Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot:

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE- TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Henryka Sienkiewicza 15
19-230 Szczuczyn
powiat: grajewski
86 272 50 25
wpkszczuczyn1992@interia.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wkp-tbs/proceedings
Województwo: podlaskie
Miasto: Szczuczyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 86 272 50 25
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście Szczuczyn
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Szczuczyn.
2. Zakres prac obejmuje budowę dwóch takich samych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które różnić się będą jedynie poziomem posadowienia. Obiekty zaprojektowano jako 3-kondygnacyjne (2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe). Każdy budynek będzie obsługiwany 1 klatką schodową z wejściem usytuowanym w elewacji wschodniej. Program użytkowy każdego z obiektów zakłada wydzielenie 11 mieszkań wraz komórkami lokatorskimi, oraz pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Całość ma być wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. W zakres prac wchodzi wykonanie wszystkich określonych w dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznych tj. elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania, telefoniczna, telewizyjna, internetowa i domofonowa. Dodatkowo w zakres prac wchodzi wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej tj. przyłącza wodociągowego, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej , dwóch przyłączy ciepłowniczych, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z montażem szaf licznikowych na obu budynkach zgodnie z wydanymi przez PGE Warunkami i oświetleniowej, zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej oraz wykonaniem 2 parkingów o łącznej ilości miejsc postojowych 20 (9+11) i utwardzeniem dojść i dojazdów do budynków wraz z odpowiednim oznakowaniem, zgodnie z projektem zagospodarowania.
3. UWAGA:
a) Przebudowa linii napowietrznej SN kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym nie wchodzi w zakres inwestycji - zadanie to realizowane będzie równolegle przez Gminę Szczuczyn
b) Balkony należy wykończyć poprzez ułożenie gresu antypoślizgowego, mrozoodpornego jak dla części wspólnej budynku.
c) Ściany wewnętrzne części wspólnej do wysokości 1,5 m wykończyć tynkiem mozaikowym a nie jak opisano w części 3.3 dokumentacji farbą olejną.
d) Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego i geotechnicznego.
e) W cenie przewidzieć zakup gaśnic (oraz oznakowanie) i sporządzenie instrukcji p.poż.
f) W cenie uwzględnić koszty opracowania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

4. Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ,,GRAF" Pracownia Architektoniczno - Graficzna, Ul. Czysta 14, 15-463 Białystok zatwierdzonej pozwoleniem na budowę nr 81/2021 z dnia 30.04.2021r. wydanym przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji określają:
1) Dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 9 do SWZ)
2) Przedmiar robót (Załącznik Nr 10 do SWZ), który ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości i rodzaju wykonanych robót w stosunku do przyjętych w kosztorysie ofertowym w żaden sposób nie wpływa to na zmianę wynagrodzenia.
3) Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).
5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, oraz zastosowane materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami i warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, oraz ewentualnymi pytaniami i wyjaśnieniami do SWZ na etapie procedury przetargowej. Ponadto roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwymi normami, warunkami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Zamawiającego

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45200000-9, 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00123822, WPK-TBS.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wkp-tbs
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wkp-tbs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ust. Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa zobowiązanie podmiotu udostępniającego sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na.pdf. Ofertę i oświadczenie o którym mowa w Rozdz. 10 pkt. 1.1. SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.2.Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośr. platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wkp-tbs 3. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie elektronicznej za pośr. platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego. Za datę przekazania oświadczeń wniosków zawiadomień informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość do zamawiającego po których pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do zamawiającego.5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośr. platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja której adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC,MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.d) włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8 Wykonawca, przystępując do postępowania publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na stronie platformazakupowa.pl.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce Wyślij wiadomość do zamawiającego). Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.10. Informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców na stronie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WPK- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ul. Sienkiewicza 15 19-230 Szczuczyn,86 272 50 25, 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: wpkszczuczyn1992@interia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście Szczuczyn, znak sprawy - WPK-TBS.271.1.2021,prowadzonym w trybie podstawowym; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wkp-tbs/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wkp-tbs

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 55 8768 0003 0000 0592 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście Szczuczyn)
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie, ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WPK-TBS.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Szczuczyn.
2. Zakres prac obejmuje budowę dwóch takich samych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które różnić się będą jedynie poziomem posadowienia. Obiekty zaprojektowano jako 3-kondygnacyjne (2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe). Każdy budynek będzie obsługiwany 1 klatką schodową z wejściem usytuowanym w elewacji wschodniej. Program użytkowy każdego z obiektów zakłada wydzielenie 11 mieszkań wraz komórkami lokatorskimi, oraz pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Całość ma być wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. W zakres prac wchodzi wykonanie wszystkich określonych w dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznych tj. elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania, telefoniczna, telewizyjna, internetowa i domofonowa. Dodatkowo w zakres prac wchodzi wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej tj. przyłącza wodociągowego, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej , dwóch przyłączy ciepłowniczych, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z montażem szaf licznikowych na obu budynkach zgodnie z wydanymi przez PGE Warunkami i oświetleniowej, zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej oraz wykonaniem 2 parkingów o łącznej ilości miejsc postojowych 20 (9+11) i utwardzeniem dojść i dojazdów do budynków wraz z odpowiednim oznakowaniem, zgodnie z projektem zagospodarowania.
3. UWAGA:
a) Przebudowa linii napowietrznej SN kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym nie wchodzi w zakres inwestycji - zadanie to realizowane będzie równolegle przez Gminę Szczuczyn
b) Balkony należy wykończyć poprzez ułożenie gresu antypoślizgowego, mrozoodpornego jak dla części wspólnej budynku.
c) Ściany wewnętrzne części wspólnej do wysokości 1,5 m wykończyć tynkiem mozaikowym a nie jak opisano w części 3.3 dokumentacji farbą olejną.
d) Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego i geotechnicznego.
e) W cenie przewidzieć zakup gaśnic (oraz oznakowanie) i sporządzenie instrukcji p.poż.
f) W cenie uwzględnić koszty opracowania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

4. Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ,,GRAF" Pracownia Architektoniczno - Graficzna, ul. Czysta 14, 15-463 Białystok zatwierdzonej pozwoleniem na budowę nr 81/2021 z dnia 30.04.2021r. wydanym przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji określają:
1) Dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 9 do SWZ)
2) Przedmiar robót (Załącznik Nr 10 do SWZ), który ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości i rodzaju wykonanych robót w stosunku do przyjętych w kosztorysie ofertowym w żaden sposób nie wpływa to na zmianę wynagrodzenia.
3) Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).
5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, oraz zastosowane materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami i warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, oraz ewentualnymi pytaniami i wyjaśnieniami do SWZ na etapie procedury przetargowej. Ponadto roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwymi normami, warunkami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Zamawiającego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej jak 500 m2.
Uwaga:
1) Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem) - dotyczy pkt. 2.4) lit. a. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem - dotyczy pkt. 2.4) lit a. niniejszego Rozdziału
2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

3. Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia:
a) Jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831)
Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane). W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców - dotyczy pkt. 3 lit a.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 55 8768 0003 0000 0592 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście Szczuczyn)
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie, ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.