Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku komunalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku komunalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Boronów
Dolna
42-283 Boronów
powiat: lubliniecki
34 3539100, faks 34 3669814
gmina@boronow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Boronów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 34 3539100, faks 34
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku komunalnego przy Ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego położonego przy Ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie, gmina Boronów, powiat lubliniecki, województwo śląskie.

Planowane prace obejmować będą:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie dachu,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- inne prace towarzyszące.

Realizacja działań termomodernizacyjnych pozwoli na osiągnięcie rezultatów związanych z:
- poprawą izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku a tym samym zmniejszeniem zużycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania,
- wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrznych (mostki termiczne, nieszczelności),
- wpłynie na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku,
- wpłynie pozytywnie na środowisko.

Dane ogólne budynku:
Kubatura - 583,60 m3
Powierzchnia zabudowy - 146,80 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 162,08 m2
Liczba kondygnacji: II

Zakres obejmuje:

1. Prace demontażowe
- Demontaż parapetów okiennych i innych obróbek blacharskich nie nadających się do ponownego użytku.
- Demontaż krat okiennych.
- Demontaż skrzynki teletechnicznej.

2. Izolacja i docieplenie ścian piwnic i fundamentowych.
- Przygotowanie powierzchni ścian fundamentowych poprzez rozebranie istniejących chodników i opaski betonowej, odkopanie, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian zewnętrznych.
- Wykonanie hydroizolacji wraz z fasetą uszczelniającą na styku z płytą fundamentową, montaż płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS o współczynniku ? = 0,032 W/mK i grubości 8 cm, zastosowanie folii kubełkowej na ścianach fundamentowych, wykończenie listwą dociskową powyżej gruntu.
- Przygotowanie ścian cokołu poprzez skucie luźnych fragmentów tynku uzupełnienie ubytków, wyrównanie krawędzi przy ościeżach okienek piwnicznych, docieplenie styropianem ekstradowanym XPS o współczynniku ? = 0,032 W/mK i grubości 8 cm wraz z wykończeniem mozaikową masą tynkarską.
- Montaż listwy startowej z zabezpieczeniem krawędzi cokołu.
- Wykonanie nowego uziomu otokowego instalacji odgromowej w wykopach.
- Rozebranie kostki brukowej przy ścianie zewnętrznej w obrębie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac izolacyjnych i dociepleniowych, ponowne ułożenie kostki z odzysku.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 80-036 o grubości 16 cm i wspołczynniku lambda 0,036 W/mK, wyprawa tynk silikatowo-silikonowy, baranek o granulacji 2 mm.
- Zabezpieczenie wszystkich narożnikow kątownikiem systemowym.
- Zastosowanie podwojnej siatki zbrojonej na wysokości do parapetow I kondygnacji w celu wzmocnienia powierzchni na uderzenia.
- Wyprawienie ścian w obrębie ościeży okiennych w tynku silikatowo-silikonowym na podkładzie siatka i klej.
- Przełożenie na docieplaną elewację istniejących kominow spalinowych wraz z wyprowadzeniem z pominięciem dachu. Wykonanie prac naprawczych dachu w obrębie otworow po przełożonych kominach.
- Przełożenie na docieplaną elewację istniejących kominow wentylacyjnych.
- Przełożenie na docieplaną elewację istniejącego przyłącza energetycznego wraz z wymianą hakow.
- Przełożenie na docieplaną elewację i remont poprzez oczyszczenie i pomalowanie istniejącej instalacji odgromowej powyżej gruntu.
- Wyprawienie gzymsu przy ogniomurze tynkiem silikatowo-silikonowym na podkładzie siatka i klej.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- Montaż okienka piwnicznego o wspołczynniku przenikania ? = 1,1 W/m2K (kolor dostosować do istniejącej stolarki okiennej).
- Wymiana okienek strychowych na nowe o wspołczynniku przenikania ? = 1,1 W/m2K (kolor dostosować do istniejącej stolarki okiennej).
- Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na nowe stalowe, pełne - kolor brązowy.

5. Docieplenie dachu.
- Docieplenie połaci dachowej poprzez ułożenie pomiędzy krokwiami dachowymi i pod nimi maty/płyty z wełny mineralnej o łącznej grubości 25 cm i współczynniku ? = 0,040 W/mK zabezpieczenie od środka folią paroizolacyjną.

6. Pozostałe prace wykończeniowe.
- Wykonanie podbitki dachowej z PCV (układana w poprzek, krótkie elementy).
- Wymiana orynnowania (rynny i rury spadowe) na nowe z blachy powlekanej. Montaż nowych rynien ? 150 mm, rur spustowych ? 120 mm. Rurę spadową od strony elewacji północnej wyprowadzić korytkiem do kanalizacji deszczowej.
- Wymiana wszystkich obróbek blacharskich koniecznych do wykonania docieplenia zgodnie ze sztuką budowlaną na nowe z blachy powlekanej w tym obróbek ogniomura. Wyrównanie zwieńczenia ogniomura zaimpregnowaną przed działaniem czynników biologicznych płytą OSB, doszczelnienie papą termozgrzewalną.
- Wykonanie opaski ochronnej wokoł budynku z kostki brukowej w obramowaniu z krawężnika ogrodowego na podsypce cementowo - piaskowej gr 6 cm.
- Wykonanie chodnika dojściowego do budynku z kostki brukowej w obramowaniu z krawężnika ogrodowego na podsypce cementowo - piaskowej gr 6 cm.
- Montaż kraty wycieraczkowej przed wejściem do budynku.
- Przerobienie słupka furtki wejściowej z uwzględnieniem grubości docieplanej elewacji.
- Rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawnika dywanowego w rejonie wykonywanej opaski ochronnej - wg wskazań Inwestora.
- Wymiana parapetow na nowe z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm.
- Remont i malowanie balustrad przy pochylni dla osob niepełnosprawnych.
- Montaż daszkow ochronnych z poliwęglanu nad wejściami do budynku.
- Remont schodow terenowych przy wejściu do piwnicy poprzez naprawę ubytkow betonu.
- Remont murka oporowego przy wejściu do piwnicy poprzez uzupełnienie ubytkow betonu i pomalowanie farbami elewacyjnymi.
- Remont i pomalowanie poręczy przy schodach do piwnicy.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące, integralną część SWZ.

CPV: 45443000-4, 45320000-6, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00124161, GKiZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:
1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) przy użyciu ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) przy użyciu poczty elektronicznej: adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: gmina@boronow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini portal dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
6.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@boronow.pl
6.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. Zamawiający informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9.11.2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) dopuszcza złożenie w niniejszym postępowaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
o Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą 42-283 Boronów, Ul. Dolna 2;
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - inspektor@odocn.pl;
o dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
o odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp ;
o dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
o Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKiZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie, gmina Boronów, powiat lubliniecki, województwo śląskie.

Planowane prace obejmować będą:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie dachu,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- inne prace towarzyszące.

Realizacja działań termomodernizacyjnych pozwoli na osiągnięcie rezultatów związanych z:
- poprawą izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku a tym samym zmniejszeniem zużycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania,
- wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrznych (mostki termiczne, nieszczelności),
- wpłynie na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku,
- wpłynie pozytywnie na środowisko.

Dane ogólne budynku:
Kubatura - 583,60 m3
Powierzchnia zabudowy - 146,80 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 162,08 m2
Liczba kondygnacji: II

Zakres obejmuje:

1. Prace demontażowe
- Demontaż parapetów okiennych i innych obróbek blacharskich nie nadających się do ponownego użytku.
- Demontaż krat okiennych.
- Demontaż skrzynki teletechnicznej.

2. Izolacja i docieplenie ścian piwnic i fundamentowych.
- Przygotowanie powierzchni ścian fundamentowych poprzez rozebranie istniejących chodników i opaski betonowej, odkopanie, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian zewnętrznych.
- Wykonanie hydroizolacji wraz z fasetą uszczelniającą na styku z płytą fundamentową, montaż płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS o współczynniku ? = 0,032 W/mK i grubości 8 cm, zastosowanie folii kubełkowej na ścianach fundamentowych, wykończenie listwą dociskową powyżej gruntu.
- Przygotowanie ścian cokołu poprzez skucie luźnych fragmentów tynku uzupełnienie ubytków, wyrównanie krawędzi przy ościeżach okienek piwnicznych, docieplenie styropianem ekstradowanym XPS o współczynniku ? = 0,032 W/mK i grubości 8 cm wraz z wykończeniem mozaikową masą tynkarską.
- Montaż listwy startowej z zabezpieczeniem krawędzi cokołu.
- Wykonanie nowego uziomu otokowego instalacji odgromowej w wykopach.
- Rozebranie kostki brukowej przy ścianie zewnętrznej w obrębie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac izolacyjnych i dociepleniowych, ponowne ułożenie kostki z odzysku.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 80-036 o grubości 16 cm i wspołczynniku lambda 0,036 W/mK, wyprawa tynk silikatowo-silikonowy, baranek o granulacji 2 mm.
- Zabezpieczenie wszystkich narożnikow kątownikiem systemowym.
- Zastosowanie podwojnej siatki zbrojonej na wysokości do parapetow I kondygnacji w celu wzmocnienia powierzchni na uderzenia.
- Wyprawienie ścian w obrębie ościeży okiennych w tynku silikatowo-silikonowym na podkładzie siatka i klej.
- Przełożenie na docieplaną elewację istniejących kominow spalinowych wraz z wyprowadzeniem z pominięciem dachu. Wykonanie prac naprawczych dachu w obrębie otworow po przełożonych kominach.
- Przełożenie na docieplaną elewację istniejących kominow wentylacyjnych.
- Przełożenie na docieplaną elewację istniejącego przyłącza energetycznego wraz z wymianą hakow.
- Przełożenie na docieplaną elewację i remont poprzez oczyszczenie i pomalowanie istniejącej instalacji odgromowej powyżej gruntu.
- Wyprawienie gzymsu przy ogniomurze tynkiem silikatowo-silikonowym na podkładzie siatka i klej.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- Montaż okienka piwnicznego o wspołczynniku przenikania ? = 1,1 W/m2K (kolor dostosować do istniejącej stolarki okiennej).
- Wymiana okienek strychowych na nowe o wspołczynniku przenikania ? = 1,1 W/m2K (kolor dostosować do istniejącej stolarki okiennej).
- Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na nowe stalowe, pełne - kolor brązowy.

5. Docieplenie dachu.
- Docieplenie połaci dachowej poprzez ułożenie pomiędzy krokwiami dachowymi i pod nimi maty/płyty z wełny mineralnej o łącznej grubości 25 cm i współczynniku ? = 0,040 W/mK zabezpieczenie od środka folią paroizolacyjną.

6. Pozostałe prace wykończeniowe.
- Wykonanie podbitki dachowej z PCV (układana w poprzek, krótkie elementy).
- Wymiana orynnowania (rynny i rury spadowe) na nowe z blachy powlekanej. Montaż nowych rynien ? 150 mm, rur spustowych ? 120 mm. Rurę spadową od strony elewacji północnej wyprowadzić korytkiem do kanalizacji deszczowej.
- Wymiana wszystkich obróbek blacharskich koniecznych do wykonania docieplenia zgodnie ze sztuką budowlaną na nowe z blachy powlekanej w tym obróbek ogniomura. Wyrównanie zwieńczenia ogniomura zaimpregnowaną przed działaniem czynników biologicznych płytą OSB, doszczelnienie papą termozgrzewalną.
- Wykonanie opaski ochronnej wokoł budynku z kostki brukowej w obramowaniu z krawężnika ogrodowego na podsypce cementowo - piaskowej gr 6 cm.
- Wykonanie chodnika dojściowego do budynku z kostki brukowej w obramowaniu z krawężnika ogrodowego na podsypce cementowo - piaskowej gr 6 cm.
- Montaż kraty wycieraczkowej przed wejściem do budynku.
- Przerobienie słupka furtki wejściowej z uwzględnieniem grubości docieplanej elewacji.
- Rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawnika dywanowego w rejonie wykonywanej opaski ochronnej - wg wskazań Inwestora.
- Wymiana parapetow na nowe z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm.
- Remont i malowanie balustrad przy pochylni dla osob niepełnosprawnych.
- Montaż daszkow ochronnych z poliwęglanu nad wejściami do budynku.
- Remont schodow terenowych przy wejściu do piwnicy poprzez naprawę ubytkow betonu.
- Remont murka oporowego przy wejściu do piwnicy poprzez uzupełnienie ubytkow betonu i pomalowanie farbami elewacyjnymi.
- Remont i pomalowanie poręczy przy schodach do piwnicy.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące, integralną część SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową :
- cena ofertowa - 60 %
- okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a. dysponuje kierownikiem robót:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Uwaga:
1. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych - równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
b. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) - które zostało odebrane protokołem częściowym lub końcowym,
albo
- jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) - które zostało odebrane protokołem częściowym lub końcowym.
Uwagi:
1. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane
w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.
2. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,
należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.
3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robót należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty ,,WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH", stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA:
1) Brak załączenia ,,Wykazu materiałów i urządzeń równoważnych" stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów, niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca dołącza do oferty:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 7.1 i 7.2 SWZ.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty ,,WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH".
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, oświadczenie zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 8.2.1 SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia,
tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
9 Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową :
- cena ofertowa - 60 %
- okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.