/mK
- stolarka drzwiowa (drzwi wewnętrzne)
Metalowe, aluminowe
- drzwi zewnętrzne Aluminiowe

Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik
nr 3 do niniejszej SWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna).
Załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie pomocniczy element dokumentacji przetargowej.
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Cena za realizację przedmiotu zamówienia 60%
2 Okres udzielonej gwarancji 40%
3 SUMA 100%
2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji
a. Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia - 60%
- Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

Cena za realizację zadania brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Cena za realizację zadania brutto badanej oferty

b. Gwarancja - 40%
- Zamawiający w ramach kryterium gwarancja będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na realizację zadania oferty badanej
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Najdłuższa gwarancja udzielona na realizację zadania z ofert badanych

UWAGA! W sytuacji braku oświadczenia/deklaracji długości zaproponowanej gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy i przydzieli Wykonawcy odpowiadającą mu ilość punktów. Zamawiający informuje, że maksymalny wymagany okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie może przekraczać okresu 72 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji - 40 pkt.
c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia i Okres udzielonej gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł.
b. Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 roboty w zakresie budowy obiektów kubaturowych o łącznej wartość wykonywanych robót min. 200 000,00 zł wraz z podatkiem VAT.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym personelem:
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy min. 1 osobę posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji elektrycznej i min. 1 osobę posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji sanitarnych i udokumentowanie jej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł.
b. Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 roboty w zakresie budowy obiektów kubaturowych o łącznej wartość wykonywanych robót min. 200 000,00 zł wraz z podatkiem VAT.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym personelem:
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy min. 1 osobę posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji elektrycznej i min. 1 osobę posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji sanitarnych i udokumentowanie jej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
n/d
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
3. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
a. W przypadku zmiany stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
4. Zmiana treści umowy, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
a. Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w opisie zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b. Wystąpienie prac zamiennych, wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie,
c. zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
4. Zmiana Wykonawcy lub Podwykonawcy:
a. Zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany Wykonawcy, Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę.
5. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a. Wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
b. Modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,
c. Istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Warunki dokonania zmian:
a. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
b. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
c. Wniosek, o którym mowa w ppkt. b musi zawierać:
- Opis propozycji zmiany,
- Uzasadnienie zmiany,
- Opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Cena za realizację przedmiotu zamówienia 60%
2 Okres udzielonej gwarancji 40%
3 SUMA 100%
2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji
a. Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia - 60%
- Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

Cena za realizację zadania brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Cena za realizację zadania brutto badanej oferty

b. Gwarancja - 40%
- Zamawiający w ramach kryterium gwarancja będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na realizację zadania oferty badanej
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Najdłuższa gwarancja udzielona na realizację zadania z ofert badanych

UWAGA! W sytuacji braku oświadczenia/deklaracji długości zaproponowanej gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy i przydzieli Wykonawcy odpowiadającą mu ilość punktów. Zamawiający informuje, że maksymalny wymagany okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie może przekraczać okresu 72 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji - 40 pkt.
c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Cena zadania składająca się na przedmiot zamówienia i Okres udzielonej gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.