Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych

Przedmiot:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Ustce
ul. Dunina 24
76-270 Ustka
powiat: słupski
(059) 814 60 44, (059) 814 42 57
e.kochanowska@ustka.ug.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: ---
Nr telefonu: (059) 814 60 44, (05
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem rozplanowania zielono - niebieskiej infrastruktury i adaptacji zmian klimatu w miejscowości Przewłoka i Rowy, gminie Ustka
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty
określonej w art. 2 pkt. 1 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający, Gmina Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000zł netto na ,,Wykonanie koncepcji
zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem rozplanowania zielono - niebieskiej infrastruktury i
adaptacji zmian klimatu w miejscowości Przewłoka i Rowy, gminie Ustka"
1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
zagospodarowanie terenu w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej dla miejscowości Przewłoka i Rowy
w gminie Ustka.
2. Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowościach Przewłoka i Rowy w gminie Ustka
w zakresie retencji wody oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych, dostosowanie wszystkich
rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów, przy uwzględnieniu konieczności uzyskania przez
Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, decyzji, map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem:
rozwiązań małej retencji, magazynujących wodę deszczową (np.: ogród deszczowy, studnia chłonna,
podziemny zbiornik retencyjny, mulda retencyjna, zbiornik infiltracyjny, geokompozyt sorbujący wodę,
konstrukcje magazynujące wodę wokół drzew, rów infiltracyjny, nawierzchnie przepuszczalne, komory
drenażowe, skrzynie retencyjno- rozsączające, ,,zielone ściany", tworzenie mokradeł lub stawów
mokrych i stawów suchych itp.
3. Przygotowanie kompletu dokumentów/oświadczeń będących załącznikami do wniosku o
dofinansowanie z NFOŚiGW:
- mapa/schemat przedstawiający lokalizację zadania i najważniejsze jego elementy/ obiekty w skali
umożliwiającej analizę przedsięwzięcia (wskazana wersja papierowa, zalecana skala od
1 : 50000 do 1 : 25000) - jeśli dotyczy,
- kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kopia pozwoleń wodnoprawnych,
- kopia ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę - jeśli dotyczy,
- kopia ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia działań ( na podstawie art. 118 ustawy o ochronie
przyrody) - jeśli dotyczy.

Dokument nr: IG.7031.72.2021.EK

Składanie ofert:
Złożenie oferty w formie pisemnej (osobiście, listownie lub e-mailowo) wg załączonego formularza oferty w
kopercie z dopiskiem ,,Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem
rozplanowania zielono - niebieskiej infrastruktury i adaptacji zmian klimatu w miejscowości Przewłoka i
Rowy, gminie Ustka" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ustka Ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w
terminie do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Dopuszcza się również przesłanie Oferty na adres e.mail e.kochanowska@ustka.ug.gov.pl bądź za pomocą
faxu na nr: 059/814 42 54.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2021r.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.
2. Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.
3. Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.
6. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji dla Zamawiającego.
8. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia, w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Wskazana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu byłoby niemożliwe, w tym podatek
VAT.
3) Do przedmiotu zamówienia zastosowanie ma stawka podatku od towarów i usług VAT w
wysokości 23%.
4) Cena musi był podana cyfrowo w PLN i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena oferty brutto - waga kryterium 100%.
2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie
poddana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z
przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można
uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C = Cn/Cb x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn - najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb - cena brutto badanej oferty
3) Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie roboty budowlanej objętej zamówieniem za najniższą cenę -
uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów (100) wyliczoną według powyższego wzoru.
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,
nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
10. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę lub osobę (osoby)
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Oferta winna składać się z:
a) Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia
5) Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
,,Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem rozplanowania zielono -
niebieskiej infrastruktury i adaptacji zmian klimatu w miejscowości Przewłoka i Rowy, gminie Ustka" NIE
OTWIERAĆ PRZED 28 lipca 2021r. PRZED GODZINĄ 11:00"
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składnia ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku
należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty
według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej ,,zmiana oferty"
lub ,,wycofanie oferty".
7) W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych
dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie brana pod
uwagę.
8) Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiającemu
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty.
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez
obie jej strony pisemnego aneksu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.