Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
5005z ostatnich 7 dni
19871z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
(34) 368 24 61
zamowienia@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (34) 368 24 61
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA
ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
którego przedmiotem jest:
,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
,,Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na
działkach nr 14/1; 14/5; 18/11; 24/15; 24/17, przy Ul. Łódzkiej w Częstochowie""
Dział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na
działkach nr 14/l;14/5;18/ll;24/25 i 24/17 przy Ul. Łódzkiej w Częstochowie".
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1.1.1. uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę,
1.1.2. pełnienie przez Wykonawcę nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych
objętych dokumentacją, o której mowa w pkt. 1. powyżej na zasadach określonych w §2
ust. 5 wzoru umowy.
1.1.3. aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych opracowanych
przez Wykonawcę w ramach wykonania dokumentacji, o której mowa w pkt. 1. powyżej:
1 raz, nie wcześniej niż na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
1.1.4. wykonania koncepcji projektowanych budynków wraz z częścią kosztową dla potrzeb
złożenia wniosku kredytowego.
2. Zadanie inwestycyjne objęte opracowaniem winno obejmować:
2.1. budowę 2 budynków mieszkalnych typu A zlokalizowanych w południowo - wschodniej części
nieruchomości obejmującej działki 14/1; 14/5; 18/11; 24/15; 24/17, o czterech kondygnacjach
nadziemnych z windami wewnątrz klatkowymi, z garażami podziemnymi, miejscami
postojowymi i zagospodarowaniem terenu,
2.2. mieszkania w liczbie 28 w każdym budynku o składzie: 1 pokój z kuchnią, 2 pokoje z kuchnią, 3
pokoje z kuchnią,
2.3. każde mieszkanie powinno posiadać przynależne pomieszczenie gospodarcze - usytuowane na
tej samej kondygnacji co mieszkanie,
2.4. w zakresie instalacji wewnętrznych w szczególności należy przewidzieć:
2.4.1. instalację gazową zasilającą piece gazowe dwufunkcyjne dla potrzeb ogrzewania i cieplej
wody użytkowej,
2.4.2. instalację wodno-kanalizacyjną,
2.4.3. instalację elektryczną,
2.4.4. instalację wentylacji mechanicznej w mieszkaniach,
2.4.5. instalację PV dla zapotrzebowania na energię elektryczną części wspólnych budynku oraz
zagospodarowania terenu (oświetlenie terenu),
2.4.6. dodatkowo instalację domofonową i teletechniczną z okablowaniem,
2.5. w zakresie budowy, rozbudowy i przyłączy sieci - zgodnie z uzyskanymi warunkami od
,,dostawców' mediów,
2.6. zagospodarowanie terenu wraz ?. niezbędną infrastrukturą budowlaną i techniczną,
zapewniającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przebudowę
i rozbudowę istniejących sieci, budowę przyłączy i urządzeń instalacyjnych, dróg
wewnętrznych, przejazdów, parkingów, placów, ciągów komunikacji pieszej - w perspektywie
budowy pozostałych budynków zgodnie z koncepcją,
27. wykonanie dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem terenu,
2.8. projektowana lokalizacja miejsc parkingowych w kondygnacji podziemnej budynku oraz na
poziomie terenu - dla zbilansowania wymaganych warunkami zabudowy ilości miejsc
postojowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie,
2.9. wykonanie mieszkań w standardzie ,,pod klucz".
3. Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia:
3.1. Wstępne założenia materiałowe dotyczące projektowanych budynków:
3.1.1. budynki wykonane w technologii tradycyjnej /mieszanej,
3.1.2. ściany murowane z pustaka ceramicznego docieplone od zewnątrz warstwą
styropianu/welny mineralnej zgodnie z wytycznymi p.poż.,
3.1.3. system konstrukcji ramowy, żelbetowy,
3.1.4. lawy fundamentowe żelbetowe lub płyta żelbetowa (w zależności od warunków
geologicznych),
3.1.5. dach plaski,
3.1.6. rynny i rury spustowe wewnętrzne,
3.1.7. zaleca się aby każde mieszkanie posiadało balkon.
3.2. Proponowana struktura mieszkań na podstawie opracowanej koncepcji:
3.2.1. Ilość kondygnacji naziemnych: 4
3.2.2. Ilość mieszkań na kondygnacji: 7
3.2.3. Wysokość kondygnacji nadziemnej: min 2,50 m
3.2.4. 1 mieszkanie x 38 m2
3.2.5. 2 mieszkania *57 m2
3.2.6.1 mieszkanie x 63 m2
3.2.7.1 mieszkanie x 66 m2
3.2.8. 2 mieszkania x 70 m2
3.3. Zakres prac projektowych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla projektu
budowlanego winien obejmować m.in.:
3.3.1. wykonanie projektów budowlanych wielobranżowych,
3.3.2. wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych,
3.3.3. wykonanie projektów sieci i przyłączeń,
3.3.4. wykonanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich,
3.3.4.1. wykonanie przedmiarów robót budowlanych,
3.3.4.2. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
3.3.4.3. wykonanie wizualizacji dla każdego budynku z osobna i dla całości inwestycji,
3.3.4.4. wykonanie map potrzebnych dla prac projektowych,
3.3.4.5. uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i ekspertyz,
3.3.4.6. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla całości prac objętych
opracowaniem,
3.3.5. wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
3.3.6. Dokumentacje należy przedłożyć w 8 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersjach
elektronicznych edytowalnych w zależności od dokumentu (word, exel,.dwg, .ath) oraz w
wersji elektronicznej pdf.
4. Projekty należy wykonać w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego Wstępną koncepcję
architektoniczną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej opracowaną przez Pracownie
Architektoniczną Joanna Zębik, Częstochowa, Ul. Rynek Wieluński 11, która stanowi załącznik nr 9
do SWZ, jak również z uwzględnieniem poniższych załączników:
4.1. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy,
4.2. załączniku nr 10 do SWZ: Warunki MZDiT,
4.3. załączniku nr 11 do SWZ: Warunki Wodociągi Częstochowskie,
4.4. załączniku nr 12 do SWZ: Warunki przyłączenia do sieci gazowej,
4.5. załącznik nr 13 do SWZ: Warunki Tauron.
5. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
5.1. Kod główny: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
5.2. Kody dodatkowe:
5.2.1. nadzór nad projektem i dokumentacją
6. Istnieje możliwość zastosowania w projekcie innych rozwiązań wybranych na podstawie
przeprowadzonych analiz w trakcie prac projektowych. Każde zaproponowane rozwiązanie musi
uzyskać akceptację Zamawiającego.
7. Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu
pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji
i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
8. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: nie dotyczy
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Podział zamówienia na części jest nieuzasadniony. Na przedmiot zamówienia składają się trzy ściśle
powiązane ze sobą zadania: 1) wykonanie projektu budowanego, 2) sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizacją przez Zamawiającego robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt.
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w
przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego i jest obowiązkiem o charakterze
publicznoprawnym wynikającym bezpośrednio z przepisów Prawa budowlanego, istniejącym
niezależnie od ewentualnych uregulowań umownych. Rozdzielenie zadania opracowania projektu
budowlanego od sprawowania nadzoru autorskiego nad jego realizacją możliwe jest
w wyjątkowych sytuacjach jako tzw. nadzór ,,zastępczy".
Opracowanie projektu powykonawczego robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie
przez Zamawiającego oraz częściowo przez podmiot inny niż wykonawca dokumentacji projektowej
sprawujący jednocześnie nadzór autorski na realizacją robót budowlanych wiązałoby się
z trudnościami organizacyjnymi w zakresie koordynacji działań, zwiększonymi kosztami oraz
dłuższym okresem wykonania.

Dokument nr: DTIZ.2611.14.2021

Otwarcie ofert: 4. Termin otwarcia ofert: 27.07.2021 roku o godz. 9;00

Specyfikacja:
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem: http://zgm-tbs.czest.pl/categoiv/zamowienia publiczne/ i
https://www.zgmtb$.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=5&id=12&x=4.

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 27.07.2021 roku, godz. 8;00

Miejsce i termin realizacji:
Dział IV
Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: od dnia podpisania
umowy:
1.1. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej: do dnia 24.09.2021r. w tym
wykonanie koncepcji projektowanych budynków wraz z częścią kosztorysową do 13.08.2021r.
1.2. Termin uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę: do dnia 25.10.2021r.

Wymagania:
Dział II
Tryb udzjelenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej
oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z art. 301 ust. 1 pkt 3)
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej części SWZ Ustawą
lub Pzp, o szacowanej wartości zamówienia poniżej 214 000 EURO.
1.3. Pełnienie przez Wykonawcę nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych objętych
dokumentacją, o której mowa w pkt. 1.1. powyżej: do dnia 15.12.2025r.
DziałV
Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 2 niniejszego Działu
SWZ,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 niniejszego Działu SWZ.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust.
1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech @ lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, projekt budowlany dla min. 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o powierzchni całkowitej min. 1 000 m2 dla każdego projektu, z których cena co najmniej
jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej była nie mniejsza niż 90 000,00 zł brutto.
3.1.1.1. Wodniesieniu do warunków opisanych w pkt. 3.1.1. wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.1.2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy
Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych
w art. 118 Ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt. 3.1.1., musi zostać spełniony
w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę)
lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
3.1.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3.1.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, tj.: co najmniej:
3.1.2.1. jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
upoważniających do projektowania ww. zakresie,
3.1.2.2. jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
upoważniających do projektowania ww. zakresie,
3.1.2.3. jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
upoważniających do projektowania ww. zakresie,
3.1.2.4. jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do projektowania
ww. zakresie,
3.1.2.5. jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności
drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do
projektowania ww. zakresie.
3.2. Osoby, o których mowa powyżej w pkt. 3.1.2. muszą posługiwać się językiem polskim lub w
przypadku braku znajomości języka polskiego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
3.3. Wymienione powyżej w pkt. 3.1.2. osoby ze strony Wykonawcy należy traktować jako
minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla
rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.
3.3.1. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko
opisane powyżej w pkt 3.1. 2. (dozwolone jest łączenie funkcji).
3.4. Osoby, o których mowa powyżej w pkt. 3.1.2. winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 4.2.
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę ż podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
4.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
4.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
4.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
powyżej w pkt 3, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia,
które zostały przewidziane względem Wykonawcy powyżej w pkt 2.
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Dział VI
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa powyżej w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia oświadczenie tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt. 1-3, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dział VII
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z
postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych
środków dowodowych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3. SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia):
2.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy * w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp (Dział VI SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy:
4.1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy,
4.2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
Dział VIII
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale XI SWZ, komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: pocztą
elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl.
2. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy;
2.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), lub
2.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert,
o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).
4. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert.
7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej w pkt. 6, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej
w pkt. 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa powyżej w pkt. 7, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Dział IX
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących
postępowania są:
1.1. Robert Wolski - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
1.2. Ewa Langier - w zakresie procedury przetargowej.
2. Dane kontaktowe Zamawiającego zostały wskazane w Dziale I i VIII SWZ.
Dział XI
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.1. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru.
Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dział X
Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 25.08.2021 r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej,
może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Ofertę sporządza się, w formacie danych np.: doc, docx lub pdf.
4. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać
adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym.
5. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz
innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
powinny być złożone w odrębnym pliku.
7. Na ofertę składa sie:
7.1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
7.2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 2 lub 3 do SWZ),
7.3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (jeżeli dotyczy -
wzór załącznik nr 5 do SWZ),
7.4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy - wzór załącznik nr 8 do SWZ),
7.5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
7.6. Dowód wniesienia wadium (oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w formie innej niż pieniężna).
5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
6.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
6.2. cenach zawartych w ofertach.
4. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA O/CZ-WA 88 1020 1664 0000 3002 0127 3549
W tytule przelewu należy podać:
,,Wadium w postępowaniu przetargowym nr DTIZ.2611.14.2021 na:
,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
,,Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na
działkach nr 14/1; 14/5; 18/11; 24/15; 24/17, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie""
6.2. Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz numer
nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
6.3. Udzielona gwarancja:
6.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze
żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
6.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w Pzp,
6.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty
Zamawiającemu całej kwoty wadium,
6.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności
wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
6.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum).
Dział XIV
Sposób obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w pkt. 1 formularza oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do $WZ). W cenie
należy uwzględnić wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertę należy obliczyć na podstawie tabeli zawartej w pkt. 1 formularza oferty, w która zwiera
wszystkie elementy wchodzące w zakresy przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty oraz ceny jednostkowe powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w złotych polskich (PLN). Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy
ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9
należy zaokrąglić w górę.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego.
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów
zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
5.1. W formularzu oferty, Wykonawca ma obowiązek:
5.1.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
5.1.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
5.1.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku,
5.1.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
5.1.5. w pkt. 1 formularza oferty wskazać cenę bez podatku od towarów i usług (cena netto).
6. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
Dział XV
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226
ust. 1 Pzp.
3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
3.1. Kryterium: Cena - waga kryterium 100,00 %
4. Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji:
4.1. Sposób obliczania punktacji w kryterium cena - punktacja obliczana będzie według
następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów = ____________________________________________ x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie
4.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).
4.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
4.1.3. W kryterium można uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
5. Punktacja w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 pkt w oparciu
o wagę kryterium równą 100 %.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Dział XVI
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu:
1.1. jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
1.2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych oraz
aktualne wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego względem osób, o
których mowa w pkt. 3.1.2. Dział V SWZ.
1.3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy ubezpieczeniowej
potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której
mowa w §11 ust. 1 wzoru umowy, ogólne warunki ubezpieczenia oraz dowód opłacenia
wymagalnej składki/składek.
1.4. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile nie zostało załączone do oferty.
2. Brak przekazania przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz
zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie
zamówienia (jeżeli są już znani) przy czym zakres ich prac nie może obejmować 100% zakresu
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Dział XVII
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Dział XVIII
Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Dział XIX
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie precyzuje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wskazać
w formularzu oferty, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie podwykonawca oraz podać
nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio
formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie
zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Dział XX
Pozostałe informacje dotyczące postępowania
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ołerl wariantowych.
2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 Pzp.
3. Zamawiający nie za strzegą możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.
6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia
okoliczności, o której mowa w art. 261 Pzp).
7. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania katalogów elektronicznych w przedmiotowym
postępowaniu.
Dział XXI
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy Działu IX Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
12. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania
13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.