Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
437z dziś
4913z ostatnich 7 dni
18894z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja nawierzchni drogi publicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Renowacja nawierzchni drogi publicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Szadek
Warszawska 3
98-240 Szadek
powiat: zduńskowolski
urzad@ugimszadek.pl
https://ugimszadek.ezamawiajacy.pl/pn/ugimszadek/demand/notice/public/34794/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Szadek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej w miejscowości Boczki, dz. nr ewid. 474
o długości 987,75 mb, Gmina i Miasto Szadek
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej w miejscowości Boczki, dz. nr ewid. 474 o długości 987,75 mb, Gmina i Miasto Szadek

CPV: 45000000-7, 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00124240, Rg.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugimszadek.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugimszadek.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Instrukcji Wykonawcy dostępnej na stronie szadek.biuletyn.net w zakładce zamówienia publiczne
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ugimszadek.ezamawiajacy.pl/pn/ugimszadek/demand/notice/public/34794/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://ugimszadek.ezamawiajacy.pl l w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Rg.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej w miejscowości Boczki, dz. nr ewid. 474 o długości 987,75 mb, Gmina i Miasto Szadek
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia następujących okoliczności:
a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego; w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości- zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone
w postaci aneksu do umowy.
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy- w przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego; protokół konieczności stanowić będzie podstawę do wykonania robót dodatkowych.
c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią takich jak klęsk żywiołowych, innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, wówczas może zostać zmieniony termin zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania zamówienia.
d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy;
w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania robót zmiennych,
e) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, przy czym
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku, podatek VAT będzie naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą na dzień wystawienia faktury, z tym że:
- w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian,
- w przypadku obniżenia stawki podatku VAT zmianie ulegnie jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian,
f) zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy itp.,
g) wydłużenia się procedury przyznawania Zamawiającemu dofinansowania na realizację niniejszego zamówienia, warunkującego zawarcie przedmiotowej Umowy- w takiej sytuacji może ulec wydłużeniu termin realizacji zamówienia, jeśli okaże się, iż niemożliwe jest zachowanie pierwotnego terminu w chwili przyznania dofinansowania.

2. Zmiany w treści umowy określone w ust 1 wymagają sporządzenia aneksu
w formie pisemnej.
3. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w umowie § 6 i § 14.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.