Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Przebudowa świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
powiat: sławieński
zp@postomino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Postomino
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łącku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko".
2. Zakres zadania obejmuje:
1) przebudowę istniejącego budynku świetlicowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych,
2) wykonanie zagospodarowania terenu dz. nr 163/1 i części dz. nr 163/2 obręb Łącko obejmujące nasadzenia zieleni, ciągi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe, wiatę z pojemnikami na odpady komunalne, wiatę rekreacyjną, boisko trawiaste do piłki siatkowej,
3) budowę zewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie rozwiązań projektowych:
1) Jako źródło ciepła należy zastosować kocioł na biomasę -pellet drzewny wraz z zasobnikiem pelletu o pojemności min. 250dm3 wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym sterowaniem zdalnym pracą kotła w oparciu o sterowniki pokojowe, samoczynnym zapłonem i systemem automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła i odpopielania,
2) Zamawiający rezygnuje się z wykonania pojemnościowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu kotłowni oraz części instalacji wewnętrznej, natomiast w pomieszczeniach 0.11, 0.14 i 0.02 należy zamontować 3-fazowy podgrzewacz wody wyposażony w elektroniczne sterowanie i czytelny wyświetlacz LCD wraz z niezbędną instalacją zasilającą celem zabezpieczenia a ciepłą wodę użytkową urządzeń czerpalnych wskazanych w dok. projektowej,
3) Zamawiający rezygnuje z wykonania w ramach przedmiotowego postępowania drogi dojazdowej do budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na dz. nr 163/2 obręb Łącko. Pozostałe nawierzchnie utwardzone wykonać zgodnie z dok. projektową,
4) Zamawiający rezygnuje z wykonania ogrodzenia terenu objętego zakresem dokumentacji projektowej.
4. Ponadto Wykonawca na etapie robót zaprojektuje, uzgodni m.in. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie oraz wykona instalację fotowoltaiczną o mocy 6,2-6,5 kW. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości wykonania w/w instalacji z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego odstępuje się od przedmiotowego zakresu robót wraz z pomniejszeniem wynagrodzenia o wartości zakresu prac.
5. Osłona śmietnikowa wykonana o wymiarach min. 130 x160x190 cm z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo ze ścianami wypełnionymi deską naturalną zabezpieczoną preparatami grzybobójczymi
i malowane lakierobejcą, drzwi frontowe dwuskrzydłowe umożliwiające wstawienie pojemnika min. 1100 l lub 4 szt. pojemników 200 l, drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową. 6. Po zakończeniu robót budowlanych tereny zielone należy zniwelować wyhumusować i obsiać trawą.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8. Uwaga!!! Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowany termin uzyskania decyzji to 31 maja 2021 r.
9. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym:
1) projekt budowlany branży: Architektura, Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna,
2) projekt wykonawczy branży: Architektura, Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny,
5) specyfikacja warunków zamówienia.
10. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, protokoły badań i sprawdzeń: protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej wewnętrznej, zewnętrznej i odgromowej, protokół kominiarski o stanie technicznej sprawności przewodów: wentylacyjnych i spalinowych, protokoły szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, gazowej, protokół badania zewnętrznej sieci hydrantowej, protokoły odbioru przyłączy do budynku, protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do wybudowanych parkingów i zjazdów, wszystkie koszty wywozu/przewozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykopów i utylizacji odpadów. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT.
11. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.
12. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania.
13. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych/zestawienia robót wraz z kalkulacją cen jednostkowych

CPV: 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00123691, ZP.271.18.2021.SS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://postomino.bip.net.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz,,Formularz do komunikacji".
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Dane postępowania można wyszukać na ,,Liście wszystkich postępowań" w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania w miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 26 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 26 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) Upływu terminu związania ofertą,
2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2021.SS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko".
2. Zakres zadania obejmuje:
1) przebudowę istniejącego budynku świetlicowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych,
2) wykonanie zagospodarowania terenu dz. nr 163/1 i części dz. nr 163/2 obręb Łącko obejmujące nasadzenia zieleni, ciągi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe, wiatę z pojemnikami na odpady komunalne, wiatę rekreacyjną, boisko trawiaste do piłki siatkowej,
3) budowę zewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie rozwiązań projektowych:
1) Jako źródło ciepła należy zastosować kocioł na biomasę -pellet drzewny wraz z zasobnikiem pelletu o pojemności min. 250dm3 wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym sterowaniem zdalnym pracą kotła w oparciu o sterowniki pokojowe, samoczynnym zapłonem i systemem automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła i odpopielania,
2) Zamawiający rezygnuje się z wykonania pojemnościowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu kotłowni oraz części instalacji wewnętrznej, natomiast w pomieszczeniach 0.11, 0.14 i 0.02 należy zamontować 3-fazowy podgrzewacz wody wyposażony w elektroniczne sterowanie i czytelny wyświetlacz LCD wraz z niezbędną instalacją zasilającą celem zabezpieczenia a ciepłą wodę użytkową urządzeń czerpalnych wskazanych w dok. projektowej,
3) Zamawiający rezygnuje z wykonania w ramach przedmiotowego postępowania drogi dojazdowej do budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na dz. nr 163/2 obręb Łącko. Pozostałe nawierzchnie utwardzone wykonać zgodnie z dok. projektową,
4) Zamawiający rezygnuje z wykonania ogrodzenia terenu objętego zakresem dokumentacji projektowej.
4. Ponadto Wykonawca na etapie robót zaprojektuje, uzgodni m.in. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie oraz wykona instalację fotowoltaiczną o mocy 6,2-6,5 kW. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości wykonania w/w instalacji z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego odstępuje się od przedmiotowego zakresu robót wraz z pomniejszeniem wynagrodzenia o wartości zakresu prac.
5. Osłona śmietnikowa wykonana o wymiarach min. 130 x160x190 cm z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo ze ścianami wypełnionymi deską naturalną zabezpieczoną preparatami grzybobójczymi
i malowane lakierobejcą, drzwi frontowe dwuskrzydłowe umożliwiające wstawienie pojemnika min. 1100 l lub 4 szt. pojemników 200 l, drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową. 6. Po zakończeniu robót budowlanych tereny zielone należy zniwelować wyhumusować i obsiać trawą.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8. Uwaga!!! Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowany termin uzyskania decyzji to 31 maja 2021 r.
9. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym:
1) projekt budowlany branży: Architektura, Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna,
2) projekt wykonawczy branży: Architektura, Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny,
5) specyfikacja warunków zamówienia.
10. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, protokoły badań i sprawdzeń: protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej wewnętrznej, zewnętrznej i odgromowej, protokół kominiarski o stanie technicznej sprawności przewodów: wentylacyjnych i spalinowych, protokoły szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, gazowej, protokół badania zewnętrznej sieci hydrantowej, protokoły odbioru przyłączy do budynku, protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do wybudowanych parkingów i zjazdów, wszystkie koszty wywozu/przewozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykopów i utylizacji odpadów. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT.
11. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.
12. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania.
13. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych/zestawienia robót wraz z kalkulacją cen jednostkowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej
5.2.1. w zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2
5.2.2. w zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
1) kierownik budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2) kierownik robót - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej,
3) kierownik robót - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej.
5.3. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności robotami budowlanymi odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 8.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz oferty; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo -jeżeli dotyczy; wadium
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) Upływu terminu związania ofertą,
2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
b) w przypadku przedłużających się procedur, terminów wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
c) spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: deszcz, śnieg, grad, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów i występującymi przez okres co najmniej 5 dni z rzędu,
d) spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub dodatkowych lub niewykonanych/zaniechanych.
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności:
a) zmianami przepisów prawnych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
b) wykonaniem robót zamiennych lub dodatkowych lub niewykonanych/zaniechanych,
c) w przypadku braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego odstępuje się od przedmiotowego zakresu robót wraz z pomniejszeniem wynagrodzenia o wartości zakresu prac.
3) Zmiany kierownika budowy, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
4) Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których Wykonawca powoływał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
5) W przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierała informacji o części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierzał powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.