Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów

Przedmiot:

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
powiat: Opole
(77) 44 82 197, (77) 44 82 198
dsw@opolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: (77) 44 82 197, (77)
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Dotyczące wykonania usługi w zakresie:

Aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Postępowanie dotyczy realizacji usługi obejmującej aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w związku z planowaną realizacją dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie nr 1: ,,Rewitalizacji parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu,
w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku" w ramach projektu pn. ,,Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego",
Zadanie nr 2: ,,Konserwacja - czyszczenie układu wodnego złożonego z kanałów i rowów parkowych oraz zbiornika wodnego na terenie zabytkowego parku w Mosznej" w ramach projektu pn.: ,,Śląsk bez granic III - zamki i pałace".

Zakres prac do wykonania w ramach Zadania nr 1:

Murki oporowe:
roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku,
ściany żelbetowe proste,
ściany oporowe żelbetowe,
ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane,
zasypywanie wykopów liniowych gruntem i piaskiem,
montaż sączków drenarskich,
nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 9x11cm na podsypce cementowo-piaskowej,
okładzina z ciosów kamiennych,
nakrywy kamienne;
Schody terenowe:
podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym,
ściany żelbetowe proste,
podbudowa z tłucznia,
schody żelbetowe proste,
przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane,
okładziny podstopnic,
stopnie,
Elementy małej architektury:
dostawa i montaż ławek parkowych,
dostawa i montaż koszy na śmieci,
dostawa i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych.
Nasadzenia:
wykonanie trawnika: oczyszczenie terenu pod planowane trawniki i rabaty z resztek budowlanych, gruzu i śmieci a także z niepożądanej roślinności istniejącej, korzeni i chwastów, uprawienie gleby (dowóz ziemi żyznej i torfu do rozścielenia na powierzchni gruntu stałego pod trawniki i rabaty, uprawa ziemi, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników dywanowych z krokusami siewem z nawożeniem, wyrównanie, wałowanie,
sadzenie roślin (bylin, krzewów, drzew): oczyszczenie terenu pod planowane trawniki i rabaty z resztek budowlanych, gruzu i śmieci a także z niepożądanej roślinności istniejącej, korzeni i chwastów, uprawienie gleby (dowóz ziemi żyznej i torfu do rozścielenia na powierzchni gruntu stałego pod trawniki i rabaty, uprawa ziemi, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie dołów pod rośliny, uprawienie gleby, dostawa i rozrzucenie kory pod krzewami i bylinami, zakup i dostawa roślin (krzewów iglastych i liściastych, bylin, traw i półkrzewów), sadzenie krzewów według form naturalnych na terenie płaskim w gruncie z zaprawą do połowy głębokości dołów, sadzenie krzewów iglastych żywopłotowych w rowach, sadzenie bylin, traw, półkrzewów,
obrzeża rabat z elementów metalowych - rozdzielające bukszpany od bylin i róż na kwaterach oraz na styku z trawnikiem.
Pielęgnacja:
podlewanie,
cięcie krzewów,
odchwaszczanie,
nawożenie,
ewentualny oprysk roślin w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników,
uzupełnianie rabat,
wymiana roślin, które się nie przyjęły,
pielęgnacja bylin, półkrzewów, traw i roślin cebulowych, np. usuwanie przekwitłych kwiatostanów, itp.
pielęgnacja trawników: koszenie, podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wałowanie, aeracja, uzupełnianie i renowacja, oprysk w razie chorób.

Zakres prac do wykonania w ramach Zadania nr 2:

Prace przygotowawcze:

Przygotowanie zaplecza, wyznaczenie ciągów technicznych,
Zabezpieczenie drzew i krzewów - wygrodzenia mobilne,
Zabezpieczenie drzew i krzewów - zabezpieczenie drzew za pomocą deskowania,

Roboty zasadnicze:

Zakładanie grodzy i osuszanie zbiornika oraz kanałów,
Przepompowywanie wody ze zbiornika przy pałacu na odległość 300m,
Wybranie namułu,
Wywóz i składowanie namułu,
Wydobycie i wywóz spróchniałych karpin drzew,
Wykoszenie porostów ze skarp,

Naprawy i porządkowanie terenu:

Naprawa faszyn,
Naprawa skarp,
Rekultywacja terenu parkowego.

Przedmiotowa usługa obejmować będzie w szczególności wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów (aktualizacji istniejących dokumentów) dla całości zakresu prac wymienionego powyżej odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Sporządzone kosztorysy mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca przedstawia oferowaną cenę i termin odpowiednio w odniesieniu do każdego z zadań. Maksymalny termin realizacji łącznie obu zadań, tj. Zadania nr 1 i Zadania nr 2, nie może przekraczać 15 dni kalendarzowych.

Pozostałe warunki niniejszego postępowania:

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zadanie nr 1 jest częścią projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. ,,Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" i jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr decyzji: RPOP.05.01.00-16-0001/17, a Zadanie nr 2 jest zadaniem własnym Województwa Opolskiego finansowanym ze środków budżetu Województwa Opolskiego.
Zamawiający w załączniku nr 1, udostępnia uczestnikom postępowania przedmiary robót w formacie PDF, które dotyczą niniejszego zamówienia.
Zamawiający, udostępni Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
z którym zostanie podpisana umowa dotycząca realizacji usługi kosztorysy będące w posiadaniu Zamawiającego oraz przedmiary w formacie PDF i ATH.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 30 lipca 2021 roku.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dsw@opolskie.pl, w tytule proszę wpisać: ,,aktualizacja kosztorysów inwestorskich",
Ofertę można przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Skarbu Województwa, Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem: ,,aktualizacja kosztorysów inwestorskich - Śladami bioróżnorodności",
Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, Ul. Hallera 9, budynek C pokój nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Czas realizacji przedmiotu zamówienia określa się na maksymalnie 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania zamówienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres numer telefonu i adres e-mail oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Cenę należy wyrazić w PLN, cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku oraz netto i brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oferta musi być wypełniona we wszystkich polach. Oferty przygotowane w inny niż wyżej opisany sposób nie będą podlegały ocenie.
W przypadku przekazywania dokumentacji pocztą tradycyjną bądź poprzez dostarczenie do siedziby Zamawiającego, formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony w oryginale.

W przypadku przekazywania dokumentacji drogą elektroniczną, załączane skany winny być wykonane odpowiednio z dokumentów będących oryginałami lub z uwierzytelnionych kopii.

Termin związany ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą, termin uznaje się za zachowany pod warunkiem wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego w w/w terminie.

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną termin uznaje się za zachowany pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego oferty najpóźniej w w/w terminie i na adres mailowy bsw@opolskie.pl .

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (łącznie Zadania nr 1 i Zadania nr 2).

Kryteria punktowe i sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów:
cenowego, tj. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia
(łącznie Zadania nr 1 i Zadania nr 2) - 60%,
skrócenie terminy realizacji (liczonego jako dni robocze) - 40%,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną w stosunku do cen rynkowych.
Opisanie kryteriów i sposobu ich obliczania Znaczenie
(np. waga w %)
1. Cena

Cena oferty brutto (C) z wagą 60 % zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższa cena brutto w zł

C = ---------------------------- x 100 pkt

cena ocenianej oferty brutto w zł
60
2. Skrócenie terminu realizacji:
(czas realizacji w dniach roboczych)- 10 - 15 dni roboczych - 50 pkt- 6 - 9 dni roboczych- 60 pkt- 1-5 dni roboczych- 100 pktJeżeli Wykonawca zaoferuje okres wykonania prac dłuższy niż 15 dni roboczych, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zapytania. 40
INFORMACJE DODATKOWE :
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin związania ofertą, licząc od dnia otwarcia ofert wynosi 30 dni.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:

Artur Ślimak - Departament Skarbu Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
e-mail: a.slimak@opolskie.pl tel. (77) 44 82 197

Aleksandra Zapała - Departament Skarbu Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, e-mail: a.zapala@opolskie.pl tel. (77) 44 82 198

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.